Du er ikke logget på
Property Data (BBR & ESR)

Here you can find information about Danish properties coming from official registries such as BBR and ESR. Not all property data is yet available here, but can be provided on request.

This documentation is divided into two parts:

  1. A full overview of all available variables.
  2. Some recipies for how to access the variables through the API.

In the latter section you can find examples of how to:

What data is available?

Here you can get an overview of all the data that is available. If you cannot find what you are looking for, then it may belong to another data universe.

Before reading on, you may find it useful to read the concepts section to understand what we mean by e.g. variables and domains.

Domains

The variables available in this universe provides information about the following domains:

Domain ID Description
Bolig-/erhvervsenheder unit Ved en Bolig-/erhvervsenhed forstås et sammenhængende areal i en bygning med selvstændig adgang fra en opgang/indgang. Bolig- eller erhvervsenheden er afgrænset og fysisk adskilt fra andre bolig- eller erhvervsenheder og skal være tildelt en unik enhedsadresse, som ikke identificerer andre bolig- eller erhvervsenheder.
Bygninger bld En Bygning er defineret som én eller flere konstruktioner, der udgør en rumlig helhed og som skærmer mod vejrliget. En bygning skal som minimum bestå af en overdækning (et tag).
Ejendomme prop En vurderingsejendom er en ejendom, som Skat har givet én vurdering. Det kan fx være en erhvervsejendom, en ejerlejlighed, et parcelhus eller et rækkehus. En ejendom er ikke et fysisk objekt, men det er en samlig af fyskiske objekter (bygninger, grunde og enheder) der vurderes og sælges sammen.
Ejerlav ejerlav Danmark er delt op i ca. 9000 ejerlav, og er baseret på den oprindelige administrative inddeling i herreder, sogne og købstæder.
Ejerskab propownship Ejerskab af en ejendom. Et ejerskab er den andel som en person eller virksomhed ejer af en ejendom. Der findes et ejerskab for hver ejer for hver ejendom.
Etager floor Ved en etage forstås et sammenhængende vandret bærende etageplan i en bygning afgrænset af ydermurens yderside. Etager, der opdeles af et niveauspring på mere end 1/2 etagehøjde, regnes ikke som en samlet etage. Trappeskakter, udvendige trapper og adgangsarealer indregnes i etagen.
Grunde ground Ved en grund forstås det jordstykke, hvorpå bygningen eller det tekniske anlæg er beliggende. En Grund består af enten A), B) eller C): A) En matrikel B) Flere matrikler der er samnoterede og geografisk sammenhængende. C) Et umatrikuleret areal Når en Grund består af flere matrikler, skal alle matrikler der er geografisk sammenhængende inden for samnoteringen, medtages i den pågældende Grund. En Grund oprettes kun i Nyt BBR når der forefindes mindst en BBRrelevant entitet på området (en bygning, en adresse eller et teknisk anlæg).
Jordstykker jordstyk Et jordstykke er én flade dannet ud fra de afgrænsende matrikelskel, hvortil man har knyttet alle egenskabsdata på jordstykket. Der skelnes mellem "Matrikuleret" og "Udskilt vej". Et jordstykke, der er "Matrikuleret", har selvstændigt matrikelnummer. Et matrikelnummer består af ét til fire cifre efterfulgt af et litra på ét til tre bogstaver. Matrikelnummeret er unikt inden for et ejerlav. Matrikelnummeret og landsejerlavskoden giver på landsplan en unik matrikelbetegnelse. En "Udskilt vej" er ikke matrikuleret, men tildelt et vejlitra. Et vejlitra består af tallet 7000 efterfulgt af ét til tre bogstaver. Vejlitra er unikt inden for et ejerlav. Vejlitra og landsejerlavskoden giver på landsplan en unik matrikelbetegnelse. Begrebet matrikelbetegnelse dækker således over alle registrerede jordstykker.
Matrikelstykker matrstk Matrikelstykker fra ESR omfatter dels approberede matrikelstykker (matrikelgrunde fra KMS) og dels kommunale registreringer af jord-/arealstykker, der endnu ikke er approberet eller ikke skal approberes f.eks. en foreløbig matrikelgrund ifbm. udstykning, ejerlejlighedsetageareal, lejet grund med bygning o.a.
Opgang/indgang entrance Ved en Opgang/indgang forstås det primære adgangsgivende opgangsareal og/eller en indgangsdør, som giver adgang til en samlet eller væsentlig del af en bygning.

Units, Buildings and Their Association with Addresses

A unit (Bolig-/erhvervsenhed) always belongs to a building, and a building can contain many units. This is typical when there are many flats (individual units) within the same building. For a standard one-family house there is only one unit within the building.

A building is associated with a main access address. However, a building can span multiple access addresses. A typical example is a block of flats (one building) with several different staircases each with different house numbers (access addresses).

The unit, on the other hand, always has with a single unit address, so the access address of that unit address can be different from the access address of the building that the unit belongs to.

Floors

A building can contain multiple floors. While in the real world a building will always have at least one floor, floors may not be registered in BBR for all buildings. For details regarding this see the below (in Danish).

"Registrering af tagetage og kælderetage er obligatorisk. Øvrige etager registreres efter kommunalbestyrelsens beslutning. Såfremt en bygning er klassificeret med følgende koder for anvendelse:

  • 910 Garage med plads til 1 eller 2 køretøjer
  • 920 Carport
  • 930 Udhus
  • Overdækket areal

er det ikke et krav ved oprettelsen af en bygning, at der oprettes etager."

From the BBR specification

A unit can in the real world span multiple floors, but is in BBR only assigned to a single floor.

Also note, that the floor here is the entire floor withing a building and not just the part of the floor that is accessable from an particular entrance. This is important to be aware of for buildings with multiple entrances. You may have a building with entrances at Vestergade 20, 22 and 24, but the 2nd floor of that building is the total floor covering both no. 20, 22 and 24.

Variables

The following variables are available in Property Data (BBR & ESR). You can click on the variable name in the list below to get further information about the particular variable.

