Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / Sources / BBR
Bygnings- og boligregisteret

Bygnings- og boligregistret (BBR) er et landsdækkende register med oplysninger om samtlige bygninger og boliger i Danmark.

Below is a list of variables from BBR.

Adgangsadresser

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Antal bolig-/erhvervsenheder Adgangsadresser Integer unit_cou_acadr BBR 11-06-2024 Dagligt
Antal bygninger Adgangsadresser Integer bld_cou_acadr BBR 11-06-2024 Dagligt

Bolig-/erhvervsenheder

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Andet areal Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_area_oth BBR 11-06-2024 Dagligt Areal der hverken er erhverv eller beboelse f.eks. kælderareal eller loftrum, der er tinglyst på ejerlejlighed.
Anvendelse Bolig-/erhvervsenheder Category unit_usage_v2 BBR 11-06-2024 Dagligt
Anvendelse (Udfases) Bolig-/erhvervsenheder Category unit_usage BBR 11-06-2024 Dagligt
Areal af lukket overdækning Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_closedcoveredar BBR 11-06-2024 Dagligt Angiver enhedens areal af lukket overdækning. Indgår ikke i enhedens samlede areal.
Areal af åben overdækning Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_opencoveredarea BBR 11-06-2024 Dagligt Overdækket areal, hvor mindst én væg er åben.
Areal til erhverv Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_area_com BBR 11-06-2024 Dagligt Omfatter arealet af samtlige rum, der udelukkende anvendes til erhverv (ikke-boligformål), herunder også udnyttet areal af tagetage og kælderetage. Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet er incl. andel af adgangsarealer og erhvervsmæssigt anvendt garageareal.
Badeværelser Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_rooms_bath BBR 11-06-2024 Dagligt
Badforhold Bolig-/erhvervsenheder Category unit_facil_bath BBR 11-06-2024 Dagligt
BBR status Bolig-/erhvervsenheder Category unit_status BBR 11-06-2024 Dagligt
Boligstørrelse Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_area_resi BBR 11-06-2024 Dagligt Areal af samtlige beboelsesrum incl. køkken, bad, wc-rum, herunder boligareal i udnyttet tagetage. I kælderetage medtages arealet af de rum, der må anvendes til beboelse i henhold til byggelovgivningen samt arealet af køkken, baderum og wc-rum. Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet inkluderer andel af adgangsarealer.
Boligtype Bolig-/erhvervsenheder Category unit_resityp_geo BBR 11-06-2024 Dagligt Geomatic's definition af boligtype baseret på BBR data. Dobbelt-/flerfamiliehuse er enheder i bygninger der indeholder 2 eller 3 enheder til beboelse, dette kan både være etageboliger eller fritliggende huse.
Boligtype (OIS) Bolig-/erhvervsenheder Category unit_resityp_ois BBR 11-06-2024 Dagligt
Ejerforhold Bolig-/erhvervsenheder Category unit_ownship BBR 11-06-2024 Dagligt Ejerforhold er udledt af Geomatic baseret på oplysninger i BBR og ESR.
Energiforsyning Bolig-/erhvervsenheder Category unit_nrg_sup BBR 11-06-2024 Dagligt
