Du er ikke logget på
The Swedish Demographical Universe

In The Swedish Demographical Universe we offer a range of variables that gives information about persons and families living in Sweden, such as age and income, and Geomatic's own conzoom classification and factor variables.

This documentation is divided into two parts:

  1. A full overview of all available variables.
  2. Some recipies for how to access the variables through the API.

In the latter section you can find examples of how to:

What data is available?

Here you can get an overview of all the data that is available. If you cannot find what you are looking for, then it may belong to another data universe.

Before reading on, you may find it useful to read the concepts section to understand what we mean by e.g. variables and domains.

Domains

The variables available in this universe provides information about the following domains:

Domain ID Description
Familjer fam Familjer definieras enligt följande: - en familj består av maximalt två generationer som är folkbokförda på samma fastighet - en familj bildas med utgångspunkt från den yngsta generationen om det finns fler än två generationer på fastigheten - personer som är gifta med varandra/har registrerat partnerskap och är folkbok-förda på samma fastighet ingår i samma familj - en ogift person som är folkbokförd på samma fastighet som sin föräl-der/vårdnadshavare ingår i samma familj som denne - sambor som har gemensamt barn och är folkbokförda på samma fastighet ingår i samma familj - sambor utan gemensamt barn räknas som två familjer. Det är inte möjligt att göra personer till sambor om gemensamt barn saknas. Detta medför att antalet ensamstående överskattas och antalet sambor underskattas. SCB beräknar att det finns ca 500 000 personer som är sambor, men som inte kan sammanföras till familj. Notera också att SCB vid avgränsningen av familjer utgår från relationer mellan personer som är folk-bokförda på samma fastighet. Personer som är bosatta i olika lägenheter på fas-tigheten kan då bli betraktade som ingående i samma familj. Eftersom lägenhets-register saknas kan folkbokföring på lägenhet inte genomföras. Det är därför inte möjligt att framställa statistik över familjer och hushåll av god kvalitet med folk-bokföringen som grund.
Personer per Personer som är folkbokförda i Sverige.
Vuxna adu Individer i Sverige som ej uppfyller följande kriterier: Under 18 år, utvandrad, skuldsanering, förvaltare utsedd, skyddad adress-personuppgift, avliden.

Variables

The following variables are available in The Swedish Demographical Universe. You can click on the variable name in the list below to get further information about the particular variable.