Bolig-/erhvervsenheder

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Andet areal Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_area_oth BBR 22-09-2023 Dagligt Areal der hverken er erhverv eller beboelse f.eks. kælderareal eller loftrum, der er tinglyst på ejerlejlighed.
Anvendelse Bolig-/erhvervsenheder Category unit_usage_v2 BBR 22-09-2023 Dagligt
Anvendelse (Udfases) Bolig-/erhvervsenheder Category unit_usage BBR 22-09-2023 Dagligt
Areal af lukket overdækning Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_closedcoveredar BBR 22-09-2023 Dagligt Angiver enhedens areal af lukket overdækning. Indgår ikke i enhedens samlede areal.
Areal af åben overdækning Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_opencoveredarea BBR 22-09-2023 Dagligt Overdækket areal, hvor mindst én væg er åben.
Areal til erhverv Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_area_com BBR 22-09-2023 Dagligt Omfatter arealet af samtlige rum, der udelukkende anvendes til erhverv (ikke-boligformål), herunder også udnyttet areal af tagetage og kælderetage. Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet er incl. andel af adgangsarealer og erhvervsmæssigt anvendt garageareal.
Badeværelser Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_rooms_bath BBR 22-09-2023 Dagligt
Badforhold Bolig-/erhvervsenheder Category unit_facil_bath BBR 22-09-2023 Dagligt
BBR status Bolig-/erhvervsenheder Category unit_status BBR 22-09-2023 Dagligt
Boligstørrelse Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_area_resi BBR 22-09-2023 Dagligt Areal af samtlige beboelsesrum incl. køkken, bad, wc-rum, herunder boligareal i udnyttet tagetage. I kælderetage medtages arealet af de rum, der må anvendes til beboelse i henhold til byggelovgivningen samt arealet af køkken, baderum og wc-rum. Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet inkluderer andel af adgangsarealer.
Boligtype Bolig-/erhvervsenheder Category unit_resityp_geo BBR 22-09-2023 Dagligt Geomatic's definition af boligtype baseret på BBR data. Dobbelt-/flerfamiliehuse er enheder i bygninger der indeholder 2 eller 3 enheder til beboelse, dette kan både være etageboliger eller fritliggende huse.
Boligtype (OIS) Bolig-/erhvervsenheder Category unit_resityp_ois BBR 22-09-2023 Dagligt
Ejerforhold Bolig-/erhvervsenheder Category unit_ownship BBR 22-09-2023 Dagligt Ejerforhold er udledt af Geomatic baseret på oplysninger i BBR og ESR.
Energiforsyning Bolig-/erhvervsenheder Category unit_nrg_sup BBR 22-09-2023 Dagligt
Enhed BBR-ID Bolig-/erhvervsenheder Guid unit_key BBR 22-09-2023 Dagligt
Enhedens andel fælles adgangsareal Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_commonaccessare BBR 22-09-2023 Dagligt Enhedens andel i fælles adgangsareal.
Forsimplet anvendelse Bolig-/erhvervsenheder Category unit_usage_simple BBR 22-09-2023 Dagligt
Godkendt tom bolig Bolig-/erhvervsenheder Category unit_usage_approempty BBR 22-09-2023 Dagligt
Husstandspotentiale Bolig-/erhvervsenheder Category unit_houpot BBR 22-09-2023 Dagligt Angiver hvor egnet et bolig-/erhvervsenhed er til privat helårsbeboelse. Kategorierne i denne variabel er defineret af Geomatic og baseret på oplysninger fra BBR.
Kondemneret Bolig-/erhvervsenheder Category unit_usage_condem BBR 22-09-2023 Dagligt Hvis en boligenhed er kondemneret, foreligger der et forbud mod at benytte den til beboelse eller ophold for mennesker.
Køkkenforhold Bolig-/erhvervsenheder Category unit_facil_kitch BBR 22-09-2023 Dagligt
Lovlig anvendelse Bolig-/erhvervsenheder Category unit_usage_legaluse BBR 22-09-2023 Dagligt Angiver om der er tilladelse til helårsbeboelse i sommerhus.
Offentlig støtte Bolig-/erhvervsenheder Category unit_resi_pubsubsi BBR 22-09-2023 Dagligt
Opvarmningsform Bolig-/erhvervsenheder Category unit_nrg_heat Geomatic 22-09-2023 Dagligt
Opvarmningsmiddel Bolig-/erhvervsenheder Category unit_nrg_heat_agent BBR 22-09-2023 Dagligt
Samlet areal Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_area_total BBR 22-09-2023 Dagligt Summen af areal til erhverv, areal til beboelse og andet areal.
Toiletforhold Bolig-/erhvervsenheder Category unit_facil_toilet BBR 22-09-2023 Dagligt
Udlejningsforhold Bolig-/erhvervsenheder Category unit_usage_rentalstat BBR 22-09-2023 Dagligt
Vandskyllende toiletter Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_rooms_toilet BBR 22-09-2023 Dagligt
Varmeinstallation Bolig-/erhvervsenheder Category unit_nrg_heat_instal BBR 22-09-2023 Dagligt
Værelser Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_rooms BBR 22-09-2023 Dagligt Kamre regnes som hele værelser. A) Enheder der udelukkende benyttes til beboelse: Værelser omfatter alle rum, der er af en sådan beskaffenhed med hensyn til størrelse, isolering, vinduer, gulve og vægge, at de kan anvendes til beboelse (d.v.s. opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum), selv om de rent faktisk har anden anvendelse som f. eks. hobbyrum, gildestue på loft eller i kælder. Rum, som konstruktionsmæssigt er tiltænkt en speciel anvendelse (køkken, badeværelse, entré og gang, bryggers, viktualierum, opbevaringsrum i kælder eller på loft osv.), medregnes ikke. B) Enheder der helt eller delvis benyttes til erhverv: Alle rum, der anvendes til erhverv, medregnes. Øvrige rum medregnes, hvis betingelserne i A) er opfyldt.
Værelser til erhverv Bolig-/erhvervsenheder Numeric unit_rooms_com BBR 22-09-2023 Dagligt Antal værelser, der udelukkende benyttes til erhverv. For døgninstitutioner udtrykker oplysningen antallet af værelser, der anvendes til fællesfaciliteter.

