Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / domains / Husstande
Husstande
ID hou
Country Danmark
Name Husstande
Description En husstand er defineret som en enhedsaddresse, hvor en eller flere personer er tilmeldt CPR registret. Der kan altså kun være en husstand pr. enhedsadresse.

Outgoing relations from husstande

Enhedsadresser Lever på

Incoming relations to husstande

Personer Tilhører

Variables defined on husstande

Husstande

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Aldersdecil Husstande Category age_fac Vejbidklynger, Celler Danmarks statistik 01-01-2020 Årligt Aldersfaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter den gennemsnitlige alder på den ældste i hver husstand inden for klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des højere er gennemsnitsalderen på den ældste i husstanden. Aldersfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe, der er i ét af de yderlige spektre, altså enten unge eller ældre. Såfremt din målgruppe er midaldrende, anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Ældste person i husstanden.
Bilrådighed Husstande Distribution hou_car_avail_dis Vejbidklynger, Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2020 Årligt Antal personbiler til rådighed i husstanden baseret på andelen af husstande i klyngen, der har henholdsvis ingen, en eller mere end en bil. Bilen kan være ejet, leaset eller firmabil. Personbiler er defineret som et motorkøretøj med 4 eller flere hjul, indrettet til befordring af højst 9 personer (inkl. føreren), samt motorkøretøjer med 3 hjul hvis egenvægt overstiger 400 kg. Med egenvægt menes køretøjets vægt i tom tilstand. Udstyr, der normalt medføres på køretøjet, fx en kran, medregnes. Vægt af brændstof og fører indgår ikke i egenvægten.
Bilrådighedsdecil Husstande Category car_avail_fac Vejbidklynger, Celler Danmarks statistik 01-01-2020 Årligt Bilfaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter andelen af husstande uden bilrådighed inden for klyngen/cellen. Jo lavere faktoren er, des større sandsynlighed er der for, at der ingen biler findes i husstanden. Bilfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe, der er i et af de yderlige spektre, altså har enten ingen biler eller mange biler. Såfremt din målgruppe har én bil, anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Bilrådighed.
Børn i husstanden Husstande Distribution hou_chl_cou_dis Vejbidklynger, Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2020 Årligt Antallet af hjemmeboende børn (under 18 år) i husstanden baseret på andelen af husstande i klyngen, der har henholdsvis ingen, en, to eller flere end to børn.
Børnedecil Husstande Category chl_cou_fac Vejbidklynger, Celler Danmarks statistik 01-01-2020 Årligt Børnefaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter det gennemsnitlige antal børn i husstandene inden for klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des flere børn findes der gennemsnitligt i husstanden. Børnefaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe, der er i et af de yderlige spektre, altså har enten ingen børn eller mange børn. Såfremt din målgruppe har nogle, men ikke nødvendigvis mange, børn, anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Børn i familien.
Civilstand Husstande Distribution hou_marsta_dis Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2014 Årligt Par er defineret som enten registreret partnerskab; samlevende par (Et samlevende par er en mand og en kvinde, der uden at være gift med hinanden har fælles børn, uanset børnenes alder, og uanset om de stadig bor hjemme); eller et samboende par (De består af to personer af hvert sit køn uden fællesbørn, men eventuelt med børn, der er særbørn. De to personer har en aldersforskel under 15 år, de er, så vidt familiehenvisningerne i CPR oplyser, ikke i familie med hinanden, og der er ikke andre voksne personer på adressen. Personer ned til 16 år kan være samboende).