Enhed BBR-ID Bolig-/erhvervsenheder Guid unit_key BBR 11-06-2024 Dagligt
Enhedens andel fælles adgangsareal Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_commonaccessare BBR 11-06-2024 Dagligt Enhedens andel i fælles adgangsareal.
Forsimplet anvendelse Bolig-/erhvervsenheder Category unit_usage_simple BBR 11-06-2024 Dagligt
Godkendt tom bolig Bolig-/erhvervsenheder Category unit_usage_approempty BBR 11-06-2024 Dagligt
Husstandspotentiale Bolig-/erhvervsenheder Category unit_houpot BBR 11-06-2024 Dagligt Angiver hvor egnet et bolig-/erhvervsenhed er til privat helårsbeboelse. Kategorierne i denne variabel er defineret af Geomatic og baseret på oplysninger fra BBR.
Kondemneret Bolig-/erhvervsenheder Category unit_usage_condem BBR 11-06-2024 Dagligt Hvis en boligenhed er kondemneret, foreligger der et forbud mod at benytte den til beboelse eller ophold for mennesker.
Køkkenforhold Bolig-/erhvervsenheder Category unit_facil_kitch BBR 11-06-2024 Dagligt
Lovlig anvendelse Bolig-/erhvervsenheder Category unit_usage_legaluse BBR 11-06-2024 Dagligt Angiver om der er tilladelse til helårsbeboelse i sommerhus.
Offentlig støtte Bolig-/erhvervsenheder Category unit_resi_pubsubsi BBR 11-06-2024 Dagligt
Opvarmningsmiddel Bolig-/erhvervsenheder Category unit_nrg_heat_agent BBR 11-06-2024 Dagligt
Samlet areal Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_area_total BBR 11-06-2024 Dagligt Summen af areal til erhverv, areal til beboelse og andet areal.
Toiletforhold Bolig-/erhvervsenheder Category unit_facil_toilet BBR 11-06-2024 Dagligt
Udlejningsforhold Bolig-/erhvervsenheder Category unit_usage_rentalstat BBR 11-06-2024 Dagligt
Vandskyllende toiletter Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_rooms_toilet BBR 11-06-2024 Dagligt
Varmeinstallation Bolig-/erhvervsenheder Category unit_nrg_heat_instal BBR 11-06-2024 Dagligt
Værelser Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_rooms BBR 11-06-2024 Dagligt Kamre regnes som hele værelser. A) Enheder der udelukkende benyttes til beboelse: Værelser omfatter alle rum, der er af en sådan beskaffenhed med hensyn til størrelse, isolering, vinduer, gulve og vægge, at de kan anvendes til beboelse (d.v.s. opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum), selv om de rent faktisk har anden anvendelse som f. eks. hobbyrum, gildestue på loft eller i kælder. Rum, som konstruktionsmæssigt er tiltænkt en speciel anvendelse (køkken, badeværelse, entré og gang, bryggers, viktualierum, opbevaringsrum i kælder eller på loft osv.), medregnes ikke. B) Enheder der helt eller delvis benyttes til erhverv: Alle rum, der anvendes til erhverv, medregnes. Øvrige rum medregnes, hvis betingelserne i A) er opfyldt.
Værelser til erhverv Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_rooms_com BBR 11-06-2024 Dagligt Antal værelser, der udelukkende benyttes til erhverv. For døgninstitutioner udtrykker oplysningen antallet af værelser, der anvendes til fællesfaciliteter.

