Du er ikke logget på
The Danish Demographical Universe

In The Danish Demographical Universe we offer a range of variables that gives information about persons and families living in Denmark, such as age and income, and Geomatic's own conzoom classification and factor varibles.

This documentation is divided into two parts:

  1. A full overview of all available variables.
  2. Some recipies for how to access the variables through the API.

In the latter section you can find examples of how to:

What data is available?

Here you can get an overview of all the data that is available. If you cannot find what you are looking for, then it may belong to another data universe.

Before reading on, you may find it useful to read the concepts section to understand what we mean by e.g. variables and domains.

Domains

The variables available in this universe provides information about the following domains:

Domain ID Description
Husstande hou En husstand er defineret som en enhedsaddresse, hvor en eller flere personer er tilmeldt CPR registret. Der kan altså kun være en husstand pr. enhedsadresse.
Husstandsadresser houadr Adresser egnede til privat helårsbeboelse (baseret på oplysinger fra BBR). Der vil blandt disse adresser også være sommerhuse, men kun såfremt der er givet dispentation til helårsbeboelse. Omkring 4% af adresserne er ubeboede, så antallet af adresser vil derfor som regel være højere end antallet af husstande ifølge Danmarks Statistik.
Personer per Personer som er tilmeldt CPR registret og har bopælsadresse i Danmark.

Variables

The following variables are available in The Danish Demographical Universe. You can click on the variable name in the list below to get further information about the particular variable.