Civilstand Husstande Distribution hou_marsta_v2_dis Vejbidklynger, Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2020 Årligt Civilstanden i husstanden. Enlige er defineret som personer, som ikke lever eller bor sammen med en partner. Par er defineret som to personer, der bor sammen og danner par af en af følgende fem typer: 1. Ægtepar (to personer, der er gift - og ikke skilt herefter - med hinanden) 2. Registreret partnerskab (to personer registreret i partnerskab med hinanden, og partnerskabet er ikke blevet opløst herefter) 3. Ægtepar af samme køn 4. Samlevende par (to personer, der ikke er i ægteskab eller i registreret partnerskab med hinanden, men de har mindst ét fælles barn ifølge CPR) 5. Samboende par (to personer af hvert sit køn med under 15 års aldersforskel. De har ikke fælles børn i CPR, og de er, så vidt CPR kan oplyse, ikke i nært familieskab med hinanden). Andet er defineret som følgende: 1. Ikke hjemmeboende børn (under 18 år) 2. Andre husstande bestående af flere familier
Civilstandsdecil Husstande Category marsta_fac Vejbidklynger, Celler Danmarks statistik 01-01-2020 Årligt Civilstandsfaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter andelen af par inden for klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des større sandsynlighed er der for, at et par bor i husstanden. Civilstandsfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe i de yderlige spektre, altså hvor andelen af par er enten meget høj eller meget lav.
conzoom®gruppe Husstande Category cnzgrp_g5 Enhedsadresser, Adgangsadresser, Celler Geomatic 01-01-2020 Årligt Conzoom®grupper er den overordnede inddeling af de danske husstande. Der findes 9 conzoom grupper (A-I). De 9 grupper er defineret, så de hver især udgør så ensartede dele af den danske befolkning som muligt. Dette er den femte generation (G5) af Geomatics klassifikation, der er blevet anvendt siden 2015, og som opdateres årligt.
conzoom®gruppe G4 Husstande Category cnzgrp_g4 Enhedsadresser (Update postponed), Adgangsadresser (Update postponed), Celler (Update postponed) Geomatic 01-01-2014 Årligt Conzoom®grupper er den overordnede inddeling af de danske husstande. Der findes 8 conzoom grupper (A-I). De 8 grupper er defineret, så de hver især udgør så ensartede dele af den danske befolkning som muligt. Dette er den fjerde generation (G4) af Geomatics klassifikation, der blev anvendt i perioden 2011-2014.
conzoom®type Husstande Category cnztyp_g5 Enhedsadresser, Adgangsadresser, Celler Geomatic 01-01-2020 Årligt Conzoom®typer er den detaljerede inddeling af de danske husstande. Der findes 36 conzoom typer (A1-I4). Conzoom®typerne har numre inden for hver gruppe (A1, A2 osv.) og er tilstræbt så forskellige fra hinanden som muligt. Dette er den femte generation (G5) af Geomatics klassifikation, der blev publiceret 16. marts 2015.
conzoom®type G4 Husstande Category cnztyp_g4 Enhedsadresser (Update postponed), Adgangsadresser (Update postponed), Celler (Update postponed) Geomatic 01-01-2014 Årligt Conzoom®typer er den detaljerede inddeling af de danske husstande. Der findes 30 conzoomtyper (A1-I4). Conzoom®typerne har numre inden for hver gruppe (A1, A2 osv.) og er tilstræbt så forskellige fra hinanden som muligt. Dette er den fjerde generation (G4) af Geomatics klassifikation, der blev anvendt i perioden 2011-2014.
Digitalseringsfaktor Husstande Category digi_fac Conzoom type klynger, Celler Gallup 01-01-2015 Årligt Beskriver hvor tryg man er ved at benytte det digitale medie, betale online og benyttelse af netbank. Faktor 1 betyder at man generelt ikke er tryg ved brug af det digitale medie mens 10 betyder at man er meget tryg.
Familietype Husstande Distribution hou_struc_dis Vejbidklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2014 Årligt Angiver typen af husstand baseret på civilstand og børn. Børn defineres som hjemmeboende børn under 18 år. Par er defineret som enten registreret partnerskab; samlevende par (Et samlevende par er en mand og en kvinde, der uden at være gift med hinanden har fælles børn, uanset børnenes alder, og uanset om de stadig bor hjemme); eller et samboende par (De består af to personer af hvert sit køn uden fællesbørn, men eventuelt med børn, der er særbørn. De to personer har en aldersforskel under 15 år, de er, så vidt familiehenvisningerne i CPR oplyser, ikke i familie med hinanden, og der er ikke andre voksne personer på adressen. Personer ned til 16 år kan være samboende).
Familietype (civilstand) Husstande Distribution hou_struc_v2_dis Vejbidklynger, Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2020 Årligt Familietypen for husstanden baseret på børn og civilstand, hvoraf der er lagt hovedvægt på børn.