Bygninger

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Adgangsareal Bygninger Numeric bld_area_access BBR 11-06-2024 Dagligt
Afløbsforhold Bygninger Category bld_drain BBR 11-06-2024 Dagligt
Afvigende etager Bygninger Category bld_floors_deviate BBR 11-06-2024 Dagligt
Andet areal Bygninger Numeric bld_area_other BBR 11-06-2024 Dagligt Areal der hverken er til bolig- eller erhvervsbrug.
Antal bolig-/erhvervsenheder Bygninger Integer unit_cou_bld BBR 11-06-2024 Dagligt
Antal opgange Bygninger Integer entrance_cou_bld BBR 11-06-2024 Dagligt
Anvendelse Bygninger Category bld_usage_v2 BBR 11-06-2024 Dagligt Bygningens hovedanvendelse. Har en bygning flere anvendelser, registreres den anvendelse som hovedparten af bygningen har.
Areal af affaldsrum i terrænniveau Bygninger Numeric bld_area_trash BBR 11-06-2024 Dagligt
Areal af indbygget carport Bygninger Numeric bld_area_carport BBR 11-06-2024 Dagligt
Areal af indbygget garage Bygninger Numeric bld_area_garage BBR 11-06-2024 Dagligt
Areal af indbygget udestue Bygninger Numeric bld_area_consvtry BBR 11-06-2024 Dagligt
Areal af indbygget udhus Bygninger Numeric bld_area_outhouse BBR 11-06-2024 Dagligt
Areal af lukket overdækning Bygninger Numeric bld_area_covered_closed BBR 11-06-2024 Dagligt Det samlede areal af alle lukkede overdækninger der findes på bygningen. Med lukkede overdækninger menes konstruktioner med tag og vægge, der ikke er godkendt til beboelse og ikke er opvarmet. Eksempler på dette kunne være indbygget garage eller udestue.
Areal af overdækkede konstruktioner Bygninger Numeric bld_area_covered BBR 11-06-2024 Dagligt
Areal af åben overdækning Bygninger Numeric bld_area_covered_open BBR 11-06-2024 Dagligt
Asbestholdig materiale Bygninger Category bld_asbest BBR 11-06-2024 Dagligt
BBR status Bygninger Category bld_status BBR 11-06-2024 Dagligt
Bebygget areal Bygninger Numeric bld_area_built BBR 11-06-2024 Dagligt Bebygget areal er det areal, som bygningen fylder på grunden set fra oven.
Boliganvendelse (Udfases) Bygninger Category bld_usage BBR 11-06-2024 Dagligt
Bygning BBR-ID Bygninger Guid bld_key BBR 11-06-2024 Dagligt
Bygningsnummer Bygninger Text bld_no BBR 11-06-2024 Dagligt
Etager Bygninger Numeric bld_floors BBR 11-06-2024 Dagligt Antallet af reelle etager. Kældre og tagetager ikke tæller med i opgørelsen over antallet af etager, selvom de registreres som en etage.
Fredning Bygninger Category bld_consvtn BBR 11-06-2024 Dagligt Angiver om bygningen er fredet og i hvilket omfang. Denne oplysning stemmer fra BBR og ajourføres af BBR-registeret.
Husets alder Bygninger Numeric bld_age BBR 11-06-2024 Dagligt
Kilde til bygningsmateriale Bygninger Category bld_matsource BBR 11-06-2024 Dagligt
Koordinater for bygning Bygninger Point bld_loc BBR 11-06-2024 Dagligt X-, Y-Koordinater i UTM Zone 32.
Kælderareal Bygninger Numeric bld_area_basement BBR 11-06-2024 Dagligt Det opsummerede areal for alle kælderetager i bygningen. Kælderetager er etager som har en etagebetegnelse som begynder med K.
Lejligheder med køkken  This variable is no longer being updated. Bygninger Numeric bld_apatmt_wkitch BBR 01-06-2017 Dagligt Antal lejligheder i bygningen, der har eget køkken.
Lejligheder uden køkken  This variable is no longer being updated. Bygninger Numeric bld_apatmt_wokitch BBR 01-06-2017 Dagligt Antal lejligheder i bygningen, der ikke har eget køkken.