Husstande

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Aldersdecil Husstande Category age_fac Vejbidklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Aldersfaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter den gennemsnitlige alder på den ældste i hver husstand inden for klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des højere er gennemsnitsalderen på den ældste i husstanden. Aldersfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe, der er i ét af de yderlige spektre, altså enten unge eller ældre. Såfremt din målgruppe er midaldrende, anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Ældste person i husstanden.
Bilrådighed Husstande Distribution hou_car_avail_dis Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Antal personbiler til rådighed i husstanden baseret på andelen af husstande i klyngen, der har henholdsvis ingen, en eller mere end en bil. Bilen kan være ejet, leaset eller firmabil. Personbiler er defineret som et motorkøretøj med 4 eller flere hjul, indrettet til befordring af højst 9 personer (inkl. føreren), samt motorkøretøjer med 3 hjul hvis egenvægt overstiger 400 kg. Med egenvægt menes køretøjets vægt i tom tilstand. Udstyr, der normalt medføres på køretøjet, fx en kran, medregnes. Vægt af brændstof og fører indgår ikke i egenvægten.
Bilrådighedsdecil Husstande Category car_avail_fac Vejbidklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Bilfaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter andelen af husstande uden bilrådighed inden for klyngen/cellen. Jo lavere faktoren er, des større sandsynlighed er der for, at der ingen biler findes i husstanden. Bilfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe, der er i et af de yderlige spektre, altså har enten ingen biler eller mange biler. Såfremt din målgruppe har én bil, anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Bilrådighed.
Børn i husstanden Husstande Distribution hou_chl_cou_dis Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Antallet af hjemmeboende børn (under 18 år) i husstanden baseret på andelen af husstande i klyngen, der har henholdsvis ingen, en, to eller flere end to børn.
Børnedecil Husstande Category chl_cou_fac Vejbidklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Børnefaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter det gennemsnitlige antal børn i husstandene inden for klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des flere børn findes der gennemsnitligt i husstanden. Børnefaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe, der er i et af de yderlige spektre, altså har enten ingen børn eller mange børn. Såfremt din målgruppe har nogle, men ikke nødvendigvis mange, børn, anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Børn i familien.
Civilstand Husstande Distribution hou_marsta_dis Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2014 Årligt Par er defineret som enten registreret partnerskab; samlevende par (Et samlevende par er en mand og en kvinde, der uden at være gift med hinanden har fælles børn, uanset børnenes alder, og uanset om de stadig bor hjemme); eller et samboende par (De består af to personer af hvert sit køn uden fællesbørn, men eventuelt med børn, der er særbørn. De to personer har en aldersforskel under 15 år, de er, så vidt familiehenvisningerne i CPR oplyser, ikke i familie med hinanden, og der er ikke andre voksne personer på adressen. Personer ned til 16 år kan være samboende).
Civilstand Husstande Distribution hou_marsta_v2_dis Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Civilstanden i husstanden. Enlige er defineret som personer, som ikke lever eller bor sammen med en partner. Par er defineret som to personer, der bor sammen og danner par af en af følgende fem typer: 1. Ægtepar (to personer, der er gift - og ikke skilt herefter - med hinanden) 2. Registreret partnerskab (to personer registreret i partnerskab med hinanden, og partnerskabet er ikke blevet opløst herefter) 3. Ægtepar af samme køn 4. Samlevende par (to personer, der ikke er i ægteskab eller i registreret partnerskab med hinanden, men de har mindst ét fælles barn ifølge CPR) 5. Samboende par (to personer af hvert sit køn med under 15 års aldersforskel. De har ikke fælles børn i CPR, og de er, så vidt CPR kan oplyse, ikke i nært familieskab med hinanden). Andet er defineret som følgende: 1. Ikke hjemmeboende børn (under 18 år) 2. Andre husstande bestående af flere familier.
Civilstandsdecil Husstande Category marsta_fac Vejbidklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Civilstandsfaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter andelen af par inden for klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des større sandsynlighed er der for, at et par bor i husstanden. Civilstandsfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe i de yderlige spektre, altså hvor andelen af par er enten meget høj eller meget lav.
conzoom®gruppe G5 Husstande Category cnzgrp_g5 Enhedsadresser (Update postponed), Adgangsadresser (Update postponed), Celler (Update postponed) Geomatic 01-01-2020 Årligt Conzoom®grupper er den overordnede inddeling af de danske husstande. Der findes 9 conzoom grupper (A-I). De 9 grupper er defineret, så de hver især udgør så ensartede dele af den danske befolkning som muligt. Dette er den femte generation (G5) af Geomatics klassifikation, der er blevet anvendt siden 2015, og som opdateres årligt.
conzoom®gruppe G6 Husstande Category cnzgrp_g6 Enhedsadresser, Adgangsadresser, Celler Geomatic 01-01-2023 Årligt Conzoom®grupper er den overordnede inddeling af de danske husstande. Der findes 9 conzoom grupper (A-I). De 9 grupper er defineret, så de hver især udgør så ensartede dele af den danske befolkning som muligt. Dette er den sjette generation (G6) af Geomatics klassifikation, der blev publiceret i 2022, og som opdateres årligt.
conzoom®type G5 Husstande Category cnztyp_g5 Enhedsadresser (Update postponed), Adgangsadresser (Update postponed), Celler (Update postponed) Geomatic 01-01-2020 Årligt Conzoom®typer er den detaljerede inddeling af de danske husstande. Der findes 36 conzoom typer (A1-I4). Conzoom®typerne har numre inden for hver gruppe (A1, A2 osv.) og er tilstræbt så forskellige fra hinanden som muligt. Dette er den femte generation (G5) af Geomatics klassifikation, der blev publiceret 16. marts 2015.
conzoom®type G6 Husstande Category cnztyp_g6 Enhedsadresser, Adgangsadresser, Celler Geomatic 01-01-2023 Årligt Conzoom®typer er den detaljerede inddeling af de danske husstande. Der findes 39 conzoom typer (A1-I4). Conzoom®typerne har numre inden for hver gruppe (A1, A2 osv.) og er tilstræbt så forskellige fra hinanden som muligt. Dette er den sjette generation (G6) af Geomatics klassifikation, der blev publiceret 18. maj 2022.
Familietype Husstande Distribution hou_struc_dis Vejbidklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2014 Årligt Angiver typen af husstand baseret på civilstand og børn. Børn defineres som hjemmeboende børn under 18 år. Par er defineret som enten registreret partnerskab; samlevende par (Et samlevende par er en mand og en kvinde, der uden at være gift med hinanden har fælles børn, uanset børnenes alder, og uanset om de stadig bor hjemme); eller et samboende par (De består af to personer af hvert sit køn uden fællesbørn, men eventuelt med børn, der er særbørn. De to personer har en aldersforskel under 15 år, de er, så vidt familiehenvisningerne i CPR oplyser, ikke i familie med hinanden, og der er ikke andre voksne personer på adressen. Personer ned til 16 år kan være samboende).
Familietype (civilstand) Husstande Distribution hou_struc_v2_dis Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Familietypen for husstanden baseret på børn og civilstand, hvoraf der er lagt hovedvægt på børn.