Familietypedecil Husstande Category hou_struc_v2_fac Vejbidklynger Danmarks statistik 01-01-2020 Årligt Familietypefaktor inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter andelen af par med børn i husstanden. Jo højere faktoren er, des større sandsynlighed er der for, at et par med børn bor i husstanden. Familietypefaktor er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe, som enten i høj eller lav grad består af par med børn. Såfremt du er fokuseret på andre familietyper, herunder par uden børn eller enlige med/uden børn, anbefaler vi den bagvedliggende variabel: Familietype.
Firmabil Husstande Fraction hou_car_comp_fra Vejbidklynger, Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2020 Årligt Angiver andelen af husstande, der har rådighed over firmabil.
Forbrugsmodel Digital score Husstande Numeric hou_consump_digital Geomatic 01-09-2018 Årligt Forbrugsmodel score - en score fra 1-5, som indikerer i hvor høj grad husstanden ift. den gennemsnitlige dansker - baseret på Gallup data - benytter mobile apps, internet mm. Ved at kombinere de andre 5 forbrugsmodel scorer kan vi identificere husstandens "holdning til penge".
Forbrugsmodel Investeringsprofil score Husstande Numeric hou_consump_invest Geomatic 01-09-2018 Årligt Forbrugsmodel score - score fra 1-5 som indikerer i hvor høj grad man ift. gennemsnittet vælger at investere sine penge. Ved at kombinere de andre 5 forbrugsmodel scorer kan vi identificere husstandens "holdning til penge".
Forbrugsmodel MærkeBevidst score Husstande Numeric hou_consump_brand Geomatic 01-09-2018 Årligt Forbrugsmodel score - en score fra 1-5 som indikerer om husstanden er mere mærkebevidst end gennemsnittet. Ved at kombinere de andre 5 forbrugsmodel scorer kan vi identificere husstandens "holdning til penge".
Forbrugsmodel Penge Følsom score Husstande Numeric hou_consump_cautious Geomatic 01-09-2018 Årligt Forbrugsmodel score - en score fra 1-5 som indikerer hvor forsigtig en tilgang man har til sin omgang med penge. Ved at kombinere de andre 5 forbrugsmodel scorer kan vi identificere husstandens "holdning til penge".
Forbrugsmodel Storforbruger score Husstande Numeric hou_consump_spender Geomatic 01-09-2018 Årligt Forbrugsmodel score - en score fra 1-5 som angiver hvorvidt husstanden har et højt eller lavt forbrug generelt. Ved at kombinere de andre 5 forbrugsmodel scorer kan vi identificere husstandens "holdning til penge".
Forbrugsmodel Traditionel score Husstande Numeric hou_consump_trad Geomatic 01-09-2018 Årligt Forbrugsmodel score - en score fra 1-5 som indikerer hvorvidt husstanden har en mere traditionel tilgang end gennemsnittet. Ved at kombinere de andre 5 forbrugsmodel scorer kan vi identificere husstandens "holdning til penge".
Formuedecil (v2) Husstande Category hou_wealth_v2_fac Vejbidklynger, Celler Danmarks statistik 01-01-2020 Årligt Formuefaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter husstandenes gennemsnitlige formue inden for klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des højere er den gennemsnitlige formue i husstanden. Formuefaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe med en uspecifik formuestørrelse, altså høj, middel eller lav. Såfremt du søger en målgruppe, der har en formue inden for et specifikt interval, fx 500.000 til 1.000.000 kr., anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Gennemsnitlig formue. Indkomstår er det foregående år for variablens version.
Formuefaktor Husstande Category wealth_fac Vejbidklynger (Expired), Celler (Expired) Danmarks statistik 01-01-2017 Årligt Formuefaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter husstandenes gennemsnitlige formue inden for klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des højere er den gennemsnitlige formue i husstanden. Formuefaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe med en uspecifik formuestørrelse, altså høj, middel eller lav. Såfremt du søger en målgruppe, der har en formue inden for et specifikt interval, fx 500.000 til 1.000.000 kr., anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Gennemsnitlig formue.