Ombygget Bygninger Category bld_recon BBR 11-06-2024 Dagligt
Ombygningsår Bygninger Date bld_reconyear BBR 11-06-2024 Dagligt Årstal for seneste væsentlige om- og/eller tilbygning (årstal for ibrugtagningstilladelse eller fuldført). Ved væsentlige om- og/eller tilbygninger forstås sådanne, hvor værdien af forbedringerne udgør mindst 15 pct. af bygningsværdien inden forbedringernes gennemførelse.
Opførelsesår Bygninger Date bld_conyear BBR 11-06-2024 Dagligt Datoen for den faktiske ibrugtagelse af bygningen. For den ældre bygningsmasse vil opførelsesåret i visse tilfælde være indberettet ud fra bygningens "omtrentlige alder". For nybyggeri dannes opførelsesåret maskinelt som årstallet, hvor byggeriet er meddelt fuldført/ibrugtaget eller datoen for første delvise ibrugtagningstilladelse (alt efter hvilken dato der er den første). Hvis opførelsesåret fra kilden ligger før 1753, vil værdien for opførelsesår være tom.
Opvarmningsmiddel Bygninger Category bld_nrg_heat_agent BBR 11-06-2024 Dagligt Opvarmningsmiddel er typen af opvarmningsmiddel, som fx elektricitet eller naturgas, der anvendes til at opvarme bygningen.
Samlet areal Bygninger Numeric bld_area_total BBR 11-06-2024 Dagligt Samlet areal er det samlede areal af alle etager i bygningen (bortset fra kælder og tagetage).
Samlet boligareal Bygninger Numeric bld_area_resi BBR 11-06-2024 Dagligt Samlet boligareal er det areal, der bliver brugt til beboelse i hele bygningen.
Samlet erhvervsareal Bygninger Numeric bld_area_com BBR 11-06-2024 Dagligt Samlet erhvervsareal er det areal, der bliver brugt til erhverv i hele bygningen.
Samlet tagareal Bygninger Numeric bld_area_roof BBR 11-06-2024 Dagligt Det opsummerede areal for alle tagetager i bygningen. Etagetypen fortæller om en etage er en tagetage.
Sikringsrumspladser Bygninger Numeric bld_safeseats BBR 11-06-2024 Dagligt
Supplerende materiale til ydervæg Bygninger Category bld_wallmatrl_sup BBR 11-06-2024 Dagligt
Supplerende tagmateriale Bygninger Category bld_roof_material_sup BBR 11-06-2024 Dagligt
Supplerende varmeinstallation Bygninger Category bld_nrg_heat_instal2 BBR 11-06-2024 Dagligt Supplerende varme registreres når bygningen udover den primære varmeinstallation opvarmes af supplerende varme som fx en pejs eller solpaneler.
Tagmateriale Bygninger Category bld_roof BBR 11-06-2024 Dagligt Simplificeret tagmateriale variabel, som kun indeholder kategorier for de mest almindelige typer af tagmateriale.
Tagmateriale (komplet) Bygninger Category bld_roof_material BBR 11-06-2024 Dagligt Materiale for bygningens tagdækning. Består tagdækningen af flere materialer, registreres materialet for den overvejende del.
Udnyttet tagareal Bygninger Numeric bld_area_roof_utilized BBR 11-06-2024 Dagligt Det opsummerede udnyttede areal for alle tagetager i bygningen. Etagetypen fortæller om en etage er en tagetage.
Vandforsyning Bygninger Category bld_watersupl BBR 11-06-2024 Dagligt
Varmeinstallation Bygninger Category bld_nrg_heat_instal BBR 11-06-2024 Dagligt Varmeinstallationen er den primære varmekilde for bygningen som fx fjernvarme eller centralvarme fra eget anlæg.
Ydervægsmateriale Bygninger Category bld_wallmatrl BBR 11-06-2024 Dagligt