Familietypedecil Husstande Category hou_struc_v2_fac Vejbidklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Familietypefaktor inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter andelen af par med børn i husstanden. Jo højere faktoren er, des større sandsynlighed er der for, at et par med børn bor i husstanden. Familietypefaktor er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe, som enten i høj eller lav grad består af par med børn. Såfremt du er fokuseret på andre familietyper, herunder par uden børn eller enlige med/uden børn, anbefaler vi den bagvedliggende variabel: Familietype.
Firmabil Husstande Fraction hou_car_comp_fra Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Angiver andelen af husstande, der har rådighed over firmabil.
Forbrugsmodel Digital score  This variable is no longer being updated. Husstande Numeric hou_consump_digital Geomatic 01-09-2018 Årligt Forbrugsmodel score - en score fra 1-5, som indikerer i hvor høj grad husstanden ift. den gennemsnitlige dansker - baseret på Gallup data - benytter mobile apps, internet mm. Ved at kombinere de andre 5 forbrugsmodel scorer kan vi identificere husstandens "holdning til penge".
Forbrugsmodel Investeringsprofil score  This variable is no longer being updated. Husstande Numeric hou_consump_invest Geomatic 01-09-2018 Årligt Forbrugsmodel score - score fra 1-5 som indikerer i hvor høj grad man ift. gennemsnittet vælger at investere sine penge. Ved at kombinere de andre 5 forbrugsmodel scorer kan vi identificere husstandens "holdning til penge".
Forbrugsmodel MærkeBevidst score  This variable is no longer being updated. Husstande Numeric hou_consump_brand Geomatic 01-09-2018 Årligt Forbrugsmodel score - en score fra 1-5 som indikerer om husstanden er mere mærkebevidst end gennemsnittet. Ved at kombinere de andre 5 forbrugsmodel scorer kan vi identificere husstandens "holdning til penge".
Forbrugsmodel Penge Følsom score  This variable is no longer being updated. Husstande Numeric hou_consump_cautious Geomatic 01-09-2018 Årligt Forbrugsmodel score - en score fra 1-5 som indikerer hvor forsigtig en tilgang man har til sin omgang med penge. Ved at kombinere de andre 5 forbrugsmodel scorer kan vi identificere husstandens "holdning til penge".
Forbrugsmodel Storforbruger score  This variable is no longer being updated. Husstande Numeric hou_consump_spender Geomatic 01-09-2018 Årligt Forbrugsmodel score - en score fra 1-5 som angiver hvorvidt husstanden har et højt eller lavt forbrug generelt. Ved at kombinere de andre 5 forbrugsmodel scorer kan vi identificere husstandens "holdning til penge".
Forbrugsmodel Traditionel score  This variable is no longer being updated. Husstande Numeric hou_consump_trad Geomatic 01-09-2018 Årligt Forbrugsmodel score - en score fra 1-5 som indikerer hvorvidt husstanden har en mere traditionel tilgang end gennemsnittet. Ved at kombinere de andre 5 forbrugsmodel scorer kan vi identificere husstandens "holdning til penge".
Formuedecil (v2) Husstande Category hou_wealth_v2_fac Vejbidklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Formuefaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter husstandenes gennemsnitlige formue inden for klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des højere er den gennemsnitlige formue i husstanden. Formuefaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe med en uspecifik formuestørrelse, altså høj, middel eller lav. Såfremt du søger en målgruppe, der har en formue inden for et specifikt interval, fx 500.000 til 1.000.000 kr., anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Gennemsnitlig formue. Indkomstår er det foregående år for variablens version.
Formuefaktor Husstande Category wealth_fac Vejbidklynger (Expired), Celler (Expired) Danmarks statistik 01-01-2017 Årligt Formuefaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter husstandenes gennemsnitlige formue inden for klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des højere er den gennemsnitlige formue i husstanden. Formuefaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe med en uspecifik formuestørrelse, altså høj, middel eller lav. Såfremt du søger en målgruppe, der har en formue inden for et specifikt interval, fx 500.000 til 1.000.000 kr., anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Gennemsnitlig formue.
Gennemsnitlig socialklasse Husstande Numeric hou_socgrp_score_avg Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Den gennemsnitlige socialgruppe for den person i husstanden med højest socialgruppe (hvor overklassen er den højeste). Socialgrupperne bestemmes ud fra personindkomst, hustandsformue, højst fuldførte uddannelse samt socioøkonomisk status (inddeling af personer i kategorier efter deres primære indkomstkilde/aktivitet i løbet af året) . Ved beregningen af gennemsnit tillægges socialgrupperne følgende værdier Overklasse: 1 Højere middelklass: 2 Middelklasse: 3 Arbejderklasse: 4 Underklasse: 5.
Gns. alder (ældste person i husstanden) Husstande Numeric hou_age_oldst_avg Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Alder for den ældste person i husstanden.
Gns. antal biler Husstande Numeric hou_car_avail_avg Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Gns. antal personbiler til rådighed i husstanden. Bilen kan være ejet, leaset eller firmabil. Personbiler er defineret som et motorkøretøj med 4 eller flere hjul, indrettet til befordring af højest 9 personer (inkl. føreren), samt motorkøretøjer med 3 hjul hvis egenvægt overstiger 400 kg. Med egenvægt menes køretøjets vægt i tom tilstand. Udstyr, der normalt medføres på køretøjet, fx en kran, medregnes. Vægt af brændstof og fører indgår ikke i egenvægten.
Gns. børn i husstanden Husstande Numeric hou_chl_cou_avg Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Antallet af hjemmeboende børn (under 18 år) i husstanden.
Gns. husstandens disponible indkomst Husstande Numeric hou_inco_avail_avg Vejbidklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2014 Årligt Disponibel indkomst dækker over indkomst i alt før skatter og lejeværdi af egen bolig fratrukket renteudgifter, skat og betalt underholdsbidrag.
Gns. husstandens samlede formue Husstande Numeric hou_wealth_avg Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2015 Årligt Den gennemsnitlige formue i husstanden. Formue dækker over en husstands aktiver minus passiver. Aktiver er defineret som indestående i pengeinstitutter, offentlig vurdering af ejendom i Danmark, kursværdi af danske aktier, investeringsbeviser, obligationsformue og pantebreve i depot samt værdi af udenlandske aktiver. Passiver er defineret som gæld til pengeinstitutter (inkl. realkredit, finansieringsselskaber, kontokortordninger), studiegæld, kursværdi af obligationsgæld og gæld af pantebreve i depot. Bemærk: Kontantbeholdninger, værdi af bil, lystbåd og andelsbolig samt privates egenkapital i virksomheder mv. er ikke indregnet i formuevariablen. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner.
Gns. husstandens samlede formue (v2) Husstande Numeric hou_wealth_v2_avg Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Den gennemsnitlige formue i husstanden. Formue dækker over en husstands aktiver minus passiver. Aktiver er defineret som indestående i pengeinstitutter, modellering af ejendomme og andelsboligers nuværende værdi, kursværdi af danske aktier, indestående under virksomhedsordningen, investeringsbeviser, værdi af bil, obligationsformue og pantebreve i depot samt værdi af udenlandske aktiver. Passiver er defineret som gæld til pengeinstitutter (inkl. realkredit, finansieringsselskaber, kontokortordninger), studiegæld, kursværdi af obligationsgæld og gæld af pantebreve i depot. Bemærk: Kontantbeholdninger, lystbåd mv. er ikke indregnet i formuevariablen. Indkomstår er det foregående år for variablens version. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner.
Gns. husstandens samlede nettoformue Husstande Numeric hou_wealth_net_avg Vejbidklynger (Expired), Celler (Expired) Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Nettoformue dækker over en husstands aktiver. Aktiver er defineret som indestående i pengeinstitutter, modellering af ejendomme og andelsboligers nuværende værdi, kursværdi af danske aktier, indestående under virksomhedsordningen, investeringsbeviser, værdi af bil, obligationsformue og pantebreve i depot samt værdi af udenlandske aktiver. Bemærk: Kontantbeholdninger, lystbåd mv. er ikke indregnet i formuevariablen. Indkomstår er det foregående år for variablens version. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner.