Familjer

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Antal barn Familjer Distribution fam_chl_cou_dis Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt
Antal Barnsfaktor Familjer Category chl_cou_fac Celler Geomatic 01-01-2019 Årligt AntalBarnsfaktorn berättar hur många barn det finns per familj i visst område. Höga poäng får de områden där det bor par med många barn. Låga poäng får områden med par eller singlar utan barn.
Boendeform Familjer Distribution fam_resityp_dis Cell-Kluster (Update postponed) SCB 01-01-2015 Årligt Typ av boende.
Bostadens byggnadsår Familjer Distribution fam_resibldy_dis Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt
Byggnadsårsfaktor Familjer Category resibldy_fac Celler Geomatic 01-01-2019 Årligt Byggnadsårsfaktorn berättar hur pass gamla byggnaderna är i ett visst område. Höga poäng får de områden som har en hög andel av bostäderna är byggda på 90-talet och framåt. Låga poäng får de områden där en hög andel av bostäderna är uppförda på 20-talet eller tidigare.
Disponibel inkomst (10 grupper) Familjer Distribution fam_inco_avail_dis10 Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt Disponibel inkomst är den summa som återstår för konsumtion och sparande när man tagit summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. Disponibel inkomst är det inkomstbegrepp i den totalräknade inkomststatistiken som tillsammans med begreppen Köpkraft och Nettoinkomst bäst speglar köpkraften och levnadsstandarden för olika grupper i samhället. Från och med inkomståret 2005 har disponibel inkomst fått något förändrat innehåll. Numera ingår kapitalvinst och kapitalförlust som bruttobelopp. Tidigare redovisades kapitalvinst som taxerat belopp medan förlusten inte alls fanns med. Avdrag för privat pensionspremie var tidigare ingen avdragspost vid inkomstberäkningen. Från 2005 dras premien för pensionssparandet, både privat och i egen näring, samt periodiskt understöd av vid inkomstberäkningen.
Disponibel inkomst (6 grupper) Familjer Distribution fam_inco_avail_dis6 Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt Disponibel inkomst är den summa som återstår för konsumtion och sparande när man tagit summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. Disponibel inkomst är det inkomstbegrepp i den totalräknade inkomststatistiken som tillsammans med begreppen Köpkraft och Nettoinkomst bäst speglar köpkraften och levnadsstandarden för olika grupper i samhället. Från och med inkomståret 2005 har disponibel inkomst fått något förändrat innehåll. Numera ingår kapitalvinst och kapitalförlust som bruttobelopp. Tidigare redovisades kapitalvinst som taxerat belopp medan förlusten inte alls fanns med. Avdrag för privat pensionspremie var tidigare ingen avdragspost vid inkomstberäkningen. Från 2005 dras premien för pensionssparandet, både privat och i egen näring, samt periodiskt understöd av vid inkomstberäkningen.
Familjestorlek Familjer Distribution fam_size_dis Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt Antal personer i familjen.
Familjestorleksfaktor Familjer Category fam_size_fac Celler Geomatic 01-01-2019 Årligt Familjestorleksfaktorn berättar om hur stora familjer som bor i ett visst område. Höga poäng får de områden där det bor par med många barn. Låga poäng får områden med en hög andel singelhushåll.
Familjestruktur Familjer Distribution fam_struc_dis Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt
Har barn mellan 16 och 19 år Familjer Fraction fam_chl_16t19_fra Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt
Har barn mellan 7 och 15 år Familjer Fraction fam_chl_7t15_fra Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt
Har barn under 7 år Familjer Fraction fam_chl_u7_fra Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt
Har barn äldre än 19 år Familjer Fraction fam_chl_o19_fra Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt
Hustypsfaktor Familjer Category resityp_fac Cell-Kluster (Expired) Geomatic 01-01-2015 Årligt Hustypsfaktorn berättar vilken typ av byggnad som finns i ett visst område. Höga poäng får de områden som till den övervägande delen består av friliggande villor. Låga poäng får områden som består till största delen av flerfamiljshus.
Köpkraft Familjer Distribution fam_purpow_dis Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt Köpkraft beräknas som disponibel inkomst per konsumtionsenhet och är ett mått som gör det möjligt att jämföra familjernas köpkraft och ta hänsyn till olika sammansättningar av familjerna. En familj kan bestå av olika antal personer vilket givetvis påverkar köpkraften då familjens medlemmar ges olika konsumtionsvikt beroende på hur hushållet är sammansatt.
Köpkraftsfaktor Familjer Category purpow_fac Celler Geomatic 01-01-2019 Årligt Köpkraftsfaktorn är ett mått på hur pass köpstarkt invånarna i ett visst område är. Höga poäng får de områden där invånarna har en hög köpkraft. Låga poäng får områden där invånarna i genomsnitt har en låg köpkraft.
Upplåtelseform Familjer Distribution fam_tenure_dis Cell-Kluster (Expired), Postnummer (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt
Yngsta barns ålder Familjer Distribution fam_age_ychl_dis Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt
Ägandefaktor Familjer Category tenure_fac Celler Geomatic 01-01-2019 Årligt Ägandefaktorn berättar hur vanligt det är med att man äger sitt boende i ett område. Höga poäng får de områden där det finns många hus som ägs av de de boende. Låga poäng får områden där det finns en stor andel hyresrätter.

Personer

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Avdrag för pensionssparande Personer Distribution per_deduct_pens_dis Cell-Kluster (Expired), Postnummer (Expired) SCB 01-01-2016 Årligt
Boende efter förenklad upplåtelseform Personer Distribution per_ownship_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-01-2023 Årligt
Civilstånd Personer Distribution per_marsta_dis Postnummer SCB 01-01-2023 Årligt Civilstånd utgår från hur man är registrerad i folkbokföringen. I ”gifta” ingår registrerad partner, i ”skilda” ingår separerad partner och i ”änkor/änklingar” ingår efterlevande partner.
Civilstånd efter kön Personer Distribution per_marsta_gend_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-01-2023 Årligt
Härkomst Personer Distribution per_origin_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-01-2023 Årligt
Inkomstränta Personer Distribution per_inco_intrst_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-01-2023 Årligt
Kulturell Mixfaktor Personer Category origin_fac Celler Geomatic 01-01-2019 Årligt Kulturell Mixfaktorn talar om hur pass blandat ett område är kulturellt. Höga poäng får de områden där en hög andel av populationen är födda utomlands. Låga poäng får de områden där en hög andel av populationen är födda i Sverige.
Kön Personer Distribution per_gend_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-01-2023 Årligt
Pensionsavdragsfaktor Personer Category deduct_pens_fac Cell-Kluster (Expired) Geomatic 01-01-2012 Årligt Pensionsavdragsfaktorn är ett mått på hur många och mycket invånarna i ett område i genomsnitt gör skatteavdrag för pensionssparande. Höga poäng får de områden där en stor andel av invånarna gör avdrag för pensionssparande. Låga poäng får områden där en låg andel av invånarna gör avdrag för pensionssparande.
Person income decile Personer Distribution per_inco_10_dis Cell-Kluster SCB 01-01-2023 Årligt
Personlig inkomst Personer Distribution per_inco_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-01-2023 Årligt
Ränteintäktsfaktor Personer Category inco_intrst_fac Cell-Kluster (Expired) Geomatic 01-01-2015 Årligt Ränteintäktsfaktorn är ett mått på hur mycket ränteintäkt i genomsnitt invånarna i ett visst område har. Höga poäng får de områden där invånarna har årliga ränteintäkter på över 1 000 kr. Låga poäng får områden där en liten andel människor har ränteintäkter.
Totalt inbetald utgiftsränta Personer Distribution per_deduct_intrst_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-01-2023 Årligt
Utbildningsfaktor Personer Category edu_fac Celler Geomatic 01-01-2019 Årligt Utbildningsfaktorn berättar hur hög utbildningsnivån är i ett visst område. Höga poäng får de områden som har en hög andel personer som har en högskoleexamen. Låga poäng får de områden där en hög andel av personerna har maximalt grundskoleutbildning eller praktiskt gymnasium.
Utbildningsnivå Personer Distribution per_edu_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-01-2023 Årligt Variabeln utbildningsnivå baseras på befolkning i intervallet 25-64 år gamla.
Ålder Personer Distribution per_age_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-01-2023 Årligt Ålder i slutet av året.