Ejendomme

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Antal bolig-/erhvervsenheder Ejendomme Integer unit_cou_prop BBR 11-06-2024 Dagligt
Antal bygninger Ejendomme Integer bld_cou_prop BBR 11-06-2024 Dagligt
Antal grunde Ejendomme Integer ground_cou_prop BBR 11-06-2024 Dagligt Antal grunde tilhørende ejendommen.

Enhedsadresser

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Andet areal Enhedsadresser Numeric unadr_area_oth BBR 11-06-2024 Dagligt Areal der hverken er erhverv eller beboelse f.eks. kælderareal eller loftrum, der er tinglyst på ejerlejlighed. Andet areal stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Antal bolig-/erhvervsenheder Enhedsadresser Integer unit_cou_unadr BBR 11-06-2024 Dagligt
Antal værelser Enhedsadresser Numeric unadr_rooms BBR 11-06-2024 Dagligt Kamre regnes som hele værelser. A) Enheder der udelukkende benyttes til beboelse: Værelser omfatter alle rum, der er af en sådan beskaffenhed med hensyn til størrelse, isolering, vinduer, gulve og vægge, at de kan anvendes til beboelse (d.v.s. opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum), selv om de rent faktisk har anden anvendelse som f. eks. hobbyrum, gildestue på loft eller i kælder. Rum, som konstruktionsmæssigt er tiltænkt en speciel anvendelse (køkken, badeværelse, entré og gang, bryggers, viktualierum, opbevaringsrum i kælder eller på loft osv.), medregnes ikke. B) Enheder der helt eller delvis benyttes til erhverv: Alle rum, der anvendes til erhverv, medregnes. Øvrige rum medregnes, hvis betingelserne i A) er opfyldt. Værelser stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse. .
Anvendelse Enhedsadresser Category unadr_usage_v2 BBR 11-06-2024 Dagligt Anvendelse stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Anvendelse (Udfases) Enhedsadresser Category unadr_usage BBR 11-06-2024 Dagligt Anvendelse (Udfases) stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Areal til erhverv Enhedsadresser Numeric unadr_area_com BBR 11-06-2024 Dagligt Omfatter arealet af samtlige rum, der udelukkende anvendes til erhverv (ikke-boligformål), herunder også udnyttet areal af tagetage og kælderetage. Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet er incl. andel af adgangsarealer og erhvervsmæssigt anvendt garageareal. Areal til erhverv stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Badeværelser Enhedsadresser Numeric unadr_rooms_bath BBR 11-06-2024 Dagligt Badeværelser stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Badforhold Enhedsadresser Category unadr_facil_bath BBR 11-06-2024 Dagligt Badforhold stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Boligstørrelse Enhedsadresser Numeric unadr_area_resi BBR 11-06-2024 Dagligt Areal af samtlige beboelsesrum incl. køkken, bad, wc-rum, herunder boligareal i udnyttet tagetage. I kælderetage medtages arealet af de rum, der må anvendes til beboelse i henhold til byggelovgivningen samt arealet af køkken, baderum og wc-rum. Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet inkluderer andel af adgangsarealer. Boligstørrelse stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Boligtype Enhedsadresser Category unadr_resityp_geo BBR 11-06-2024 Dagligt Geomatic's definition af boligtype baseret på BBR data. Dobbelt-/flerfamiliehuse er enheder i bygninger der indeholder 2 eller 3 enheder til beboelse, dette kan både være etageboliger eller fritliggende huse. Boligtype stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Boligtype (OIS) Enhedsadresser Category unadr_resityp_ois BBR 11-06-2024 Dagligt Boligtype (OIS) stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Ejerforhold Enhedsadresser Category unadr_ownship BBR 11-06-2024 Dagligt Ejerforhold er udledt af Geomatic baseret på oplysninger i BBR og ESR. Ejerforhold stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Energi - forbrug af fjernvarme Enhedsadresser Numeric unadr_nrg_cons_remote_avg Geomatic OIS-klynger BBR 01-01-2015 Årligt Energiforbrug - Fjernvarme stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Energi - forbrug af naturgas Enhedsadresser Numeric unadr_nrg_cons_gas_avg Geomatic OIS-klynger BBR 01-01-2015 Årligt Energiforbrug - Gas stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Energi - forbrug af olie Enhedsadresser Numeric unadr_nrg_cons_oil_avg Geomatic OIS-klynger BBR 01-01-2015 Årligt Energiforbrug - Olie stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Energiforsyning Enhedsadresser Category unadr_nrg_sup BBR 11-06-2024 Dagligt Energiforsyning stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Enhed BBR-ID Enhedsadresser Guid unadr_primunit_key BBR 11-06-2024 Dagligt Enhed BBR-ID stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Er husstandsegnet Enhedsadresser Boolean unadr_housuita BBR 11-06-2024 Dagligt Geomatic's vurdering af om adressen kan beboes af en husstand. Dette er baseret på anvendelseskoder og dispentationer til helårsbeboelse i BBR. Der vil således også forekomme sommerhuse med blandt disse, men kun såfremt disse har dispentation. Selvom en adresse ikke er markeret som husstandsegnet, kan det ikke udelukkes, at den alligevel er beboet.