Gns. husstandsformue (intervaller) Husstande Category hou_wealth_v2_avgrange Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Variablen inddeler den gennemsnitlige husstandsnettoformue for en klynge i ti intervaller. I modsætning til nettoformuefaktoren er intervallerne ikke defineret som deciler (dvs. ud fra at der skal være lige mange husstande i hvert interval). Bemærk, at for den enkelte husstand, kan den faktiske formue meget vel ligge uden for det angivne interval, idet variablen alene beskriver hvilket interval gennemsnittet for hele klyngen falder inden for.
Gns. husstandsformue (intervaller)  This variable is no longer being updated. Husstande Category hou_wealth_avgrange Danmarks statistik 01-01-2017 Årligt Variablen opgør den gennemsnitlige husstandsformue i en vejbidsklynge i ti intervaller. I modsætning til formuefaktoren er intervallerne ikke defineret som decilier (dvs. ud fra at der skal være lige mange husstande i hvert interval). Bemærk, at for den enkelte husstand, vil den faktiske formue oftest ligge uden for det interval, som variablen angiver. Derfor giver den normale variabel for husstandens samlede formue et mere korrekt billede af formuefordelingen i et udvalg af husstande.
Gns. husstandsindkomst Husstande Numeric hou_inco_avg Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Den samlede brutto indkomst i husstanden.
Gns. husstandsindkomst (intervaller) Husstande Category hou_inco_avgrange Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Variablen inddeler den gennemsnitlige husstandsindkomst for en klynge i ti intervaller. I modsætning til husstandsindkomstfaktoren er intervallerne ikke defineret som deciler (dvs. ud fra at der skal være lige mange husstande i hvert interval). Bemærk, at for den enkelte husstand, kan den faktiske indkomst meget vel ligge uden for det angivne interval, idet variablen alene beskriver hvilket interval gennemsnittet for hele klyngen falder inden for.
Gns. højeste personlige indkomst Husstande Numeric hou_inco_high_avg Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Brutto indkomsten for personen i husstanden med den højeste indkomst.
Gns. højeste personlige indkomst (intervaller) Husstande Category hou_inco_high_avgrange Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Variablen inddeler den gennemsnitlige højeste personlige indkomst for en klynge i ti intervaller. I modsætning til personindkomstfaktoren er intervallerne ikke defineret som deciler (dvs. ud fra at der skal være lige mange husstande i hvert interval). Bemærk, at for den enkelte husstand, kan den faktiske højeste personlige indkomst meget vel ligge uden for det angivne interval, idet variablen alene beskriver hvilket interval gennemsnittet for hele klyngen falder inden for.
Gns. uddannelseslængde Husstande Numeric hou_edu_len_avg Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Uddannelseslængde for den i husstanden højest uddannede persons højeste gennemførte uddannelse.
Husstandens disponible indkomst Husstande Distribution hou_inco_avail_dis Vejbidklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2014 Årligt Disponibel indkomst dækker over indkomst i alt før skatter og lejeværdi af egen bolig fratrukket renteudgifter, skat og betalt underholdsbidrag.
Husstandens samlede formue Husstande Distribution hou_wealth_dis Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2015 Årligt Formuen i husstanden fordelt på percentiler. Formue dækker over en husstands aktiver minus passiver. Aktiver er defineret som indestående i pengeinstitutter, offentlig vurdering af ejendom i Danmark, kursværdi af danske aktier, investeringsbeviser, obligationsformue og pantebreve i depot samt værdi af udenlandske aktiver. Passiver er defineret som gæld til pengeinstitutter (inkl. realkredit, finansieringsselskaber, kontokortordninger), studiegæld, kursværdi af obligationsgæld og gæld af pantebreve i depot. Bemærk: Kontantbeholdninger, værdi af bil, lystbåd og andelsbolig samt privates egenkapital i virksomheder mv. er ikke indregnet i formuevariablen. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner.
Husstandens samlede formue (v2) Husstande Distribution hou_wealth_v2_dis Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Formuen i husstanden fordelt på percentiler. Formue dækker over en husstands aktiver minus passiver. Aktiver er defineret som indestående i pengeinstitutter, modellering af ejendomme og andelsboligers nuværende værdi, kursværdi af danske aktier (noterede og unoterede), indestående under virksomhedsordningen, investeringsbeviser, værdi af bil, obligationsformue og pantebreve i depot samt værdi af udenlandske aktiver. Passiver er defineret som gæld til pengeinstitutter (inkl. realkredit, finansieringsselskaber, kontokortordninger), gæld til det offentlige (herunder studiegæld), kursværdi af obligationsgæld og gæld af pantebreve i depot. Bemærk: Kontantbeholdninger, lystbåd mv. er ikke indregnet i formuevariablen. Indkomstår er det foregående år for variablens version. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner.
Husstandens samlede nettoformue Husstande Distribution hou_wealth_net_dis Vejbidklynger (Expired), Celler (Expired) Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Nettoformuen i husstanden fordelt på percentiler. Nettoformue dækker over en husstands aktiver. Aktiver er defineret som indestående i pengeinstitutter, modellering af ejendomme og andelsboligers nuværende værdi, kursværdi af danske aktier, indestående under virksomhedsordningen, investeringsbeviser, værdi af bil, obligationsformue og pantebreve i depot samt værdi af udenlandske aktiver. Bemærk: Kontantbeholdninger, lystbåd mv. er ikke indregnet i formuevariablen. Indkomstår er det foregående år for variablens version. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner.
Husstandsgruppe Husstande Category houhogrp_g5 Enhedsadresser (Update postponed), Adgangsadresser (Update postponed), Celler (Update postponed) Geomatic 01-01-2020 Årligt Husstandsgrupper er den overordnede inddeling af de danske husstande. Der findes 9 husstandsgrupper (A-I). De 9 grupper er defineret, så de hver især udgør så ensartede dele af den danske befolkning som muligt. Dette er den femte generation (G5) af Geomatics klassifikation, der blev publiceret 16. marts 2015. .
Husstandsgruppe G4  This variable is no longer being updated. Husstande Category houhogrp_g4 Enhedsadresser (Expired), Adgangsadresser (Expired), Celler (Expired) Geomatic 01-01-2014 Årligt Husstandsgrupper er den overordnede inddeling af de danske husstande. Der findes 9 husstandsgrupper (A-I). De 9 grupper er defineret, så de hver især udgør så ensartede dele af den danske befolkning som muligt. Dette er den fjerde generation (G4) af Geomatics klassifikation, der blev anvendt i perioden 2011-2014.
Husstandsindkomst Husstande Distribution hou_inco_dis5 Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2014 Årligt Den samlede bruttoindkomst i husstanden fordelt på percentiler. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner af hensyn til personer med disse værdier.
Husstandsindkomst Husstande Distribution hou_inco_dis8 Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Den samlede bruttoindkomst i husstanden fordelt på percentiler. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner af hensyn til personer med disse værdier.
Husstandsindkomstdecil Husstande Category inco_fac Vejbidklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Husstandsindkomstfaktoren beskriver husstandsindkomsten i husstanden. Den er baseret på den gennemsnitlige husstandsindkomst i klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des højere er den gennemsnitlige husstandsindkomst i husstanden. Husstandsindkomstfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe med en uspecifik husstandsindkomstsstørrelse, altså høj, middel eller lav. Såfremt du søger en målgruppe, der har en husstandsindkomst inden for et specifikt interval, fx 500.000 til 1.000.000 kr., anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Gennemsnitlig husstandsindkomst.