Gns. bilrådighed Husstande Numeric hou_car_avail_avg Vejbidklynger, Celler Danmarks statistik 01-01-2020 Årligt Antal personbiler til rådighed i husstanden. Personbiler er defineret som et motorkøretøj med 4 eller flere hjul, indrettet til befordring af højest 9 personer (inkl. føreren), samt motorkøretøjer med 3 hjul hvis egenvægt overstiger 400 kg. Med egenvægt menes køretøjets vægt i tom tilstand. Udstyr, der normalt medføres på køretøjet, fx en kran, medregnes. Vægt af brændstof og fører indgår ikke i egenvægten.
Gns. børn i husstanden Husstande Numeric hou_chl_cou_avg Vejbidklynger, Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2020 Årligt Det gennemsnitlige antal af hjemmeboende børn (under 18 år) i husstanden.
Gns. husstandens disponible indkomst Husstande Numeric hou_inco_avail_avg Vejbidklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2014 Årligt Disponibel indkomst dækker over indkomst i alt før skatter og lejeværdi af egen bolig fratrukket renteudgifter, skat og betalt underholdsbidrag.
Gns. husstandens samlede formue Husstande Numeric hou_wealth_avg Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2015 Årligt Den gennemsnitlige formue i husstanden. Formue dækker over en husstands aktiver minus passiver. Aktiver er defineret som indestående i pengeinstitutter, offentlig vurdering af ejendom i Danmark, kursværdi af danske aktier, investeringsbeviser, obligationsformue og pantebreve i depot samt værdi af udenlandske aktiver. Passiver er defineret som gæld til pengeinstitutter (inkl. realkredit, finansieringsselskaber, kontokortordninger), studiegæld, kursværdi af obligationsgæld og gæld af pantebreve i depot. Bemærk: Kontantbeholdninger, værdi af bil, lystbåd og andelsbolig samt privates egenkapital i virksomheder mv. er ikke indregnet i formuevariablen. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner.
Gns. husstandens samlede formue (v2) Husstande Numeric hou_wealth_v2_avg Vejbidklynger, Celler Danmarks statistik 01-01-2020 Årligt Den gennemsnitlige formue i husstanden. Formue dækker over en husstands aktiver minus passiver. Aktiver er defineret som indestående i pengeinstitutter, modellering af ejendomme og andelsboligers nuværende værdi, kursværdi af danske aktier, indestående under virksomhedsordningen, investeringsbeviser, værdi af bil, obligationsformue og pantebreve i depot samt værdi af udenlandske aktiver. Passiver er defineret som gæld til pengeinstitutter (inkl. realkredit, finansieringsselskaber, kontokortordninger), studiegæld, kursværdi af obligationsgæld og gæld af pantebreve i depot. Bemærk: Kontantbeholdninger, lystbåd mv. er ikke indregnet i formuevariablen. Indkomstår er det foregående år for variablens version. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner.
Gns. husstandens samlede nettoformue Husstande Numeric hou_wealth_net_avg Vejbidklynger (Expired), Celler (Expired) Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Nettoformue dækker over en husstands aktiver. Aktiver er defineret som indestående i pengeinstitutter, modellering af ejendomme og andelsboligers nuværende værdi, kursværdi af danske aktier, indestående under virksomhedsordningen, investeringsbeviser, værdi af bil, obligationsformue og pantebreve i depot samt værdi af udenlandske aktiver. Bemærk: Kontantbeholdninger, lystbåd mv. er ikke indregnet i formuevariablen. Indkomstår er det foregående år for variablens version. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner.
Gns. husstandsformue (intervaller) Husstande Category hou_wealth_v2_avgrange Danmarks statistik 01-01-2020 Årligt Variablen opgør den gennemsnitlige husstandsnettoformue i en vejbidsklynge i ti intervaller. I modsætning til nettoformuefaktoren er intervallerne ikke defineret som deciler (dvs. ud fra at der skal være lige mange husstande i hvert interval). Bemærk, at for den enkelte husstand, vil den faktiske nettoformue oftest ligge uden for det interval, som variablen angiver. Derfor giver den normale variabel for husstandens samlede nettoformue et mere korrekt billede af nettoformuefordelingen i et udvalg af husstande. Indkomstår er 2015.