Fjernvarme Enhedsadresser Fraction unadr_nrg_heat_remote_fra Geomatic OIS-klynger BBR 01-01-2015 Årligt Fjernvarme stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Forsimplet anvendelse Enhedsadresser Category unadr_usage_simple BBR 11-06-2024 Dagligt Forsimplet anvendelse stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Gas Enhedsadresser Fraction unadr_nrg_heat_gas_fra Geomatic OIS-klynger BBR 01-01-2015 Årligt Gas stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Godkendt tom bolig Enhedsadresser Category unadr_usage_approempty BBR 11-06-2024 Dagligt Godkendt tom bolig stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Husets alder Enhedsadresser Numeric unadr_age BBR 11-06-2024 Dagligt Husets alder stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Husstandspotentiale Enhedsadresser Category unadr_houpot BBR 11-06-2024 Dagligt Angiver hvor sikkert det er en adresse anvendes til privat helårsbeboelse. Dette er dels baseret på oplysninger om personers adresse i CRP kilder og teledata, samt oplysninger fra BBR.
Kondemneret Enhedsadresser Category unadr_usage_condem BBR 11-06-2024 Dagligt Hvis en boligenhed er kondemneret, foreligger der et forbud mod at benytte den til beboelse eller ophold for mennesker. Kondemneret stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Køkkenforhold Enhedsadresser Category unadr_facil_kitch BBR 11-06-2024 Dagligt Køkkenforhold stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Lovlig anvendelse Enhedsadresser Category unadr_usage_legaluse BBR 11-06-2024 Dagligt Angiver om der er tilladelse til helårsbeboelse i sommerhus. Lovlig anvendelse stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Offentlig støtte Enhedsadresser Category unadr_resi_pubsubsi BBR 11-06-2024 Dagligt Offentlig støtte stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Olie Enhedsadresser Fraction unadr_nrg_heat_oil_fra Geomatic OIS-klynger BBR 01-01-2015 Årligt Olie stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Ombygget Enhedsadresser Category unadr_recon BBR 11-06-2024 Dagligt Ombygget stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Ombygningsår Enhedsadresser Date unadr_reconyear BBR 11-06-2024 Dagligt Årstal for seneste væsentlige om- og/eller tilbygning (årstal for ibrugtagningstilladelse eller fuldført). Ved væsentlige om- og/eller tilbygninger forstås sådanne, hvor værdien af forbedringerne udgør mindst 15 pct. af bygningsværdien inden forbedringernes gennemførelse. Ombygningsår stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Opførelsesår Enhedsadresser Date unadr_conyear BBR 11-06-2024 Dagligt Opførelsesår stammer fra den bygning som den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen tilhører. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Opvarmningsform Enhedsadresser Category unadr_nrg_heat BBR 11-06-2024 Dagligt Opvarmningsform stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Opvarmningsmiddel Enhedsadresser Category unadr_nrg_heat_agent BBR 11-06-2024 Dagligt Opvarmningsmiddel stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Samlet areal Enhedsadresser Numeric unadr_area_total BBR 11-06-2024 Dagligt Summen af areal til erhverv, areal til beboelse og andet areal. Samlet areal stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Supplerende varmeinstallation Enhedsadresser Category unadr_nrg_heat_instal2 BBR 11-06-2024 Dagligt Supplerende varme registreres når bygningen udover den primære varmeinstallation opvarmes af supplerende varme som fx en pejs eller solpaneler. Supplerende varmeinstallation stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Tagmateriale Enhedsadresser Category unadr_roof BBR 11-06-2024 Dagligt Simplificeret tagmateriale variabel, som kun indeholder kategorier for de mest almindelige typer af tagmateriale. Tagmateriale stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Toiletforhold Enhedsadresser Category unadr_facil_toilet BBR 11-06-2024 Dagligt Toiletforhold stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Udlejningsforhold Enhedsadresser Category unadr_usage_rentalstat BBR 11-06-2024 Dagligt Udlejningsforhold stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Vandskyllende toiletter Enhedsadresser Numeric unadr_rooms_toilet BBR 11-06-2024 Dagligt Vandskyllende toiletter stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Værelser til erhverv Enhedsadresser Numeric unadr_rooms_com BBR 11-06-2024 Dagligt Antal værelser, der udelukkende benyttes til erhverv. For døgninstitutioner udtrykker oplysningen antallet af værelser, der anvendes til fællesfaciliteter. Værelser til erhverv stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.