Husstandstype Husstande Category houhotyp_g5 Enhedsadresser (Update postponed), Adgangsadresser (Update postponed), Celler (Update postponed) Geomatic 01-01-2020 Årligt Husstandstyper er den detaljerede inddeling af de danske husstande. Der findes 36 husstandstyper (A1-I4). Husstandstyperne har numre inden for hver gruppe (A1, A2 osv.) og er tilstræbt så forskellige fra hinanden som muligt. Dette er den femte generation (G5) af Geomatics klassifikation, der blev publiceret 16. marts 2015.
Husstandstype G4  This variable is no longer being updated. Husstande Category houhotyp_g4 Enhedsadresser (Expired), Adgangsadresser (Expired), Celler (Expired) Geomatic 01-01-2014 Årligt Husstandstyper er den detaljerede inddeling af de danske husstande. Der findes 36 husstandstyper (A1-I4). Husstandstyperne har numre inden for hver gruppe (A1, A2 osv.) og er tilstræbt så forskellige fra hinanden som muligt. Dette er den fjerde generation (G4) af Geomatics klassifikation, der blev anvendt i perioden 2011-2014.
Højeste beskæftigelse i husstanden Husstande Distribution hou_empl_level_v2_high_dis Mikroklynger Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt
Højeste gennemførte uddannelse Husstande Distribution hou_edu_dis Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Uddannelsen for den i husstanden med den højeste gennemførte uddannelse.
Højeste personlige indkomst Husstande Distribution hou_inco_high_dis5 Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2014 Årligt Bruttoindkomsten for personen i husstanden med den højeste indkomst fordelt på percentiler. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner.
Højeste personlige indkomst Husstande Distribution hou_inco_high_dis8 Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Bruttoindkomsten for personen i husstanden med den højeste indkomst fordelt på percentiler. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner.
Livsfase Husstande Distribution hou_lifephase_v2_dis Enhedsadresser Geomatic 01-01-2023 Årligt Livsfase viser sandsynligheden for, at familien i husstanden og dens klynge befinder sig i de forskellige livsfaser. Livsfaserne er modelleret ud fra variablene alder, civilstand og børn.
Livsfase (Udfases)  This variable is no longer being updated. Husstande Distribution hou_lifephase_dis Enhedsadresser (Expired), Adgangsadresser (Expired) Geomatic 01-01-2021 Årligt Livsfase viser sandsynligheden for, at familien i husstanden og dens klynge befinder sig i de forskellige livsfaser. Livsfaserne er modelleret ud fra variablene alder, civilstand og børn.
Livsfasemodel Husstande Category hou_lifephase_model_v2 Enhedsadresser, Celler Geomatic 01-01-2023 Årligt Livsfasemodellen viser den mest overrepræsenterede livsfase for husstanden og dens klynge i forhold til andelen af den pågældende livsfase i Danmark. Livsfase er modelleret ud fra variablene alder, civilstand og børn.
Livsfasemodel (Udfases)  This variable is no longer being updated. Husstande Category hou_lifephase_model Enhedsadresser (Expired), Celler (Expired) Geomatic 01-01-2021 Årligt Livsfasemodellen viser den mest overrepræsenterede livsfase for husstanden og dens klynge i forhold til andelen af den pågældende livsfase i Danmark. Livsfase er modelleret ud fra variablene alder, civilstand og børn.
Nettoformuedecil Husstande Category hou_wealth_net_fac Vejbidklynger (Expired), Celler (Expired) Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Nettoformuefaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter husstandenes gennemsnitlige nettoformue inden for klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des højere er den gennemsnitlige nettoformue i husstanden. Nettoformuefaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe med en uspecifik nettoformuestørrelse, altså høj, middel eller lav. Såfremt du søger en målgruppe, der har en nettoformue inden for et specifikt interval, fx 500.000 til 1.000.000 kr., anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Gennemsnitlig nettoformue. Indkomstår er 2015
Område Husstande Category hou_habitation Adgangsadresser, Celler Geomatic 21-11-2023 Årligt Baseret på digitaliserede bypolygoner og opgørelse af antal personer og husstande i disse, kategoriseres alle adresser i Danmark efter deres beliggenhed.
Personindkomstdecil Husstande Category inco_high_fac Vejbidklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Personindkomstfaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter gennemsnittet af den højeste personindkomst i hver husstand inden for klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des højere er den højeste personindkomst i gennemsnit for husstanden. Personindkomstfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe med en uspecifik personindkomstsstørrelse, altså høj, middel eller lav. Såfremt du søger en målgruppe, der har den højeste personindkomst inden for et specifikt interval, fx 500.000 til 1.000.000 kr., anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Gennemsnitlig højeste personindkomst.
Socialklasse Husstande Distribution hou_socgrp_dis Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Socialgruppe for den person i husstanden med højest socialgruppe (hvor overklassen er den højeste). Socialgrupperne bestemmes ud fra personindkomst, hustandsformue, højst fuldførte uddannelse samt socioøkonomisk status (inddeling af personer i kategorier efter deres primære indkomstkilde/aktivitet i løbet af året).
Socialklassedecil Husstande Category socgrp_fac Vejbidklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Socialklassefaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter gennemsnittet af socialgrupper. Jo højere faktoren er, des højere en andel er i overklassen.
Uddannelsesdecil Husstande Category edu_fac Vejbidklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Uddannelsesfaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter den gennemsnitlige uddannelseslængde på den længste uddannelse i hustandene inden for klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des længere er uddannelsen i gennemsnit for den i husstanden med længste uddannelse. Uddannelsesfaktoren er ikke direkte forbundet med typerne af uddannelser, da én med folkeskole, 10. klasse og en to-årig erhvervsfaglig uddannelse vil have samme uddannelseslængde som én, der har folkeskole og en almen gymnasiel uddannelse. Dog viser der sig en tendens mellem faktoren og typerne af uddannelser, som giver et billede af uddannelsestypen inden for faktoren og dermed husstanden. Derfor tager beskrivelserne for denne faktors deciler også udgangspunkt i uddannelsestyperne. Uddannelsesfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe, der findes i et af de yderlige spektre, altså enten har en lang eller kort uddannelse. Såfremt din målgruppe har en bestemt type uddannelse, anbefaler vi at segmentere på distributionsvariablen: Højeste gennemførte uddannelse.
Ældste person i husstanden Husstande Distribution hou_age_oldst_dis Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Alder for den ældste person i husstanden fordelt på ni aldersintervaller.
Økonomisk trendscore  This variable is no longer being updated. Husstande Category hou_consump_trend Geomatic 01-09-2018 Årligt Geomatics økonomiske trend score, samler økonomiske data over en 6 årig periode, og beregner på baggrund af disse, en score fra -2 til 2. Scoren er baseret på vores historiske data fra 2011 - 2017 dækkende - Indkomst - Formue - Gennemsnitlig markedsprisudvikling for huspriser – brug af Geomatics AVM produkt For hver 100m x 100m celle vil vi udregne en score der vægter den økonomiske vækst for hver individuel celle, som måler en overordnet hhv. positiv vækst (1), ingen vækst (0), og negativ vækst (-1). Cellerne vil ligeledes blive tildelt en faktor i 5 grupper. Vi tager højde for pris-/lønudvikling i makroøkonomisk perspektiv.

