Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / domains / Bygninger
Bygninger
ID bld
Country Danmark
Name Bygninger
Description En Bygning er defineret som én eller flere konstruktioner, der udgør en rumlig helhed og som skærmer mod vejrliget. En bygning skal som minimum bestå af en overdækning (et tag).

Outgoing relations from bygninger

Adgangsadresser Bygningen har dette husnummer. Bygninger kan dog have flere indgange med flere forskellige husnumre, it dette tilfælde vil bygningen blot have et af disse husnumre.
Bestemte faste ejendomme Tilhører
Jordstykker Ligger i
Ejendomme Bygningen tilhører denne ejendom. Grunden som bygningen ligger på og enhederne i bygningen hører ikke nødvendigvis til samme ejendom.
Grunde Bygningen ligger på denne grund.

Incoming relations to bygninger

Bolig-/erhvervsenheder Enheden ligger i denne bygningen.
Etager Tilhører
Opgang/indgang Opgang/indgang-en ligger i denne bygning.

Variables defined on bygninger

Bygninger

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Adgangsareal Bygninger Numeric bld_area_access BBR 19-05-2024 Dagligt
Afløbsforhold Bygninger Category bld_drain BBR 19-05-2024 Dagligt
Afvigende etager Bygninger Category bld_floors_deviate BBR 19-05-2024 Dagligt
Andet areal Bygninger Numeric bld_area_other BBR 19-05-2024 Dagligt Areal der hverken er til bolig- eller erhvervsbrug.
Antal bolig-/erhvervsenheder Bygninger Integer unit_cou_bld BBR 19-05-2024 Dagligt
Antal opgange Bygninger Integer entrance_cou_bld BBR 19-05-2024 Dagligt
Anvendelse Bygninger Category bld_usage_v2 BBR 19-05-2024 Dagligt Bygningens hovedanvendelse. Har en bygning flere anvendelser, registreres den anvendelse som hovedparten af bygningen har.
Areal af affaldsrum i terrænniveau Bygninger Numeric bld_area_trash BBR 19-05-2024 Dagligt
Areal af indbygget carport Bygninger Numeric bld_area_carport BBR 19-05-2024 Dagligt
Areal af indbygget garage Bygninger Numeric bld_area_garage BBR 19-05-2024 Dagligt
Areal af indbygget udestue Bygninger Numeric bld_area_consvtry BBR 19-05-2024 Dagligt
Areal af indbygget udhus Bygninger Numeric bld_area_outhouse BBR 19-05-2024 Dagligt
Areal af lukket overdækning Bygninger Numeric bld_area_covered_closed BBR 19-05-2024 Dagligt Det samlede areal af alle lukkede overdækninger der findes på bygningen. Med lukkede overdækninger menes konstruktioner med tag og vægge, der ikke er godkendt til beboelse og ikke er opvarmet. Eksempler på dette kunne være indbygget garage eller udestue.
Areal af overdækkede konstruktioner Bygninger Numeric bld_area_covered BBR 19-05-2024 Dagligt
Areal af åben overdækning Bygninger Numeric bld_area_covered_open BBR 19-05-2024 Dagligt
Asbestholdig materiale Bygninger Category bld_asbest BBR 19-05-2024 Dagligt
BBR status Bygninger Category bld_status BBR 19-05-2024 Dagligt
Bebygget areal Bygninger Numeric bld_area_built BBR 19-05-2024 Dagligt Bebygget areal er det areal, som bygningen fylder på grunden set fra oven.
Bevaringsværdi Bygninger Category bld_preserv FBB 22-05-2024 Ugentligt Vurderingen af bevaringsværdien for en bygning er baseret på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Bygninger med den højeste værdi 1 vil som oftest være fredede bygninger eller folkekirker. Særligt værdifulde bygninger kan dog godt have bevaringsværdi 1 uden at være fredede. Bygningerne med værdierne 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags. Bygninger med bevaringsværdierne 5-6 er jævne, pæne bygninger, hvor utilpassede udskiftninger og ombygninger trækker ned i karakteren. Bygninger med bevaringsværdierne 7-9 er ofte bygninger uden arkitektonisk udtryk eller uden historisk betydning. Det kan også være bygninger, som er så ombyggede, eller som har så mange udskiftninger, at de har mistet deres oprindelighed.
Boliganvendelse (Udfases) Bygninger Category bld_usage BBR 19-05-2024 Dagligt
Bygning BBR-ID Bygninger Guid bld_key BBR 19-05-2024 Dagligt
Bygningsnummer Bygninger Text bld_no BBR 19-05-2024 Dagligt
Etager Bygninger Numeric bld_floors BBR 19-05-2024 Dagligt Antallet af reelle etager. Kældre og tagetager ikke tæller med i opgørelsen over antallet af etager, selvom de registreres som en etage.
Fredet Bygninger Boolean bld_protec FBB 22-05-2024 Ugentligt Angiver om en bygning er fredet.