Gns. husstandsformue (intervaller)  This variable is no longer being updated. Husstande Category hou_wealth_avgrange Danmarks statistik 01-01-2017 Årligt Variablen opgør den gennemsnitlige husstandsformue i en vejbidsklynge i ti intervaller. I modsætning til formuefaktoren er intervallerne ikke defineret som decilier (dvs. ud fra at der skal være lige mange husstande i hvert interval). Bemærk, at for den enkelte husstand, vil den faktiske formue oftest ligge uden for det interval, som variablen angiver. Derfor giver den normale variabel for husstandens samlede formue et mere korrekt billede af formuefordelingen i et udvalg af husstande.
Gns. husstandsindkomst Husstande Numeric hou_inco_avg Vejbidklynger, Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2020 Årligt Den samlede brutto indkomst i husstanden.
Gns. husstandsindkomst (intervaller) Husstande Category hou_inco_avgrange Danmarks statistik 01-01-2020 Årligt Variablen opgør den gennemsnitlige husstandsindkomst i en vejbidsklynge i ti intervaller. I modsætning til husstandsindkomstfaktoren er intervallerne ikke defineret som decilier (dvs. ud fra at der skal være lige mange husstande i hvert interval). Bemærk, at for den enkelte husstand, vil den faktiske indkomst oftest ligge uden for det interval, som variablen angiver. Derfor giver den normale variabel for husstandsindkomsten et mere korrekt billede af indkomstfordelingen i et udvalg af husstande.
Gns. højeste personlige indkomst Husstande Numeric hou_inco_high_avg Vejbidklynger, Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2020 Årligt Den gennemsnitlige bruttoindkomst for personen i husstanden med den højeste indkomst. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner.
Gns. højeste personlige indkomst (intervaller) Husstande Category hou_inco_high_avgrange Danmarks statistik 01-01-2020 Årligt Variablen opgør den gennemsnitlige højeste personlige indkomst i en vejbidsklynge i ti intervaller. Bemærk, at for den enkelte husstand, vil den faktiske højeste personlige indkomst oftest ligge uden for det interval, som variablen angiver. Derfor giver den normale variabel for den højeste personlige indkomst et mere korrekt billede af fordelingen af den højeste personlige indkomst i et udvalg af husstande.
Gns. socialklasse score Husstande Numeric hou_socgrp_score_avg Vejbidklynger Danmarks statistik 01-01-2020 Årligt Rangerer socialklasse klyngerne ud fra klyngens socialklasse distribution, sådan at jo højere score, desto højere er socialklassen. Denne variable garanterer ikke stabilitet af absolutte værdier, og bør derfor alene anvendes til rangering.
Gns. uddannelseslængde Husstande Numeric hou_edu_len_avg Vejbidklynger, Vejsideklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2020 Årligt Uddannelseslængde for den i husstanden med den højeste gennemførte uddannelse.
Gns. ældste person i husstanden Husstande Numeric hou_age_oldst_avg Vejbidklynger, Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2020 Årligt Alder for den ældste person i husstanden.
Husstandens disponible indkomst Husstande Distribution hou_inco_avail_dis Vejbidklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2014 Årligt Disponibel indkomst dækker over indkomst i alt før skatter og lejeværdi af egen bolig fratrukket renteudgifter, skat og betalt underholdsbidrag.
Husstandens samlede formue Husstande Distribution hou_wealth_dis Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2015 Årligt Formuen i husstanden fordelt på percentiler. Formue dækker over en husstands aktiver minus passiver. Aktiver er defineret som indestående i pengeinstitutter, offentlig vurdering af ejendom i Danmark, kursværdi af danske aktier, investeringsbeviser, obligationsformue og pantebreve i depot samt værdi af udenlandske aktiver. Passiver er defineret som gæld til pengeinstitutter (inkl. realkredit, finansieringsselskaber, kontokortordninger), studiegæld, kursværdi af obligationsgæld og gæld af pantebreve i depot. Bemærk: Kontantbeholdninger, værdi af bil, lystbåd og andelsbolig samt privates egenkapital i virksomheder mv. er ikke indregnet i formuevariablen. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner.