Husstandsadresser

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Boligstørrelse Husstandsadresser Distribution houadr_area_resi_dis Geomatic OIS-klynger BBR 11-06-2024 Dagligt Areal af samtlige beboelsesrum incl. køkken, bad, wc-rum, herunder boligareal i udnyttet tagetage. I kælderetage medtages arealet af de rum, der må anvendes til beboelse i henhold til byggelovgivningen samt arealet af køkken, baderum og wc-rum. Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet inkluderer andel af adgangsarealer. Boligstørrelse stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Boligtype Husstandsadresser Distribution houadr_resityp_geo_dis Geomatic OIS-klynger BBR 11-06-2024 Dagligt Geomatic's definition af boligtype baseret på BBR data. Dobbelt-/flerfamiliehuse er enheder i bygninger der indeholder 2 eller 3 enheder til beboelse, dette kan både være etageboliger eller fritliggende huse. Boligtype stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Boligtypefaktor Husstandsadresser Category resityp_fac Geomatic OIS-klynger, Celler Geomatic 01-04-2023 Årligt Boligtypefaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter forekomsten af den enkelte boligtype inden for vejbidden/cellen. Boligtype som variabel er ikke numerisk, men kategorisk. Derfor har Geomatic lavet følgende rangering for at kunne lave faktoren: 1. Stuehus til landejendom 2. Enfamiliehus 3. Række-og kædehus 4. Lejlighed Det betyder, at jo højere faktoren er, des højere en andel er en lejlighed. Boligtypefaktoren er mest anvendelig, når du skal finde husstande i enfamiliehuse mellem faktor 1-5 og lejligheder for faktor 7-9. Såfremt du ønsker at lokalisere de, der bor i rækkehus anbefales den bagvedliggende variabel: Boligtype.
Ejerforhold Husstandsadresser Distribution houadr_ownship_dis Geomatic OIS-klynger BBR 11-06-2024 Dagligt Ejerforhold er udledt af Geomatic baseret på oplysninger i BBR og ESR. Ejerforhold stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Ejerforholdsfaktor Husstandsadresser Category ownship_fac Geomatic OIS-klynger, Celler Geomatic 01-04-2023 Årligt Ejerforholdsfaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter forekomsten af det enkelte ejerforhold inden for vejbidden/cellen. Ejerforhold som variabel er ikke numerisk, men kategorisk. Derfor har Geomatic lavet følgende rangering for at kunne lave faktoren: 1. Ejerbolig 2. Lejebolig 3. Andre ejerforhold 4. Andelsbolig Det betyder, at jo højere faktoren er, des højere en andel er en andelsbolig. Ejerforholdsfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde husstande, der er ejerboliger mellem faktor 1-5 og andelsboliger i faktor 10. Såfremt din målgruppe bor til leje eller har et andet ejerforhold, anbefales den bagvedliggende variabel: Ejerforhold.
Opførelsesår Husstandsadresser Distribution houadr_conyear_dis Geomatic OIS-klynger BBR 11-06-2024 Dagligt Opførelsesår stammer fra den bygning som den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen tilhører. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Opvarmningsform Husstandsadresser Distribution houadr_nrg_heat_dis Geomatic OIS-klynger BBR 11-06-2024 Dagligt Opvarmningsform stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Tagmateriale Husstandsadresser Distribution houadr_roof_dis Geomatic OIS-klynger BBR 11-06-2024 Dagligt Simplificeret tagmateriale variabel, som kun indeholder kategorier for de mest almindelige typer af tagmateriale. Tagmateriale stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.