Bygninger

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Adgangsareal Bygninger Numeric bld_area_access BBR 22-09-2023 Dagligt
Afløbsforhold Bygninger Category bld_drain BBR 22-09-2023 Dagligt
Afvigende etager Bygninger Category bld_floors_deviate BBR 22-09-2023 Dagligt
Andet areal Bygninger Numeric bld_area_other BBR 22-09-2023 Dagligt Areal der hverken er til bolig- eller erhvervsbrug.
Antal bolig-/erhvervsenheder Bygninger Integer unit_cou_bld BBR 22-09-2023 Dagligt
Antal opgange Bygninger Integer entrance_cou_bld BBR 22-09-2023 Dagligt
Anvendelse Bygninger Category bld_usage_v2 BBR 22-09-2023 Dagligt Bygningens hovedanvendelse. Har en bygning flere anvendelser, registreres den anvendelse som hovedparten af bygningen har.
Areal af affaldsrum i terrænniveau Bygninger Numeric bld_area_trash BBR 22-09-2023 Dagligt
Areal af indbygget carport Bygninger Numeric bld_area_carport BBR 22-09-2023 Dagligt
Areal af indbygget garage Bygninger Numeric bld_area_garage BBR 22-09-2023 Dagligt
Areal af indbygget udestue Bygninger Numeric bld_area_consvtry BBR 22-09-2023 Dagligt
Areal af indbygget udhus Bygninger Numeric bld_area_outhouse BBR 22-09-2023 Dagligt
Areal af lukket overdækning Bygninger Numeric bld_area_covered_closed BBR 22-09-2023 Dagligt Det samlede areal af alle lukkede overdækninger der findes på bygningen. Med lukkede overdækninger menes konstruktioner med tag og vægge, der ikke er godkendt til beboelse og ikke er opvarmet. Eksempler på dette kunne være indbygget garage eller udestue.
Areal af overdækkede konstruktioner Bygninger Numeric bld_area_covered BBR 22-09-2023 Dagligt
Areal af åben overdækning Bygninger Numeric bld_area_covered_open BBR 22-09-2023 Dagligt
Asbestholdig materiale Bygninger Category bld_asbest BBR 22-09-2023 Dagligt
BBR status Bygninger Category bld_status BBR 22-09-2023 Dagligt
Bebygget areal Bygninger Numeric bld_area_built BBR 22-09-2023 Dagligt Bebygget areal er det areal, som bygningen fylder på grunden set fra oven.
Bevaringsværdi Bygninger Category bld_preserv FBB 23-09-2023 Ugentligt Vurderingen af bevaringsværdien for en bygning er baseret på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Bygninger med den højeste værdi 1 vil som oftest være fredede bygninger eller folkekirker. Særligt værdifulde bygninger kan dog godt have bevaringsværdi 1 uden at være fredede. Bygningerne med værdierne 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags. Bygninger med bevaringsværdierne 5-6 er jævne, pæne bygninger, hvor utilpassede udskiftninger og ombygninger trækker ned i karakteren. Bygninger med bevaringsværdierne 7-9 er ofte bygninger uden arkitektonisk udtryk eller uden historisk betydning. Det kan også være bygninger, som er så ombyggede, eller som har så mange udskiftninger, at de har mistet deres oprindelighed.
Boliganvendelse (Udfases) Bygninger Category bld_usage BBR 22-09-2023 Dagligt
Bygning BBR-ID Bygninger Guid bld_key BBR 22-09-2023 Dagligt
Bygningsnummer Bygninger Text bld_no BBR 22-09-2023 Dagligt
Etager Bygninger Numeric bld_floors BBR 22-09-2023 Dagligt Antallet af reelle etager. Kældre og tagetager ikke tæller med i opgørelsen over antallet af etager, selvom de registreres som en etage.
Fredet Bygninger Boolean bld_protec FBB 23-09-2023 Ugentligt Angiver om en bygning er fredet.
Fredning Bygninger Category bld_consvtn BBR 22-09-2023 Dagligt Angiver om bygningen er fredet og i hvilket omfang. Denne oplysning stemmer fra BBR og ajourføres af BBR-registeret.
Husets alder Bygninger Numeric bld_age BBR 22-09-2023 Dagligt
Kilde til bygningsmateriale Bygninger Category bld_matsource BBR 22-09-2023 Dagligt
Koordinater for bygning Bygninger Point bld_loc BBR 22-09-2023 Dagligt X-, Y-Koordinater i UTM Zone 32.
Kælderareal Bygninger Numeric bld_area_basement BBR 22-09-2023 Dagligt Det opsummerede areal for alle kælderetager i bygningen. Kælderetager er etager som har en etagebetegnelse som begynder med K.
Lejligheder med køkken  This variable is no longer being updated. Bygninger Numeric bld_apatmt_wkitch BBR 01-06-2017 Dagligt Antal lejligheder i bygningen, der har eget køkken.
Lejligheder uden køkken  This variable is no longer being updated. Bygninger Numeric bld_apatmt_wokitch BBR 01-06-2017 Dagligt Antal lejligheder i bygningen, der ikke har eget køkken.
Ombygget Bygninger Category bld_recon BBR 22-09-2023 Dagligt
Ombygningsår Bygninger Date bld_reconyear BBR 22-09-2023 Dagligt Årstal for seneste væsentlige om- og/eller tilbygning (årstal for ibrugtagningstilladelse eller fuldført). Ved væsentlige om- og/eller tilbygninger forstås sådanne, hvor værdien af forbedringerne udgør mindst 15 pct. af bygningsværdien inden forbedringernes gennemførelse.
Opførelsesår Bygninger Date bld_conyear BBR 22-09-2023 Dagligt Datoen for den faktiske ibrugtagelse af bygningen. For den ældre bygningsmasse vil opførelsesåret i visse tilfælde være indberettet ud fra bygningens "omtrentlige alder". For nybyggeri dannes opførelsesåret maskinelt som årstallet, hvor byggeriet er meddelt fuldført/ibrugtaget eller datoen for første delvise ibrugtagningstilladelse (alt efter hvilken dato der er den første). Hvis opførelsesåret fra kilden ligger før 1753, vil værdien for opførelsesår være tom.
Opvarmningsmiddel Bygninger Category bld_nrg_heat_agent BBR 22-09-2023 Dagligt Opvarmningsmiddel er typen af opvarmningsmiddel, som fx elektricitet eller naturgas, der anvendes til at opvarme bygningen.
Samlet areal Bygninger Numeric bld_area_total BBR 22-09-2023 Dagligt Samlet areal er det samlede areal af alle etager i bygningen (bortset fra kælder og tagetage).
Samlet boligareal Bygninger Numeric bld_area_resi BBR 22-09-2023 Dagligt Samlet boligareal er det areal, der bliver brugt til beboelse i hele bygningen.
Samlet erhvervsareal Bygninger Numeric bld_area_com BBR 22-09-2023 Dagligt Samlet erhvervsareal er det areal, der bliver brugt til erhverv i hele bygningen.
Samlet tagareal Bygninger Numeric bld_area_roof BBR 22-09-2023 Dagligt Det opsummerede areal for alle tagetager i bygningen. Etagetypen fortæller om en etage er en tagetage.
Sikringsrumspladser Bygninger Numeric bld_safeseats BBR 22-09-2023 Dagligt
Supplerende materiale til ydervæg Bygninger Category bld_wallmatrl_sup BBR 22-09-2023 Dagligt
Supplerende tagmateriale Bygninger Category bld_roof_material_sup BBR 22-09-2023 Dagligt
Supplerende varmeinstallation Bygninger Category bld_nrg_heat_instal2 BBR 22-09-2023 Dagligt Supplerende varme registreres når bygningen udover den primære varmeinstallation opvarmes af supplerende varme som fx en pejs eller solpaneler.
Tagmateriale Bygninger Category bld_roof BBR 22-09-2023 Dagligt Simplificeret tagmateriale variabel, som kun indeholder kategorier for de mest almindelige typer af tagmateriale.
Tagmateriale (komplet) Bygninger Category bld_roof_material BBR 22-09-2023 Dagligt Materiale for bygningens tagdækning. Består tagdækningen af flere materialer, registreres materialet for den overvejende del.
Udnyttet tagareal Bygninger Numeric bld_area_roof_utilized BBR 22-09-2023 Dagligt Det opsummerede udnyttede areal for alle tagetager i bygningen. Etagetypen fortæller om en etage er en tagetage.
Vandforsyning Bygninger Category bld_watersupl BBR 22-09-2023 Dagligt
Varmeinstallation Bygninger Category bld_nrg_heat_instal BBR 22-09-2023 Dagligt Varmeinstallationen er den primære varmekilde for bygningen som fx fjernvarme eller centralvarme fra eget anlæg.
Ydervægsmateriale Bygninger Category bld_wallmatrl BBR 22-09-2023 Dagligt