Fredning Bygninger Category bld_consvtn BBR 19-05-2024 Dagligt Angiver om bygningen er fredet og i hvilket omfang. Denne oplysning stemmer fra BBR og ajourføres af BBR-registeret.
Husets alder Bygninger Numeric bld_age BBR 19-05-2024 Dagligt
Kilde til bygningsmateriale Bygninger Category bld_matsource BBR 19-05-2024 Dagligt
Koordinater for bygning Bygninger Point bld_loc BBR 19-05-2024 Dagligt X-, Y-Koordinater i UTM Zone 32.
Kælderareal Bygninger Numeric bld_area_basement BBR 19-05-2024 Dagligt Det opsummerede areal for alle kælderetager i bygningen. Kælderetager er etager som har en etagebetegnelse som begynder med K.
Lejligheder med køkken  This variable is no longer being updated. Bygninger Numeric bld_apatmt_wkitch BBR 01-06-2017 Dagligt Antal lejligheder i bygningen, der har eget køkken.
Lejligheder uden køkken  This variable is no longer being updated. Bygninger Numeric bld_apatmt_wokitch BBR 01-06-2017 Dagligt Antal lejligheder i bygningen, der ikke har eget køkken.
Ombygget Bygninger Category bld_recon BBR 19-05-2024 Dagligt
Ombygningsår Bygninger Date bld_reconyear BBR 19-05-2024 Dagligt Årstal for seneste væsentlige om- og/eller tilbygning (årstal for ibrugtagningstilladelse eller fuldført). Ved væsentlige om- og/eller tilbygninger forstås sådanne, hvor værdien af forbedringerne udgør mindst 15 pct. af bygningsværdien inden forbedringernes gennemførelse.
Opførelsesår Bygninger Date bld_conyear BBR 19-05-2024 Dagligt Datoen for den faktiske ibrugtagelse af bygningen. For den ældre bygningsmasse vil opførelsesåret i visse tilfælde være indberettet ud fra bygningens "omtrentlige alder". For nybyggeri dannes opførelsesåret maskinelt som årstallet, hvor byggeriet er meddelt fuldført/ibrugtaget eller datoen for første delvise ibrugtagningstilladelse (alt efter hvilken dato der er den første). Hvis opførelsesåret fra kilden ligger før 1753, vil værdien for opførelsesår være tom.
Opvarmningsmiddel Bygninger Category bld_nrg_heat_agent BBR 19-05-2024 Dagligt Opvarmningsmiddel er typen af opvarmningsmiddel, som fx elektricitet eller naturgas, der anvendes til at opvarme bygningen.
Samlet areal Bygninger Numeric bld_area_total BBR 19-05-2024 Dagligt Samlet areal er det samlede areal af alle etager i bygningen (bortset fra kælder og tagetage).
Samlet boligareal Bygninger Numeric bld_area_resi BBR 19-05-2024 Dagligt Samlet boligareal er det areal, der bliver brugt til beboelse i hele bygningen.
Samlet erhvervsareal Bygninger Numeric bld_area_com BBR 19-05-2024 Dagligt Samlet erhvervsareal er det areal, der bliver brugt til erhverv i hele bygningen.
Samlet tagareal Bygninger Numeric bld_area_roof BBR 19-05-2024 Dagligt Det opsummerede areal for alle tagetager i bygningen. Etagetypen fortæller om en etage er en tagetage.
Sikringsrumspladser Bygninger Numeric bld_safeseats BBR 19-05-2024 Dagligt
Supplerende materiale til ydervæg Bygninger Category bld_wallmatrl_sup BBR 19-05-2024 Dagligt
Supplerende tagmateriale Bygninger Category bld_roof_material_sup BBR 19-05-2024 Dagligt
Supplerende varmeinstallation Bygninger Category bld_nrg_heat_instal2 BBR 19-05-2024 Dagligt Supplerende varme registreres når bygningen udover den primære varmeinstallation opvarmes af supplerende varme som fx en pejs eller solpaneler.
Tagmateriale Bygninger Category bld_roof BBR 19-05-2024 Dagligt Simplificeret tagmateriale variabel, som kun indeholder kategorier for de mest almindelige typer af tagmateriale.
Tagmateriale (komplet) Bygninger Category bld_roof_material BBR 19-05-2024 Dagligt Materiale for bygningens tagdækning. Består tagdækningen af flere materialer, registreres materialet for den overvejende del.
Udnyttet tagareal Bygninger Numeric bld_area_roof_utilized BBR 19-05-2024 Dagligt Det opsummerede udnyttede areal for alle tagetager i bygningen. Etagetypen fortæller om en etage er en tagetage.
Vandforsyning Bygninger Category bld_watersupl BBR 19-05-2024 Dagligt
Varmeinstallation Bygninger Category bld_nrg_heat_instal BBR 19-05-2024 Dagligt Varmeinstallationen er den primære varmekilde for bygningen som fx fjernvarme eller centralvarme fra eget anlæg.
Ydervægsmateriale Bygninger Category bld_wallmatrl BBR 19-05-2024 Dagligt