Personer

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Alder Personer Distribution per_age_dis Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Andelen af personer i husstanden fordelt på 11 intervaller.
Alder Personer Distribution per_age_dis101 Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt
Beskæftigelse Personer Distribution per_empl_level_dis Vejbidklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2014 Årligt
Beskæftigelse Personer Distribution per_empl_level_v2_dis Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Beskæftigelsesvariablen er baseret på den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) ved Danmarks Statistik (DST). Formålet med RAS er at opgøre befolkningens primære tilknytning til arbejdsmarkedet. Tilknytningen til arbejdsmarkedet opgøres ultimo november måned. RAS følger de internationale retningslinjer for opgørelser af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet fra International Labour Organisation (ILO).
Beskæftigelsesdecil Personer Category empl_level_fac Celler Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Beskæftigelsesfaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter hvor stor en andel, der er i beskæftigelse i husstanden. Jo højere faktoren er, des højere en andel er gennemsnitligt i beskæftigelse. Beskæftigelsesfaktoren er ikke direkte forbundet med typerne af beskæftigelse, da et område med høj andel af beskæftigede kan være topledere såvel som lønmodtagere på grundniveau. Dog viser der sig en tendens mellem faktoren og typerne af beskæftigelse, som giver et billede af beskæftigelsestypen inden for faktoren og dermed husstanden. Derfor tagerbeskrivelserne for denne faktors deciler også udgangspunkt i besæftigelsestyperne. Beskæftigelsesfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe, der findes i et af de yderlige spektre, altså hvor der er en høj eller lav andel af beskæftigede. Såfremt din målgruppe har en bestemt type af beskæftigelse, anbefaler vi at segmentere på distributionsvariablen: Beskæftigelse.
Er i beskæftigelse Personer Fraction per_empl_isempld_fra Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Andelen af personer, der er i beskæftigelse.
Herkomst Personer Distribution per_origin_dis Celler (Expired) Danmarks statistik 01-01-2014 Årligt Herkomst er opdelt i hhv dansk oprindelse (Personer, hvor mindst en af forældrene er dansk statsborger, født i Danmark); indvandrere (Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er danske statsborgere, født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes den pågældende som indvandrer) og efterkommere (Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere). Samtidig er indvandrere og efterkommere opdelt i vesten, afrika, udvalgte lande (Tyrkiet, Irak, Iran, Syrien, Libanon, Pakistan og Indien).
Herkomst Personer Distribution per_origin20_dis Mikroklynger Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Herkomst er opdelt i hhv dansk oprindelse (Personer, hvor mindst en af forældrene er dansk statsborger, født i Danmark); indvandrere (Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er danske statsborgere, født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes den pågældende som indvandrer) og efterkommere (Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere). Samtidig er indvandrere og efterkommere opdelt i vesten, afrika, udvalgte lande (Tyrkiet, Irak, Iran, Syrien, Libanon, Pakistan og Indien).
Herkomst Personer Distribution per_origin5_dis Mikroklynger Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Herkomst er opdelt i hhv dansk oprindelse (Personer, hvor mindst en af forældrene er dansk statsborger, født i Danmark); indvandrere (Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er danske statsborgere, født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes den pågældende som indvandrer) og efterkommere (Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere). Samtidig er indvandrere og efterkommere opdelt i vesten, afrika, udvalgte lande (Tyrkiet, Irak, Iran, Syrien, Libanon, Pakistan og Indien).
Herkomstfaktor Personer Category per_origin5_fac Celler Danmarks statistik 01-01-2023 Årligt Herkomstfaktor er baseret på variablen: Herkomst. Herkomst er beskrevet som: Herkomst er opdelt i hhv dansk oprindelse (Personer, hvor mindst en af forældrene er dansk statsborger, født i Danmark); indvandrere (Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er danske statsborgere, født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes den pågældende som indvandrer) og efterkommere (Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere). Samtidig er indvandrere og efterkommere opdelt i vesten, afrika, udvalgte lande (Tyrkiet, Irak, Iran, Syrien, Libanon, Pakistan og Indien).
Nøgle for personen Personer Guid per_key Geomatic 12-06-2024 Dagligt En nøgle genereret af Geomatic for at indentificerer et svar fra "CPR Direkte". Nøglen er telfældigt genereret og er kun gyldig i en begrænset periode.