Ejendomme

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Adgangsadresse ZAP-ID Ejendomme Integer prop_acadr_key ZAP 21-09-2023 Dagligt ZAP-Id'et for en adgangsadresse er en unik nøgle, som Geomatic tildeler alle adgangsadresser i adressedatabasen ZAP. I modsætning til KVH-nøglen, er ZAP-Id'et konstant over tid og ændrer sig fx ikke, hvis en adgangsadresse skifter husnummer. Adgangsadresse ZAP-ID stammer fra adgangsadressen for ejendommen på ejendommen.
Administrator adresse c/o navn Ejendomme Text prop_admin_coname ESR 22-09-2023 Dagligt C/O navn for administratorens adresse. Denne har dog ikke angivet hvis administratoren er navne- og adressebeskyttet.
Administrator adresselinje 1 Ejendomme Text prop_admin_adrline1 ESR 22-09-2023 Dagligt Første adresselinje i administratorens adresse - typisk vejnavn, husnummer, mv. Denne har dog ikke angivet hvis administratoren er navne- og adressebeskyttet.
Administrator adresselinje 2 Ejendomme Text prop_admin_adrline2 ESR 22-09-2023 Dagligt Anden adresselinje i administratorens adresse - typisk stednavn for danske adresser. Denne har dog ikke angivet hvis administratoren er navne- og adressebeskyttet.
Administrator adresselinje 3 Ejendomme Text prop_admin_adrline3 ESR 22-09-2023 Dagligt Tredje adresselinje i administratorens adresse - typisk postnummer/by for danske adresser. Denne har dog ikke angivet hvis administratoren er navne- og adressebeskyttet.
Administrator CVR-nr Ejendomme Integer prop_admin_complegal ESR 22-09-2023 Dagligt Administratorens CVR-nr såfremt denne er en virksomhed. Denne har dog ikke angivet hvis administratoren er navne- og adressebeskyttet.
Administratornavn Ejendomme Text prop_admin_name ESR 22-09-2023 Dagligt Navnet på ejendommens administrator, såfremt en administrator findes og denne ikke er navne- og adressebeskyttet.
Aktuelt udbud Ejendomme Boolean prop_lastlistng_isopen Boliga ApS 22-09-2023 Dagligt Angiver om ejendommen stadig pt. er til salg, eller om udbudssagen er lukket. Aktuelt udbud stammer fra den seneste udbudssag på ejendommen.
Antal bolig-/erhvervsenheder Ejendomme Integer unit_cou_prop BBR 22-09-2023 Dagligt
Antal bygninger Ejendomme Integer bld_cou_prop BBR 22-09-2023 Dagligt
Antal ejerskab Ejendomme Integer propownship_cou_prop ESR 22-09-2023 Dagligt Antallet af ejerskaber der har del i ejendommen. Dette vil som regel svare til antallet af ejere.
Antal grunde Ejendomme Integer ground_cou_prop BBR 22-09-2023 Dagligt Antal grunde tilhørende ejendommen.
AVM gruppe Ejendomme Category prop_avmgroup Geomatic 12-09-2023 Månedligt AVM gruppe angiver typen af ejendom.
AVM markedspris Ejendomme Numeric prop_valuation_avm Geomatic 12-09-2023 Månedligt Den estimerede markedspris for ejendommen. Denne er beregnet som et vægtet gennemsnit af de 4 modeller i AVM (regression-, fremskrivning-, nærområde-, afslagsmodellen).
AVM markedspris (Diskretionering) Ejendomme Category prop_valuation_avm_dsc Geomatic 12-09-2023 Månedligt Geomatics estimerede markedspris for ejendommen. Denne er beregnet som et vægtet gennemsnit af de 4 modeller i AVM (regression-, fremskrivning-, nærområde-, afslagsmodellen).
AVM markedspris per m2 Ejendomme Numeric prop_valuasqm_avm Geomatic 12-09-2023 Månedligt Den estimerede markedspris per m2 for ejendommen. Denne er beregnet som et vægtet gennemsnit af de 4 modeller i AVM (regression-, fremskrivning-, nærområde-, afslagsmodellen).
Beliggenhed Ejendomme Text prop_location ESR 22-09-2023 Dagligt Et fritekst felt som angiver beliggenheden af ejendommen. I dette felt angives også i blandt om en ejendom er udgået.
BFE nummer Ejendomme Integer prop_matrstk_bfe ESR 22-09-2023 Dagligt BFE nummer stammer fra det vigtigste matrikelstykke på ejendommen. I tilfælde af flere matrikelstykker på en ejendom, markerer ESR det vigtigste matrikelstykke på ejendommen.
Data-kvalitet for AVM Ejendomme Category prop_avmdataquality Geomatic 12-09-2023 Månedligt
Ejendomsejernummer for det andet ejerskab Ejendomme Text prop_ownship2_ownr_no ESR 22-09-2023 Dagligt Hvis ejeren er en virksomhed kan ejendomsejernummeret angive CVR-nummeret for virksomheden. Ejendomsejernummer stammer fra det andet ejerskab på ejendommen. Det andet af evt. flere ejerskab for ejendommen.
Ejendomsejernummer for det første ejerskab Ejendomme Text prop_ownship1_ownr_no ESR 22-09-2023 Dagligt Hvis ejeren er en virksomhed kan ejendomsejernummeret angive CVR-nummeret for virksomheden. Ejendomsejernummer stammer fra det første ejerskab på ejendommen. Den første af evt. flere ejerskab for ejendommen.
Ejendomsnummer Ejendomme Integer prop_no ESR 22-09-2023 Dagligt Ejendomsnummeret er unikt indenfor en kommune. Sammen med kommunekoden udgør ejendomsnummeret således en unik nøgle for ejendommen.
Ejendomsstatus Ejendomme Category prop_status SVUR 22-09-2023 Dagligt Ejendomsstatus er udledt af den seneste vurderings benyttelseskode fra SVUR. Hvis denne kode er "Udgået ejendom" vil ejendommen blive markeret som ophørt, ellers aktiv. Det betyder derfor at hvis en ejendom har status = aktiv er der altså ikke garanti for at den er aktiv.
Ejendomstype Ejendomme Category prop_matrstk_proptyp ESR 22-09-2023 Dagligt Ejendomstype stammer fra det vigtigste matrikelstykke på ejendommen. I tilfælde af flere matrikelstykker på en ejendom, markerer ESR det vigtigste matrikelstykke på ejendommen.
Ejendomsværdi Ejendomme Numeric prop_valuation_svur SVUR 22-09-2023 Dagligt Den seneste offentlige ejendomsvurdering.
Ejerforhold for hovedejeren Ejendomme Category prop_ownship_type ESR 22-09-2023 Dagligt Angiver ejerforholdet for ejendommens hovedejer. Præcist hvilket ejerskab som udgør hovedejeren kan dog ikke oplyses.
Ejerlavsnavn Ejendomme Text prop_matrstk_ejerlav_name Matriklen 22-09-2023 Dagligt Navnet på ejerlavet, normalt angivet som "ejerlav, sogn". Ejerlavsnavn stammer fra det vigtigste matrikelstykke på ejendommen. I tilfælde af flere matrikelstykker på en ejendom, markerer ESR det vigtigste matrikelstykke på ejendommen.
Ejerlejlighedsnummer Ejendomme Text prop_flatno ESR 22-09-2023 Dagligt Nummer som unikt identificerer en ejerlejlighed inden for en moderejendom. Har kun en værdi for ejendomme, som er ejerlejligheder.
Enhedsadressens ZAP-ID Ejendomme Integer prop_unadr_key ZAP 21-09-2023 Dagligt ZAP-Id'et for en enhedsadresse er en unik nøgle, som Geomatic tildeler alle enhedsadresser adressedatabasen ZAP. I modsætning til KVHX-nøglen, er ZAP-Id'et konstant over tid og ændrer sig fx ikke, hvis en enhedsadresse skifter husnummer eller sidedørsbetegnelse. Enhedsadressens ZAP-ID stammer fra enhedsadressen for ejendommen på ejendommen.
Er adminstrator navne- og adressebeskyttet Ejendomme Boolean prop_admin_protected ESR 22-09-2023 Dagligt Angiver om ejendommens administrator er navne- og adressebeskyttet.
Er moderejendom Ejendomme Boolean prop_ismother ESR 22-09-2023 Dagligt Angiver om ejendommen er en moderejendom for ejerlejligheder.
Grundværdi Ejendomme Numeric prop_groundval_svur SVUR 22-09-2023 Dagligt Den seneste offentlige vurdering af grundværdien for ejendommen.
Har administrator Ejendomme Boolean prop_hasadmin ESR 22-09-2023 Dagligt