Husstandens samlede formue (v2) Husstande Distribution hou_wealth_v2_dis Vejbidklynger, Celler Danmarks statistik 01-01-2020 Årligt Formuen i husstanden fordelt på percentiler. Formue dækker over en husstands aktiver minus passiver. Aktiver er defineret som indestående i pengeinstitutter, modellering af ejendomme og andelsboligers nuværende værdi, kursværdi af danske aktier, indestående under virksomhedsordningen, investeringsbeviser, værdi af bil, obligationsformue og pantebreve i depot samt værdi af udenlandske aktiver. Passiver er defineret som gæld til pengeinstitutter (inkl. realkredit, finansieringsselskaber, kontokortordninger), studiegæld, kursværdi af obligationsgæld og gæld af pantebreve i depot. Bemærk: Kontantbeholdninger, lystbåd mv. er ikke indregnet i formuevariablen. Indkomstår er det foregående år for variablens version. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner.
Husstandens samlede nettoformue Husstande Distribution hou_wealth_net_dis Vejbidklynger (Expired), Celler (Expired) Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Nettoformuen i husstanden fordelt på percentiler. Nettoformue dækker over en husstands aktiver. Aktiver er defineret som indestående i pengeinstitutter, modellering af ejendomme og andelsboligers nuværende værdi, kursværdi af danske aktier, indestående under virksomhedsordningen, investeringsbeviser, værdi af bil, obligationsformue og pantebreve i depot samt værdi af udenlandske aktiver. Bemærk: Kontantbeholdninger, lystbåd mv. er ikke indregnet i formuevariablen. Indkomstår er det foregående år for variablens version. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner.
Husstandsgruppe Husstande Category houhogrp_g5 Enhedsadresser, Adgangsadresser, Celler Geomatic 01-01-2020 Årligt Husstandsgrupper er den overordnede inddeling af de danske husstande. Der findes 9 husstandsgrupper (A-I). De 9 grupper er defineret, så de hver især udgør så ensartede dele af den danske befolkning som muligt. Dette er den femte generation (G5) af Geomatics klassifikation, der blev publiceret 16. marts 2015. .
Husstandsgruppe G4  This variable is no longer being updated. Husstande Category houhogrp_g4 Enhedsadresser (Expired), Adgangsadresser (Expired), Celler (Expired) Geomatic 01-01-2014 Årligt Husstandsgrupper er den overordnede inddeling af de danske husstande. Der findes 9 husstandsgrupper (A-I). De 9 grupper er defineret, så de hver især udgør så ensartede dele af den danske befolkning som muligt. Dette er den fjerde generation (G4) af Geomatics klassifikation, der blev anvendt i perioden 2011-2014.
Husstandsindkomst Husstande Distribution hou_inco_dis5 Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2014 Årligt Den samlede bruttoindkomst i husstanden fordelt på percentiler. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner af hensyn til personer med disse værdier.
Husstandsindkomst Husstande Distribution hou_inco_dis8 Vejbidklynger, Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2020 Årligt Den samlede bruttoindkomst i husstanden fordelt på percentiler. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner af hensyn til personer med disse værdier.
Husstandsindkomstdecil Husstande Category inco_fac Vejbidklynger, Celler Danmarks statistik 01-01-2020 Årligt Husstandsindkomstfaktoren beskriver husstandsindkomsten i husstanden. Den er baseret på den gennemsnitlige husstandsindkomst i klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des højere er den gennemsnitlige husstandsindkomst i husstanden. Husstandsindkomstfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe med en uspecifik husstandsindkomstsstørrelse, altså høj, middel eller lav. Såfremt du søger en målgruppe, der har en husstandsindkomst inden for et specifikt interval, fx 500.000 til 1.000.000 kr., anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Gennemsnitlig husstandsindkomst.
Husstandstype Husstande Category houhotyp_g5 Enhedsadresser, Adgangsadresser, Celler Geomatic 01-01-2020 Årligt Husstandstyper er den detaljerede inddeling af de danske husstande. Der findes 36 husstandstyper (A1-I4). Husstandstyperne har numre inden for hver gruppe (A1, A2 osv.) og er tilstræbt så forskellige fra hinanden som muligt. Dette er den femte generation (G5) af Geomatics klassifikation, der blev publiceret 16. marts 2015.