Vuxna

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Civilståndsfaktor Vuxna Category marsta_fac Adresskluster Geomatic 01-01-2017 Årligt Civilståndsfaktorn är en indikation på andeln personer i ett område som är gifta eller änklingar. Höga poäng får de områden som har en hög andel personer som är gifta/änklingar. Låga poäng får de områden där en låg andel är gifta/änklingar.
conzoom®grupp G3 Vuxna Distribution adu_cnzgrp_g3_dis Adresskluster, Celler, Postnummer, SAMS-områden Geomatic 01-01-2017 Årligt
conzoom®grupp G3 Vuxna Category cnzgrp_g3 Belägenhetsadresser, Adresskluster, Celler, Postnummer, SAMS-områden Geomatic 01-01-2017 Årligt
conzoom®typ G3 Vuxna Distribution adu_cnztyp_g3_dis Adresskluster, Celler, Postnummer, SAMS-områden Geomatic 01-01-2017 Årligt
conzoom®typ G3 Vuxna Category cnztyp_g3 Belägenhetsadresser, Adresskluster, Celler, Postnummer, SAMS-områden Geomatic 01-01-2017 Årligt
Conzoomgrupp Vuxna Distribution cnzgrp_dis Postnummer Geomatic 01-03-2014 Årligt
Conzoomgrupp Vuxna Category cnzgrp Belägenhetsadresser, Celler, Postnummer Geomatic 01-03-2014 Årligt
Conzoomtyp Vuxna Distribution cnztyp_dis Postnummer Geomatic 01-03-2014 Årligt
Conzoomtyp Vuxna Category cnztyp Belägenhetsadresser, Celler, Postnummer Geomatic 01-03-2014 Årligt
Ekonomiintressefaktor Vuxna Category ecointrst_fac conzoomtyp-kluster Geomatic 01-01-2017 Årligt Med begreppet ”ekonomi-intresse” menar vi en person som är intresserad av dels frågor som behandlar privatekonomi, och dels frågor som behandlar olika former av Värdepapper (exempelvis aktier, fonder m.m) Tillsammans utgör dessa båda intresse det som vi kallar för ett ”ekonomi-intresse”.
Inkomstfaktor Vuxna Category inco_fac Adresskluster Geomatic 01-01-2017 Årligt Inkomstfaktorn är en indikation på adressens genomsnittliga inkomst beräknad utifrån inkomst av tjänst. Höga poäng får de områden som har en hög andel personer som är höginkomsttagare. Låga poäng får de adresser där en hög andel låginkomstagare.
Internetfaktor Vuxna Category intnet_fac conzoomtyp-kluster Geomatic 01-01-2017 Årligt Internetfaktorn är ett mått på hur pass aktiv man är på att använda Internet och hur man använder det. Vi mäter om man man anger att Internet är ens första källa för information och/eller man upplever att handla varor över Internet har gjort ens liv enklare. Vi tittar även på hur stor andel i de olika faktorerna som har tillgång till en smartphone och/eller Surfplatta.
Kapitalinkomstfaktor Vuxna Category inco_withcap_fac Adresskluster Geomatic 01-01-2017 Årligt Kapitalinkomstfaktorn är en indikation på adressens genomsnittliga inkomst beräknad enbart utifrån inkomst utav kapital. Höga poäng får de områden som i genomsnitt har en hög inkomst av kapital. Låga poäng får de områden där invånarna har en liten eller ingen inkomst utav kapital
Medvetenhetsfaktor Vuxna Category conscness_fac conzoomtyp-kluster Geomatic 01-01-2017 Årligt Med begreppet ”medvetenhet” menar vi en människa som är beredd att betala extra för varor som är ekologiskt odlade, miljövänliga och/eller rättvisemärkta. Samtidigt så finns det en oro kring miljöutsläpp och man är samtidigt medveten kring hur ens handlingar påverkar klimat och närmiljö och därför gärna aktivt bidrar till ett bättre samhälle genom att sopsortera och liknande.
Reklamfaktor Vuxna Category adv_fac conzoomtyp-kluster Geomatic 01-01-2017 Årligt Med ”Reklam” menar vi den typ av marknadsföring som sker via Adresserade postala utskick, oadresserad reklam i brevlådan, Telemarketing och Reklam som sänds i de komersiella Tv-kanalerna. I denna faktor mäter vi hur pass mottaglig en person är för marknadsföring i dessa kanaler och om man påverkas av reklam för att köpa varor.
Sociala medier faktor Vuxna Category socmedia_fac conzoomtyp-kluster Geomatic 01-01-2017 Årligt Med ”Sociala Medier” menar vi hur ofta en person använder följande Sociala Medier: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Det vi tittar på i denna faktor är hur ofta en person använder ovanstående sociala nätverk.
Åldersfaktor Vuxna Category age_fac Adresskluster Geomatic 01-01-2017 Årligt Åldersfaktorn är en indikation på hur gamla personerna är som bor på en speciell adress. Höga poäng får de adresser som har en hög andel äldre personer. Låga poäng får de adresser med hög andel yngre människor.
Överskott av kapitalfaktor Vuxna Category surpcap_fac Adresskluster Geomatic 01-01-2017 Årligt Överskott av kapitalfaktor är baserad på variabeln: Överskott av kapital