Kommune- og ejendomsnr Ejendomme Text prop_munipropno ESR 22-09-2023 Dagligt Kommunekode og ejendomsnummer sammensat i et tekstfelt i formattet {kommunekode}-{ejendomsnr}. Denne variable kan bruges til unikt at identificere en ejendom.
Konfidens-flag for AVM Ejendomme Category prop_avmconfidence Geomatic 12-09-2023 Månedligt
Landsejerlavskode Ejendomme Integer prop_matrstk_ejerlav_key Matriklen 22-09-2023 Dagligt Landsejerlavskode har 7 cifre, og giver sammen med matrikelnummeret en entydig identifikationen af et areal/jordstykke. Landsejerlavskode stammer fra det vigtigste matrikelstykke på ejendommen. I tilfælde af flere matrikelstykker på en ejendom, markerer ESR det vigtigste matrikelstykke på ejendommen.
Liggetid Ejendomme Numeric prop_lastlistng_time Boliga ApS 22-09-2023 Dagligt Antal dage som ejendommen har været i udbud i løbet af udbudssagen. Liggetid stammer fra den seneste udbudssag på ejendommen.
Matrikelareal Ejendomme Numeric matrstk_area_sum_prop ESR 22-09-2023 Dagligt Det totale areal af alle de matrikelstykker som tilhører ejendommen.
Matrikelnummer Ejendomme Text prop_matrstk_matrno ESR 22-09-2023 Dagligt Matrikelnummeret identificerer entydigt et jordstykke indenfor et ejerlav. Omfatter også vejlitrader der angives som 7000 efterfulgt af vejlitra. Matrikelnummer stammer fra det vigtigste matrikelstykke på ejendommen. I tilfælde af flere matrikelstykker på en ejendom, markerer ESR det vigtigste matrikelstykke på ejendommen.
Model A markedspris Ejendomme Numeric prop_valuation_avmmoda Geomatic 12-09-2023 Månedligt AVM model A er baseret på en lineær regressionsmodel, der på baggrund af boligens karakteristika, geografi og demografi i området beregner en forventet markedspris. Modellen er grupperet efter ejendomstype og geografisk område.
Model B markedspris Ejendomme Numeric prop_valuation_avmmodb Geomatic 12-09-2023 Månedligt AVM model B handler om fremskrivning af handelspriser, og er baseret på en smoothing af historiske handelspriser for en given ejendomstype i et geografisk område. Den historiske handelspris fremskrives i forhold til ændringen fra sidste handel til nu.
Model B valideringskode Ejendomme Category prop_valuacode_avmmodb Geomatic 12-09-2023 Månedligt Definerer kriterierne for hvorved prisestimeringen for model B er gyldig eller har begrænsninger i sin forudsigelse.
Model C markedspris Ejendomme Numeric prop_valuation_avmmodc Geomatic 12-09-2023 Månedligt AVM model C er baseret på sammenlignelige handler i nærområdet.
Model C valideringskode Ejendomme Category prop_valuacode_avmmodc Geomatic 12-09-2023 Månedligt Definerer kriterierne for hvorved prisestimeringen for model C er gyldig eller har begrænsninger i sin forudsigelse.
Model D markedspris Ejendomme Numeric prop_valuation_avmmodd Geomatic 12-09-2023 Månedligt AVM model D handler om fremskrivning af afslag i udbudssager, og er baseret på den historiske udvikling i afslag af udbudsprisen for ejendomme for et givent område. Den historiske udvikling er baseret på en smoothing teknik og efterfølgende forecasting af afslagsprocenter. Modellen kan beregne den forventede handelspris for en ejendom i udbud.
Model D valideringskode Ejendomme Category prop_valuacode_avmmodd Geomatic 12-09-2023 Månedligt Definerer kriterierne for hvorved prisestimeringen for model D er gyldig eller har begrænsninger i sin forudsigelse.
Moderejendommens beliggenhed Ejendomme Text prop_mothrloc ESR 22-09-2023 Dagligt
Moderejendomsnummer Ejendomme Integer prop_mothrno ESR 22-09-2023 Dagligt
Navn for det andet ejerskab Ejendomme Text prop_ownship2_ownr_name ESR 22-09-2023 Dagligt Navn stammer fra det andet ejerskab på ejendommen. Det andet af evt. flere ejerskab for ejendommen.
Navn for det første ejerskab Ejendomme Text prop_ownship1_ownr_name ESR 22-09-2023 Dagligt Navn stammer fra det første ejerskab på ejendommen. Den første af evt. flere ejerskab for ejendommen.
Nøgle for ejendommen Ejendomme Integer prop_key ESR 22-09-2023 Dagligt
Nøgle for moderejendommen Ejendomme Integer prop_mothrkey ESR 22-09-2023 Dagligt For ejerlejligheder angiver dette nøglen på den moderejendom, som ejerlejligheden tilhører.
Offentlig ejendomsvurdering ved seneste handel Ejendomme Numeric prop_valuation_svur_pur SVUR 22-09-2023 Dagligt Den offentlige ejendomsvurdering ved seneste handel af ejendommen. Den offentlige ejendomsvurdering udtrykker ejendommens værdi ved kontant betaling. Da der ikke er tale om en individuel vurdering, fastlægger SKAT vurderingen med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område.
Offentlig vurderingår ved seneste handel Ejendomme Date prop_valuayear_svur_pur SVUR 22-09-2023 Dagligt Vurderingsåret for den offentlig ejendomsvurdering ved seneste handel af ejendommen. Den offentlige vurdering finder sted i oktober måned i alle ulige år.
Overdragelsemåde Ejendomme Category prop_transtype ESR 22-09-2023 Dagligt
Postnr adresselinje Ejendomme Text prop_acadr_pcode_pcodeline ZAP 21-09-2023 Dagligt Postnummer efterfulgt af postdistriktsnavn (bynavn). Formateret sådan som postnummer addresselinjen bør skrives til addressering. Postnr adresselinje stammer fra adgangsadressen for ejendommen på ejendommen.
Seneste handelsdato Ejendomme Date prop_purdate ESR 22-09-2023 Dagligt
Seneste handelspris Ejendomme Numeric prop_purprice ESR 22-09-2023 Dagligt
Seneste udbudspris Ejendomme Numeric prop_lastlistng_price_last Boliga ApS 22-09-2023 Dagligt Den aktuelle/seneste udbudspris i udbudssagen. Seneste udbudspris stammer fra den seneste udbudssag på ejendommen.
Sidst set Ejendomme Date prop_lastlistng_todate Boliga ApS 22-09-2023 Dagligt Datoen, hvor der sidst blev set en boligannonce i udbudssagen. Sidst set stammer fra den seneste udbudssag på ejendommen.
Start udbudspris Ejendomme Numeric prop_lastlistng_price_first Boliga ApS 22-09-2023 Dagligt Prisen, da ejendommen/boligen blev sat til salg i denne udbudssag. Start udbudspris stammer fra den seneste udbudssag på ejendommen.
Startdato Ejendomme Date prop_lastlistng_fromdate Boliga ApS 22-09-2023 Dagligt Dato for første annoncering i udbudssagen. Startdato stammer fra den seneste udbudssag på ejendommen.
Tvangsaktion Ejendomme Boolean prop_lastlistng_foreclosure Boliga ApS 22-09-2023 Dagligt Tvangsaktion stammer fra den seneste udbudssag på ejendommen.
Udbudspris Ejendomme Numeric prop_listprice Geomatic 12-09-2023 Månedligt Udbudsprisen er kun angivet hvis ejendommen er i udbud.
Udbudspris per m2 Ejendomme Numeric prop_listprice_sqm Geomatic 12-09-2023 Månedligt Udbudspris per m2 er kun angivet hvis ejendommen er i udbud.
Url Ejendomme Text prop_lastlistng_url Boliga ApS 22-09-2023 Dagligt Url stammer fra den seneste udbudssag på ejendommen.
Vejareal Ejendomme Numeric matrstk_area_road_sum_prop ESR 22-09-2023 Dagligt
Vurderingsår Ejendomme Date prop_valuayear_svur SVUR 22-09-2023 Dagligt Vurderingsår for den seneste offentlige vurdering af ejendomsværdi og grundværdi. Den offentlige vurdering finder sted i oktober måned i alle ulige år.
Zone Ejendomme Category prop_matrstk_zone ESR 22-09-2023 Dagligt Zone stammer fra det vigtigste matrikelstykke på ejendommen. I tilfælde af flere matrikelstykker på en ejendom, markerer ESR det vigtigste matrikelstykke på ejendommen.