Etager

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Adgangsareal Etager Numeric floor_area_access BBR 11-06-2024 Dagligt
Areal af lovlig beboelse i kælder Etager Numeric floor_area_basmntlegl BBR 11-06-2024 Dagligt Kælderarealet kan være helt eller delvist udnyttet til beboelse eller erhverv det er det udnyttede areal af kælderen, der registres som bolig – eller erhvervsareal. Kælderens samlede areal registreres også.
Areal af udnyttet del af tagetage Etager Numeric floor_area_roofused BBR 11-06-2024 Dagligt Tagetagens areal kan være helt eller delvist udnyttet til beboelse eller erhverv – det er det udnyttede areal af tagetagen, der registreres som bolig eller erhvervsareal.
BBR status Etager Category floor_status BBR 11-06-2024 Dagligt
Etagebetegnelse Etager Text floor_name BBR 11-06-2024 Dagligt
Etagetype Etager Category floor_type BBR 11-06-2024 Dagligt
Kælderareal Etager Numeric floor_area_basement BBR 11-06-2024 Dagligt Kælder hvor loft er mindre end 1,25 m over terræn.
Nøgle for etagen Etager Guid floor_key BBR 11-06-2024 Dagligt
Samlet areal af etage Etager Numeric floor_area_total BBR 11-06-2024 Dagligt Det samlede areal af den pågældende etage. Kun for tagetager og kælderetager er registreringen obligatorisk.

Grunde

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Afløbsforhold Grunde Category ground_drain BBR 11-06-2024 Dagligt Grundens afløbsforhold er registreret medmindre afløbsforholdene for de bygninger, der har afløb på grunden, er indbyrdes forskellige. I givet fald oplyses afløbsforholdene på bygningsniveau for hver enkelt bygning på grunden.
Afløbsforholdstilladelse Grunde Category ground_drainappr BBR 11-06-2024 Dagligt
Antal bolig-/erhvervsenheder Grunde Integer unit_cou_ground BBR 11-06-2024 Dagligt
Antal bygninger Grunde Integer bld_cou_ground BBR 11-06-2024 Dagligt
BBR status Grunde Category ground_status BBR 11-06-2024 Dagligt
Grund BBR-Id Grunde Guid ground_key BBR 11-06-2024 Dagligt
Nybyggeri Grunde Boolean ground_newconst BBR 11-06-2024 Dagligt
Sikkerhedsklassifikation Grunde Category ground_secucls BBR 11-06-2024 Dagligt
Vandforsyning Grunde Category ground_watersupl BBR 11-06-2024 Dagligt Angiver typen af drikkevandforsyning for grunden.

Husstandsadresser

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Boligstørrelse Husstandsadresser Distribution houadr_area_resi_dis Geomatic OIS-klynger BBR 11-06-2024 Dagligt Areal af samtlige beboelsesrum incl. køkken, bad, wc-rum, herunder boligareal i udnyttet tagetage. I kælderetage medtages arealet af de rum, der må anvendes til beboelse i henhold til byggelovgivningen samt arealet af køkken, baderum og wc-rum. Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet inkluderer andel af adgangsarealer. Boligstørrelse stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Boligtype Husstandsadresser Distribution houadr_resityp_geo_dis Geomatic OIS-klynger BBR 11-06-2024 Dagligt Geomatic's definition af boligtype baseret på BBR data. Dobbelt-/flerfamiliehuse er enheder i bygninger der indeholder 2 eller 3 enheder til beboelse, dette kan både være etageboliger eller fritliggende huse. Boligtype stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Ejerforhold Husstandsadresser Distribution houadr_ownship_dis Geomatic OIS-klynger BBR 11-06-2024 Dagligt Ejerforhold er udledt af Geomatic baseret på oplysninger i BBR og ESR. Ejerforhold stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Opførelsesår Husstandsadresser Distribution houadr_conyear_dis Geomatic OIS-klynger BBR 11-06-2024 Dagligt Opførelsesår stammer fra den bygning som den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen tilhører. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Opvarmningsform Husstandsadresser Distribution houadr_nrg_heat_dis Geomatic OIS-klynger BBR 11-06-2024 Dagligt Opvarmningsform stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Tagmateriale Husstandsadresser Distribution houadr_roof_dis Geomatic OIS-klynger BBR 11-06-2024 Dagligt Simplificeret tagmateriale variabel, som kun indeholder kategorier for de mest almindelige typer af tagmateriale. Tagmateriale stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen. I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.

Opgang/indgang

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
BBR status Opgang/indgang Category entrance_status BBR 11-06-2024 Dagligt
Elevator Opgang/indgang Boolean entrance_elevator BBR 11-06-2024 Dagligt
Nøgle for opgangen Opgang/indgang Guid entrance_key BBR 11-06-2024 Dagligt