Husstandstype G4  This variable is no longer being updated. Husstande Category houhotyp_g4 Enhedsadresser (Expired), Adgangsadresser (Expired), Celler (Expired) Geomatic 01-01-2014 Årligt Husstandstyper er den detaljerede inddeling af de danske husstande. Der findes 36 husstandstyper (A1-I4). Husstandstyperne har numre inden for hver gruppe (A1, A2 osv.) og er tilstræbt så forskellige fra hinanden som muligt. Dette er den fjerde generation (G4) af Geomatics klassifikation, der blev anvendt i perioden 2011-2014.
Højeste gennemførte uddannelse Husstande Distribution hou_edu_dis Vejbidklynger, Vejsideklynger (Expired), Celler Danmarks statistik 01-01-2020 Årligt Uddannelsen for den i husstanden med den højeste gennemførte uddannelse.
Højeste personlige indkomst Husstande Distribution hou_inco_high_dis8 Vejbidklynger, Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2020 Årligt Bruttoindkomsten for personen i husstanden med den højeste indkomst fordelt på percentiler. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner.
Højeste personlige indkomst Husstande Distribution hou_inco_high_dis5 Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2014 Årligt Bruttoindkomsten for personen i husstanden med den højeste indkomst fordelt på percentiler. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner.
Livsfase Husstande Distribution hou_lifephase_dis Adgangsadresser Geomatic 01-01-2019 Årligt Livsfase viser sandsynligheden for, at familien i husstanden og dens klynge befinder sig i de forskellige livsfaser. Livsfaserne er modelleret ud fra variablene alder, civilstand og børn.
Livsfasemodel Husstande Category hou_lifephase_model Adgangsadresser, Celler Geomatic 01-01-2019 Årligt Livsfasemodellen viser den mest overrepræsenterede livsfase for husstanden og dens klynge i forhold til andelen af den pågældende livsfase i Danmark. Livsfase er modelleret ud fra variablene alder, civilstand og børn.
Mediefaktor Husstande Category media_fac Conzoom type klynger, Celler Gallup 01-01-2015 Årligt beskriver hvilke medie man gerne lytter og ser. Faktor 1 benytter næsten ikke radio og tv; faktorer 2-4 lytter næsten ikke til lokal radio eller P4 og ser mindre tv end landsgennemsnittet. Skal tv’et tændes bliver der oftest set DR2; Faktor 4 er dog meget interesseret i at læse lokalaviser; faktor 5-7 lytter gerne til lokalradio/P4 og nogle gange P3 mens P1 ikke har den store interesse; faktor 8-10 lytter meget gerne til P1 og generelt lytter og ser meget gerne radio og tv.
Miljøfaktor Husstande Category env_fac Conzoom type klynger, Celler Gallup 01-01-2015 Årligt Beskriver interessen for miljøspørgsmål. Faktor 1 beskriver personer som ikke fokuserer på miljøspørgsmål, mens faktor 10 interesserer sig meget for området.
Nettoformuedecil Husstande Category hou_wealth_net_fac Vejbidklynger (Expired), Celler (Expired) Danmarks statistik 01-01-2018 Årligt Nettoformuefaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter husstandenes gennemsnitlige nettoformue inden for klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des højere er den gennemsnitlige nettoformue i husstanden. Nettoformuefaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe med en uspecifik nettoformuestørrelse, altså høj, middel eller lav. Såfremt du søger en målgruppe, der har en nettoformue inden for et specifikt interval, fx 500.000 til 1.000.000 kr., anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Gennemsnitlig nettoformue. Indkomstår er 2015
Område Husstande Category hou_habitation Adgangsadresser, Celler Geomatic 01-01-2020 Årligt Baseret på digitaliserede bypolygoner og opgørelse af antal personer og husstande i disse, kategoriseres alle adresser i Danmark efter deres beliggenhed.
Personindkomstdecil Husstande Category inco_high_fac Vejbidklynger, Celler Danmarks statistik 01-01-2020 Årligt Personindkomstfaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter gennemsnittet af den højeste personindkomst i hver husstand inden for klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des højere er den højeste personindkomst i gennemsnit for husstanden. Personindkomstfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe med en uspecifik personindkomstsstørrelse, altså høj, middel eller lav. Såfremt du søger en målgruppe, der har den højeste personindkomst inden for et specifikt interval, fx 500.000 til 1.000.000 kr., anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Gennemsnitlig højeste personindkomst.