Ejerlav

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Ejerlavsnavn Ejerlav Text ejerlav_name Matriklen 22-09-2023 Dagligt Navnet på ejerlavet, normalt angivet som "ejerlav, sogn".
Landsejerlavskode Ejerlav Integer ejerlav_key Matriklen 22-09-2023 Dagligt Landsejerlavskode har 7 cifre, og giver sammen med matrikelnummeret en entydig identifikationen af et areal/jordstykke.

Ejerskab

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Adresselinje 1 Ejerskab Text propownship_ownr_adrline1 ESR 22-09-2023 Dagligt Første adresselinje i ejerens adresse - typisk vejnavn, husnummer, mv.
Adresselinje 2 Ejerskab Text propownship_ownr_adrline2 ESR 22-09-2023 Dagligt Anden adresselinje i ejerens adresse - typisk stednavn for danske adresser.
Adresselinje 3 Ejerskab Text propownship_ownr_adrline3 ESR 22-09-2023 Dagligt Tredie adresselinje i ejerens adresse - typisk postnummer/by for danske adresser.
c/o Ejerskab Text propownship_ownr_co_name ESR 22-09-2023 Dagligt c/o navn som skal angives som en del af ejerens adresse.
Ejendomsejernummer Ejerskab Text propownship_ownr_no ESR 22-09-2023 Dagligt Hvis ejeren er en virksomhed kan ejendomsejernummeret angive CVR-nummeret for virksomheden.
Ejerforhold Ejerskab Category propownship_ownr_type ESR 22-09-2023 Dagligt Angiver typen af ejeren.
Købesum Ejerskab Numeric propownship_purprice ESR 22-09-2023 Dagligt
Navn Ejerskab Text propownship_ownr_name ESR 22-09-2023 Dagligt
Nøgle for ejerskabet Ejerskab Integer propownship_key ESR 22-09-2023 Dagligt
Owner CVR-nr Ejerskab Integer propownship_ownr_complegal ESR 22-09-2023 Dagligt
Skødedato Ejerskab Date propownship_deeddate ESR 22-09-2023 Dagligt Angiver den dato, hvor skødet blev skrevet under.

