Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / domains / Personer
Personer
ID per
Country Danmark
Name Personer
Description Personer som er tilmeldt CPR registret og har bopælsadresse i Danmark.

Variables defined on personer

Personer

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Adresseringsnavn Personer Text per_name_adr CPR 28-09-2021 Dagligt Adresseringsnavn kan være anderledes en personens officielle navn og vil aldrig være længere end 34 tegn. Efternavn og mindst et fornavn, evt. i forkortet form, skal indgå i adresseringsnavnet.
Alder Personer Distribution per_age_dis Vejbidklynger, Vejsideklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2020 Årligt
Alder Personer Distribution per_age_dis101 Vejbidklynger, Vejsideklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2020 Årligt
Beskæftigelse Personer Distribution per_empl_level_dis Vejbidklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2014 Årligt
Beskæftigelse Personer Distribution per_empl_level_v2_dis Vejbidklynger (Update postponed), Vejsideklynger (Expired), Celler (Update postponed) Danmarks statistik 01-01-2015 Årligt Beskæftigelsesvariablen er baseret på den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) ved Danmarks Statistik (DST). Formålet med RAS er at opgøre befolkningens primære tilknytning til arbejdsmarkedet. Tilknytningen til arbejdsmarkedet opgøres ultimo november måned. RAS følger de internationale retningslinjer for opgørelser af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet fra International Labour Organisation (ILO).
Beskæftigelsesdecil Personer Category empl_level_fac Celler Danmarks statistik 01-01-2020 Årligt Beskæftigelsesfaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter hvor stor en andel, der er i beskæftigelse i husstanden. Jo højere faktoren er, des højere en andel er gennemsnitligt i beskæftigelse. Beskæftigelsesfaktoren er ikke direkte forbundet med typerne af beskæftigelse, da et område med høj andel af beskæftigede kan være topledere såvel som lønmodtagere på grundniveau. Dog viser der sig en tendens mellem faktoren og typerne af beskæftigelse, som giver et billede af beskæftigelsestypen inden for faktoren og dermed husstanden. Derfor tagerbeskrivelserne for denne faktors deciler også udgangspunkt i besæftigelsestyperne. Beskæftigelsesfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe, der findes i et af de yderlige spektre, altså hvor der er en høj eller lav andel af beskæftigede. Såfremt din målgruppe har en bestemt type af beskæftigelse, anbefaler vi at segmentere på distributionsvariablen: Beskæftigelse.
C/O navn Personer Text per_careof CPR 28-09-2021 Dagligt C/O navn angiver en logivært.
CPR-nummer Personer Text per_cprno CPR 28-09-2021 Dagligt
CPR-status Personer Category per_cpr_status CPR 28-09-2021 Dagligt
CPR-status start dato Personer Date per_cpr_status_date CPR 28-09-2021 Dagligt Angiver ændringsdatoen for CPR status, dog kun for følgende status: Inaktiv, død, udrejst eller forsvunden.
Efternavn Personer Text per_name_last CPR 28-09-2021 Dagligt
Er i beskæftigelse Personer Fraction per_empl_isempld_fra Vejbidklynger (Update postponed), Celler Danmarks statistik 01-01-2020 Årligt Andelen af personer, der er i beskæftigelse på husstanden.
Er på Robinsonlisten Personer Boolean per_advptect_robinson CPR 28-09-2021 Dagligt Robinsonlisten indeholder personer der har frabedt sig uanmodet henvendelse i markedsføringsøjemed.
Fornavne Personer Text per_name_firsts CPR 28-09-2021 Dagligt Samtlige for- og mellemnavne registreret i CPR.
Herkomst Personer Distribution per_origin_dis Celler (Expired) Danmarks statistik 01-01-2014 Årligt Herkomst er opdelt i hhv dansk oprindelse (Personer, hvor mindst en af forældrene er dansk statsborger, født i Danmark); indvandrere (Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er danske statsborgere, født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes den pågældende som indvandrer) og efterkommere (Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere). Samtidig er indvandrere og efterkommere opdelt i vesten, afrika, udvalgte lande (Tyrkiet, Irak, Iran, Syrien, Libanon, Pakistan og Indien).