Rygefaktor Husstande Category smoker_fac Conzoom type klynger, Celler Gallup 01-01-2015 Årligt Beskriver forhold til rygning; hvor faktor 1 består af mange ikke-rygere mens faktor 10 består af mange rygere, som ikke har stor lyst til at stoppe.
Socialklasse Husstande Distribution hou_socgrp_dis Vejbidklynger Danmarks statistik 01-01-2020 Årligt Socialklasse er baseret på andelen af husstande i klyngen, der er i henholdsvis: overklassen, højere middelklasse, middelklassen, arbejderklassen eller underklassen. Den bagvedliggende variabel bruger definitionen fra Det Danske Klassesamfund, som uddybes her: www.klassesamfund.dk
Socialklassedecil Husstande Category socgrp_fac Vejbidklynger, Celler Danmarks statistik 01-01-2020 Årligt Socialklassefaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter hvor stor en andel, der er i overklassen (socialgruppe 1) og den højere middelklasse (socialgruppe 2) i husstanden. Jo højere faktoren er, des højere en andel er i overklassen. Socialklassefaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe, der findes i et af de yderlige spektre, altså hvor andelen i overklassen er enten høj eller lav. Såfremt din målgruppe ligger i den højere middelklasse (socialgruppe 2), middelklassen (socialgruppe 3) eller arbejderklassen (socialgruppe 4), anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Socialklasse. Den bagvedliggende variabel bruger definitionen fra Det Danske Klassesamfund, som uddybes her: www.klassesamfund.dk
Transportfaktor Husstande Category transport_fac Conzoom type klynger, Celler Gallup 01-01-2015 Årligt Beskriver hvorvidt man benytter sig af bil, offentlig transport eller cykel. Faktor 1 benytter meget sin egen bil; faktor 10 benytter sig næsten ikke af egen bil, men kører tit i tog/bus.
Uddannelsesdecil Husstande Category edu_fac Vejbidklynger, Celler Danmarks statistik 01-01-2020 Årligt Uddannelsesfaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter den gennemsnitlige uddannelseslængde på den længste uddannelse i hustandene inden for klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des længere er uddannelsen i gennemsnit for den i husstanden med længste uddannelse. Uddannelsesfaktoren er ikke direkte forbundet med typerne af uddannelser, da én med folkeskole, 10. klasse og en to-årig erhvervsfaglig uddannelse vil have samme uddannelseslængde som én, der har folkeskole og en almen gymnasiel uddannelse. Dog viser der sig en tendens mellem faktoren og typerne af uddannelser, som giver et billede af uddannelsestypen inden for faktoren og dermed husstanden. Derfor tager beskrivelserne for denne faktors deciler også udgangspunkt i uddannelsestyperne. Uddannelsesfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe, der findes i et af de yderlige spektre, altså enten har en lang eller kort uddannelse. Såfremt din målgruppe har en bestemt type uddannelse, anbefaler vi at segmentere på distributionsvariablen: Højeste gennemførte uddannelse.
Ældste person i husstanden Husstande Distribution hou_age_oldst_dis Vejbidklynger, Vejsideklynger (Expired) Danmarks statistik 01-01-2020 Årligt Alder for den ældste person i husstanden.
Økonomisk trendscore Husstande Category hou_consump_trend Geomatic 01-09-2018 Årligt Geomatics økonomiske trend score, samler økonomiske data over en 6 årig periode, og beregner på baggrund af disse, en score fra -2 til 2. Scoren er baseret på vores historiske data fra 2011 - 2017 dækkende - Indkomst - Formue - Gennemsnitlig markedsprisudvikling for huspriser – brug af Geomatics AVM produkt For hver 100m x 100m celle vil vi udregne en score der vægter den økonomiske vækst for hver individuel celle, som måler en overordnet hhv. positiv vækst (1), ingen vækst (0), og negativ vækst (-1). Cellerne vil ligeledes blive tildelt en faktor i 5 grupper. Vi tager højde for pris-/lønudvikling i makroøkonomisk perspektiv.