Etager

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Adgangsareal Etager Numeric floor_area_access BBR 22-09-2023 Dagligt
Areal af lovlig beboelse i kælder Etager Numeric floor_area_basmntlegl BBR 22-09-2023 Dagligt Kælderarealet kan være helt eller delvist udnyttet til beboelse eller erhverv det er det udnyttede areal af kælderen, der registres som bolig – eller erhvervsareal. Kælderens samlede areal registreres også.
Areal af udnyttet del af tagetage Etager Numeric floor_area_roofused BBR 22-09-2023 Dagligt Tagetagens areal kan være helt eller delvist udnyttet til beboelse eller erhverv – det er det udnyttede areal af tagetagen, der registreres som bolig eller erhvervsareal.
BBR status Etager Category floor_status BBR 22-09-2023 Dagligt
Etagebetegnelse Etager Text floor_name BBR 22-09-2023 Dagligt
Etagetype Etager Category floor_type BBR 22-09-2023 Dagligt
Kælderareal Etager Numeric floor_area_basement BBR 22-09-2023 Dagligt Kælder hvor loft er mindre end 1,25 m over terræn.
Nøgle for etagen Etager Guid floor_key BBR 22-09-2023 Dagligt
Samlet areal af etage Etager Numeric floor_area_total BBR 22-09-2023 Dagligt Det samlede areal af den pågældende etage. Kun for tagetager og kælderetager er registreringen obligatorisk.

Grunde

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Afløbsforhold Grunde Category ground_drain BBR 22-09-2023 Dagligt Grundens afløbsforhold er registreret medmindre afløbsforholdene for de bygninger, der har afløb på grunden, er indbyrdes forskellige. I givet fald oplyses afløbsforholdene på bygningsniveau for hver enkelt bygning på grunden.
Afløbsforholdstilladelse Grunde Category ground_drainappr BBR 22-09-2023 Dagligt
Antal bolig-/erhvervsenheder Grunde Integer unit_cou_ground BBR 22-09-2023 Dagligt
Antal bygninger Grunde Integer bld_cou_ground BBR 22-09-2023 Dagligt
BBR status Grunde Category ground_status BBR 22-09-2023 Dagligt
Grund BBR-Id Grunde Guid ground_key BBR 22-09-2023 Dagligt
Nybyggeri Grunde Boolean ground_newconst BBR 22-09-2023 Dagligt
Sikkerhedsklassifikation Grunde Category ground_secucls BBR 22-09-2023 Dagligt
Vandforsyning Grunde Category ground_watersupl BBR 22-09-2023 Dagligt Angiver typen af drikkevandforsyning for grunden.

Jordstykker

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Landsejerlavskode og matrikelnummer Jordstykker Text jordstyk_ejerlav_matrno Matriklen 22-09-2023 Dagligt Landsejerlavskoden og matrikelnummer sat sammen med bindestreg, f.eks. "450151-26e".
Matrikelnummer Jordstykker Text jordstyk_matrno Matriklen 22-09-2023 Dagligt Matrikelnummeret identificerer entydigt et jordstykke indenfor et ejerlav. Omfatter også vejlitrader der angives som 7000 efterfulgt af vejlitra.
Nøgle for jordstykket Jordstykker Integer jordstyk_key Matriklen 22-09-2023 Dagligt
Registreret areal Jordstykker Numeric jordstyk_area Matriklen 22-09-2023 Dagligt Det i matriklen registrerede sande areal på jordstykket – ikke nødvendigvis identisk med det geometriske areal - angivet som heltal i kvadratmeter.
Vandareal Jordstykker Numeric jordstyk_area_water Matriklen 22-09-2023 Dagligt Det antal m² af jordstykkets areal, der er vandløb (sø, kanal m.v.), hvis dette er beregnet.
Vejareal Jordstykker Numeric jordstyk_area_road Matriklen 22-09-2023 Dagligt Det antal m² af jordstykkets areal, der er vej, hvis dette er beregnet.

Matrikelstykker

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Areal Matrikelstykker Numeric matrstk_area ESR 22-09-2023 Dagligt
Artskode Matrikelstykker Category matrstk_art ESR 22-09-2023 Dagligt
BFE nummer Matrikelstykker Integer matrstk_bfe ESR 22-09-2023 Dagligt
Delnummer Matrikelstykker Text matrstk_partno ESR 22-09-2023 Dagligt Løbenummer ved underopdeling af matrikelnummer.
Ejendomstype Matrikelstykker Category matrstk_proptyp ESR 22-09-2023 Dagligt
Ejerlejlighedsnummer Matrikelstykker Text matrstk_flatno ESR 22-09-2023 Dagligt Nummer som unikt identificerer en ejerlejlighed inden for en moderejendom. Har kun en værdi for ejendomme, som er ejerlejligheder.
Er vigtigste Matrikelstykker Boolean matrstk_main ESR 22-09-2023 Dagligt Angiver om matrikelstykket er det vigtigste på den pågældende ejendom.
Matrikelnummer Matrikelstykker Text matrstk_matrno ESR 22-09-2023 Dagligt Matrikelnummeret identificerer entydigt et jordstykke indenfor et ejerlav. Omfatter også vejlitrader der angives som 7000 efterfulgt af vejlitra.
Nøgle for matrikelstykket Matrikelstykker Integer matrstk_key ESR 22-09-2023 Dagligt
Vejareal Matrikelstykker Numeric matrstk_area_road ESR 22-09-2023 Dagligt
Zone Matrikelstykker Category matrstk_zone ESR 22-09-2023 Dagligt

Opgang/indgang

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
BBR status Opgang/indgang Category entrance_status BBR 22-09-2023 Dagligt
Elevator Opgang/indgang Boolean entrance_elevator BBR 22-09-2023 Dagligt
Nøgle for opgangen Opgang/indgang Guid entrance_key BBR 22-09-2023 Dagligt

Further, you can get all related address information, such streetname, postcode etc. For details click here.

Using The API

In this section we will through examples show how the API can be used to retrieve data from this universe.

Before reading on, you may want to read the technical documentation to understand how the API is structured. There you will also find information about how authentication works in the API. Also, if you do not have an account see here for how to get one.

If the provided examples do not cover your needs, then please contact us and we will try to help out.

An important note from the technical documentation is that you in production should supply the vars argument in requests to specify exactly which variables you want returned in your response. Leaving out the vars argument will return some variables - but exactly which can change in the future.

Some of the examples below will for brevity leave out the vars argument.