Data Levels

For variables in this universe, data is not available on a 1-1 level, but only as aggregated values.

Below you can see which data levels are being used for the variables. For each variable in list above, you can also see, on which data levels it supplies data.

Name Id Description
Adresskluster ad7 Kluster skapas på belägenhetsadressnivå med minst 7 vuxna i varje kluster.
Belägenhetsadresser acadr En belägenhetsadress anger var en plats finns. För bostadsadresser är det vanligen entrén eller infarten som adresseras.
Celler cell250 250x 250 m cells över hela Sverige.
Cell-Kluster scbcell Klunga består av 250m celler
conzoomtyp-kluster cnztyp Ett kluster för respektive conzoomtyp
Postnummer pcode
SAMS-områden sams SAMS är en rikstäckande områdesindelning som skapades 1994 i samarbete med kommunerna. SAMS bygger i de större komunerna på kommunens delområdesidnelning, NYKO, och i de mindre kommunerna på valdistrikt.

Using The API

In this section we will through examples show how the API can be used to retrieve data from this universe.

Before reading on, you may want to read the technical documentation to understand how the API is structured. There you will also find information about how authentication works in the API. Also, if you do not have an account see here for how to get one.

If the provided examples do not cover your needs, then please contact us and we will try to help out.

An important note from the technical documentation is that you in production should supply the vars argument in requests to specify exactly which variables you want returned in your response. Leaving out the vars argument will return some variables - but exactly which can change in the future.

Some of the examples below will for brevity leave out the vars argument.

Using the Variables API, you can:

Get demographical data on an address from free address text

If you have an address as text string(s) (streetname, housenumber, postcode), then you can use this as input in order to get the conzoom type and other demographical variables of the address.

For this you will need to make match request on our Swedish Geocoder:

https://apps.conzoom.eu/api/v1/match/se/geocoder?in_adr={address}&vars={variables}

For example getting conzoom type and age factor on the address Bergsgatan 24, 21422 would look like this:

https://apps.conzoom.eu/api/v1/match/se/geocoder?in_adr=Bergsgatan 24, 21422&vars=cnztyp,age_fac

See the the Match API documentation for further details on how to make match requests as well as specification of the response.

To understand the matchinfo returned in the response and how the swedish geocoder works, se the documentation for the Swedish Geocoder. Here you will also find the geocoder input parameters for alternative ways to pass the address to the geocoder.

Get demographical data on an address from an address ID

Similarly, you can use the unit address ID as input to fetch the conzoom type and other demographical variables of an address.

To achieve this, you would use the unit address domain element from the Values API and then filter by the ID rather than free text:

https://apps.conzoom.eu/api/v1/values/se/unadr/{unadr_key}&vars={variables}

By reusing the ID and variables from the previous example, we get:

https://apps.conzoom.eu/api/v1/values/se/unadr/1025121?vars=cnztyp,age_fac

See the Values API documentation for more examples.