Data Levels

For variables in this universe, data is not available on a 1-1 level, but only as aggregated values.

Below you can see which data levels are being used for the variables. For each variable in list above, you can also see, on which data levels it supplies data.

Name Id Description
Adgangsadresser acadr En adgangsadresse er ikke en postadresse. Den kan fx bruges til at identificerer en opgang eller en bygning ud fra husnummeret og husbogstavet. I DAR kaldes en adgangsadresse for et "Husnummer".
Celler cell100 Ved celler forstås en 100x100 meter kvadratisk celle fra det danske kvadratnet. Det danske "kvadratnet" er udviklet af Kort og matrikelstyrelsen i samarbejde med Danmarks Statistik. Kvadratnettet beskriver samlingen af kvadratiske celler. "Celle" anvendes om den enkelte navngivne flade i kvadratnettet.
Enhedsadresser unadr En enhedsadresse er en adresse der kan sendes post til. Den kan fx identificerer en lejlighed i en opgang via etage og sidedør. I DAR kaldes en enhedsadresse blot for en "Adresse".
Geomatic OIS-klynger gsi3 Klynger baseret på 3 husstande fra OIS data.
Mikroklynger gmc Mikroklyngesegmentering inddeler alle husstandsadresser inden for hver kommune i mikro-klynger af mindst 5 ensartede adresser. Opgange kan blive opdelt hvis de ikke er ensartede. For hver datavariabel får mikro-klyngerne tildelt en gennemsnitlig værdi (eksempel: For variablen personlig indkomst vil det være den gennemsnitlige personlige indkomst). Mikro-klyngerne inden for kommunen sorteres faldende efter den gennemsnitlige værdi og inddeles herefter i klynger af mindst 400 husstande. Data tager udgangspunkt af disse klynger.
Vejbidklynger vbi Vejbidsegmentering opdeler alle veje i hver kommune i mindre vejstykker ud fra følgende definition: Hvis der er mere end 5 husstande på hver vejside, deles vejen i lige og ulige numre. Vejsiderne kan derefter opdeles i vejbidder så længe stykkerne består af 5 husstande eller flere. Opgange deles ikke selv hvis den består af flere end 10 husstande. Såfremt der er mindre end 5 husstande på vejen, bliver den placeret i en rest gruppe. For hver datavariabel får vejstykkerne tildelt en gennemsnitlig værdi (eksempel: For variablen personlig indkomst vil det være den gennemsnitlige personlige indkomst). Vejstykkerne inden for kommunen sorteres faldende efter den gennemsnitlige værdi og inddeles herefter i klynger af mindst 400 husstande. Data tager udgangspunkt af disse klynger.
Vejsideklynger vsi Vejsidesegmentering opdeler alle veje i hver kommune i mindre vejstykker ud fra følgende definition: Hvis der er mere end 5 husstande på hver vejside, deles vejen i lige og ulige numre. Vejsiderne kan derefter opdeles i vejstykker så længe stykkerne består af 20 husstande eller flere. Opgange deles ikke selv hvis den består af flere end 40 husstande. Såfremt der er mindre end 5 husstande på vejen, bliver den placeret i en rest gruppe. For hver datavariabel får vejstykkerne tildelt en gennemsnitlig værdi (eksempel: For variablen personlig indkomst vil det være den gennemsnitlige personlige indkomst). Vejstykkerne inden for kommunen sorteres faldende efter den gennemsnitlige værdi og inddeles herefter i klynger af mindst 400 husstande. Data tager udgangspunkt af disse klynger.

Using The API

In this section we will through examples show how the API can be used to retrieve data from this universe.

Before reading on, you may want to read the technical documentation to understand how the API is structured. There you will also find information about how authentication works in the API. Also, if you do not have an account see here for how to get one.

If the provided examples do not cover your needs, then please contact us and we will try to help out.

An important note from the technical documentation is that you in production should supply the vars argument in requests to specify exactly which variables you want returned in your response. Leaving out the vars argument will return some variables - but exactly which can change in the future.

Some of the examples below will for brevity leave out the vars argument.

Using the Variables API, you can:

Get demographical data on an address from free address text

If you have an address as text string(s) (streetname, housenumber, postcode), then you can use this as input in order to get the conzoom type and other demographical variables of the address.

For this you will need to make match request on our Danish Geocoder:

https://apps.conzoom.eu/api/v1/match/dk/geocoder?in_adr={address}&vars={variables}

For example getting conzoom type and age factor on the address Vestergade 20 1, 8700 would look like this:

https://apps.conzoom.eu/api/v1/match/dk/geocoder?in_adr=Vestergade 20 1, 8700&vars=cnztyp_g5,age_fac

See the Match API documentation for further details on how to make match requests as well as specification of the response.

To understand the matchinfo returned in the response and how the geocoder works, se the documentation for the Danish Geocoder. Here you will also find the geocoder input parameters for alternative ways to pass the address to the geocoder.

Get demographical data on an address from an address ID

Similarly, you can use the unit address ID as input to fetch the conzoom type and other demographical variables of an address.

To achieve this, you would use the unit address domain element from the Values API and then filter by the ID rather than free text:

https://apps.conzoom.eu/api/v1/values/dk/unadr/{unadr_key}&vars={variables}

By reusing the ID and variables from the previous example, we get:

https://apps.conzoom.eu/api/v1/values/dk/unadr/23604228?vars=cnztyp_g5,age_fac

See the Values API documentation for more examples.