Herkomst Personer Distribution per_origin20_dis Celler Danmarks statistik 01-01-2020 Årligt Herkomst er opdelt i hhv dansk oprindelse (Personer, hvor mindst en af forældrene er dansk statsborger, født i Danmark); indvandrere (Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er danske statsborgere, født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes den pågældende som indvandrer) og efterkommere (Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere). Samtidig er indvandrere og efterkommere opdelt i vesten, afrika, udvalgte lande (Tyrkiet, Irak, Iran, Syrien, Libanon, Pakistan og Indien).
Herkomst Personer Distribution per_origin5_dis Celler Danmarks statistik 01-01-2020 Årligt Herkomst er opdelt i hhv dansk oprindelse (Personer, hvor mindst en af forældrene er dansk statsborger, født i Danmark); indvandrere (Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er danske statsborgere, født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes den pågældende som indvandrer) og efterkommere (Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere). Samtidig er indvandrere og efterkommere opdelt i vesten, afrika, udvalgte lande (Tyrkiet, Irak, Iran, Syrien, Libanon, Pakistan og Indien).
Herkomstdecil Personer Category per_origin5_fac Celler Danmarks statistik 01-01-2020 Årligt Herkomstfaktoren inddeler Danmarks husstande i fem lige store grupper (kvintiler), sorteret efter hvor stor en andel, der har dansk herkomst i husstanden. Jo lavere faktoren er, des større en andel har dansk herkomst. Herkomstfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe, der har dansk eller vestlig herkomst mellem faktor 1 og 4; eller i mindre grad skelner mellem typen af udenlandsk herkomst. Såfremt din målgruppe har en specifik udenlandsk herkomst (baseret på regioner, ikke lande), anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Herkomst - 5 grupper. Herkomstvariablen findes også på 20 grupper.
Kontaktadresse Personer Text per_adr_contact CPR 28-09-2021 Dagligt Adresse på kontaktperson, der kan indsættes i CPR-systemet når personen er udrejst, forsvundet eller død.
Kontaktadressens registreringsdato Personer Date per_adr_contact_date CPR 28-09-2021 Dagligt
Kreditadvarsel Personer Boolean per_credwarn CPR 28-09-2021 Dagligt En markering om kreditadvarsel vil være et signal til virksomheder om at udvise særlig opmærksomhed i forbindelse med deres identitetskontrol, før der ydes lån eller kredit. I mange tilfælde vil det være relevant at afslå lån eller kredit, fordi virksomheden har mistanke om, at den, der ønsker lån eller kredit, ikke er den, som vedkommende udgiver sig for at være. På den måde kan konkrete tilfælde af identitetsmisbrug forhindres.
Kreditadvarsel registreringsdato Personer Date per_credwarn_date CPR 28-09-2021 Dagligt
Navn Personer Text per_name CPR 28-09-2021 Dagligt
Navne- og adressebeskyttelse start dato Personer Date per_protect_date CPR 28-09-2021 Dagligt
Navne- og adressebeskyttet Personer Boolean per_protect CPR 28-09-2021 Dagligt Har en person navne- og adressebeskyttelse, vil alle navne- og adressefelter være blanke bortset fra evt. kontaktadresse.
Nøgle for personen Personer Guid per_key Geomatic 28-09-2021 Dagligt En nøgle genereret af Geomatic for at indentificerer et svar fra "CPR Direkte". Nøglen er telfældigt genereret og er kun gyldig i en begrænset periode.
Robinson-liste start dato Personer Date per_advptect_robinson_date CPR 28-09-2021 Dagligt
Tilflytningsdato Personer Date per_movdat CPR 28-09-2021 Dagligt Datoen hvor personen flyttede til den nuværende adresse.
Udlandsadresse Personer Text per_adr_foreign CPR 28-09-2021 Dagligt Udlandsadresse for udrejste personer. Adresselinierne er fritekstfelter og kan opdateres mens personen er udrejst. Personer, der udrejser, har ikke pligt at oplyse udlandsadresse til registrering i CPR.
Udlandsadressens registreringsdato Personer Date per_adr_foreign_date CPR 28-09-2021 Dagligt