Using the Variables API, you can:

Find buildings on an address

Unless, you already have a key of the address, then you first need to geocode your input to identify the address. This can be done using Geomatic's Danish geocoder as follows:

https://apps.conzoom.eu/api/v1/match/dk/geocoder?in_adr=Aalborgvej 260,9362&vars=acadr_key

See the geocoder documentation for further details about how to call the geocoder and interpret its response.

The request above will return the key of the access address. With this you can now make a request to fetch all buildings on the access address:

https://apps.conzoom.eu/api/v1/values/dk/bld?where=acadr_key=11196222

Use the vars argument to get specific information about the buildings as follows:

https://apps.conzoom.eu/api/v1/values/dk/bld?where=acadr_key=11196222&vars=bld_usage,bld_area_built&cat=obj

Using the the key of the building returned in the list from request above, you can also look up details of specific building:

https://apps.conzoom.eu/api/v1/values/dk/bld/fe333c44-150c-4833-8794-834c6cc734b8

Finding buildings with multiple entrances

While the approach above is fine, when the buildings lies within a single access address. It may not always find the building you are looking for, if the building is spanning on multiple access addresses with different entrances. In this case you can find the building via the entrance.

Again, we use the geocoder to find the access address key.

https://apps.conzoom.eu/api/v1/match/dk/geocoder?in_adr=Ny Carlsberg Vej 14, 1760&vars=acadr_key

Using this we can find the buildings via the entrance.

https://apps.conzoom.eu/api/v1/values/dk/entrance?where=acadr_key=10995667&vars=bld_key,bld_floors

Find units from an address

First need to geocode your input to identify the address. This can be done using Geomatic's Danish geocoder as follows:

https://apps.conzoom.eu/api/v1/match/dk/geocoder?in_adr=Ny Carlsberg Vej 14, 2 th, 1760&vars=unadr_key

See the geocoder documentation for further details about how to call the geocoder and interpret its response.

The request above will return the key of the unit address. With this you can now make a request to fetch all units on the unit address (there as almost always only one unit):

https://apps.conzoom.eu/api/v1/values/dk/unit?where=unadr_key=22495886

You could also, start with just finding the access address:

https://apps.conzoom.eu/api/v1/match/dk/geocoder?in_adr=Ny Carlsberg Vej 14, 1760&vars=acadr_key

And, then all units within that access address:

https://apps.conzoom.eu/api/v1/values/dk/unit?where=acadr_key=10995667

Find all units in a building

If you have the key of a building, e.g. 9fd88d14-ca17-4568-ace0-8211b18710a6, then you get all units within the building as follows:

https://apps.conzoom.eu/api/v1/values/dk/unit?where=bld_key=9fd88d14-ca17-4568-ace0-8211b18710a6&vars=unadr_name,unit_area_resi,unit_rooms

Here we specifically requested information about residential area and number of rooms in the vars argument.

Find all floors in a building

If you have the key of a building, e.g. 9fd88d14-ca17-4568-ace0-8211b18710a6, then you get all floors within the building as follows:

https://apps.conzoom.eu/api/v1/values/dk/floor?where=bld_key=9fd88d14-ca17-4568-ace0-8211b18710a6&vars=floor_key,floor_name,floor_area_total,floor_type

Find all properties on an address

This is a common question, that seems simple but is not straight forward. First we have to be clear that a property does not exist on an address, a property is "a piece of paper" that says that these physical things (units, buildings and lots of land) belong together and should be sold and valuated together. To make mattters worse a property can "contain" things that are not located on the same address, the things may not even be next to each other. So what is ment with the question, is then how do I find alle the units, buildings and lots of land that are somehow related to this address that I have. If it is only for privately owned homes, then they normally have simple relationships from an address to a property. To help in these cases we have created links from unit address and access address to the property. This link only exists where it is clear that the address belongs to a single property. Examples where it is filled out could be an owned appartment ("ejerlejlighed" in danish), where the property of the unit address point to the appartment property, while the access address of the entrance is linked to the property owned owners association that owns the building.

https://apps.conzoom.eu/api/v1/values//dk/unadr/22528540?vars=unadr_name,prop_key,prop_location
https://apps.conzoom.eu/api/v1/values//dk/unadr/11007651?vars=acadr_name,prop_key,prop_location

To cover the more complex cases where a property covers more addresses and that there can be different properties on the same address then we have to look at the individual BBR entities. The process for doing that is to find the units, buildings and land that is related to the address and then get all the property keys from them.

For units it is simple, they never cover more than one address, so we can just look them up using the unit address key (unadr_key), that you can get from geocoding an adress.

https://apps.conzoom.eu/api/v1/values//dk/unit?where=unadr_key=22528540&vars=unit_key,bld_key,prop_key

For buildings it is a bit harder, as they can span multiple addresses (think of an apartment building). If you are only interested in buildings that do not span multiple adresses then you can just do like you did for units, except that buildings only have an access address (acadr):

https://apps.conzoom.eu/api/v1/values//dk/bld?where=acadr_key=1234&vars=bld_key,groud_key,prop_key

If you are interested in the owner of the building where an apartment is located, then you can use the building keys extracted from the unit query earlier to get the buildings that those units are located in:

https://apps.conzoom.eu/api/v1/values//dk/bld?ids=5d1b2fc0-c830-4e0e-bf5b-00000b49aea3,5d1b2fc0-c830-4e0e-bf5b-00000b49aea4&vars=bld_key,ground_key,prop_key
(here the keys are comma separated in the "ids" argument)

For lots of land ("grund" in danish) the process is more or less the same as for buildings. You can get the land that has an address, which is fine for land that only covers one address:

https://apps.conzoom.eu/api/v1/values//dk/ground?where=acadr_key=1234&vars=ground_key,prop_key

For land that covers multiple adresses you can get the land, that the buildings that you are interested in are located on, by using the "ground_key" that is returned from the building requests:

https://apps.conzoom.eu/api/v1/values//dk/ground?ids=5d1b2fc0-c830-4e0e-bf5b-00000b49aea3,5d1b2fc0-c830-4e0e-bf5b-00000b49aea4&vars=ground_key,prop_key
(here the keys are comma separated in the "ids" argument)

This is a lot to take in, but it is what is needed to cover most of what is ment with "finding all properties on an address". Properties and adresses are not linked in a nice and simple way in the data or in the real world, so depending on what is required it may end up being more or less complex.

Find a property from ejendomsnummer

If you have the ejendomsnummer, e.g. 101-500, then you can get all properties of the ejendomsnummer as follows:

https://apps.conzoom.eu/api/v1/values//dk/prop?vars=prop_key,prop_location&where=prop_munipropno=101-500

Find all owners of an property

If you have the key of a property, e.g. 2060709, then you get all owners of the property as follows:

https://apps.conzoom.eu/api/v1/values//dk/propownship?vars=propownship_ownr_name&where=prop_key=2060709