Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Anvendelse
Anvendelse

Properties

ID unit_usage_v2
Country Danmark
Group Ejendomsdata
Name Anvendelse
Description
Defined on Bolig-/erhvervsenheder
Value Type Category
Source BBR
Version 7.8.2020
Update Frequency Dagligt

Categories

ID Name Description
110 Stuehus til landbrugsejendom
120 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus)
121 Sammenbygget enfamiliehus
130 Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne) (Udfases)
131 Række- og kædehus (lodret adskillelse mellem enhederne)
132 Dobbelthus (to boliger med lodret adskillelse mellem enhederne)
140 Bolig i etageejendom, flerfamilehus eller to-familiehus (vandret adskillelse mellem enhederne)
150 Kollegium (Boliger, hvortil der er knyttet fortrinsret til personer under uddannelse. Det har ikke betydning om boligen er alment, selvejende eller privat ejet, men det har betydning, at boligen indgår i en flerhed af boliger med tilsvarende anvendelse)
160 Bolig i døgninstitution (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem)
185 Anneks enhed i tilknytning til helårsbolig
190 Anden enhed til helårsbeboelse
210 Erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, sko (Udfases)
211 Svinestald
212 Kvægstald
213 Fjerkræsstald
214 Minkhal
215 Væksthus
216 Foder-/ ladeenhed
217 Maskinhus, løsdriftstald, garage o.a.
218 Halmlade
219 Anden enhed til landbrug, skovbrug, fiskeri eller råstofindvinding
220 Erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. (Udfases)
221 Enhed til erhvervsmæssig industriproduktion herunder fødevareproduktion, hvor produktionsapparatet er en integreret del af enheden
222 Enhed til erhvervsmæssig industriproduktion herunder fødevareproduktion, hvor produktionsapparatet ikke er en integreret del af enheden
223 Værksted
229 Anden enhed til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk o. lign.
230 El-, gas-, vand- eller varmeværk (Udfases)
231 Enhed til energiproduktion (herunder energiproduktion vedr. affaldsforbrænding o. lign.)
232 Enhed til forsyning- og energidistribution
233 Enhed til vandforsyning
234 Enheder til affaldshåndtering, rensningsanlæg o. lign.
239 Anden enhed til forsyning- og energidistribution m.v.
290 Anden enhed til produktion og lager (Udfases)
310 Transport- og garageanlæg (Udfases)
311 Enhed til jernbane- og busdrift
312 Enhed til luftfart
313 Enheder til parkering- og transportanlæg i forbindelse med erhverv, med plads til mere end to køretøjer
314 Enhed til parkering- og transportanlæg i tilknytning til boliger, med plads til mere end to køretøjer
315 Havneanlæg
319 Andet transport anlæg
320 Engroshandel og lager (Udfases)
321 Enhed til kontor
322 Enhed til detailhandel
323 Enhed til lager
324 Butikscenter og storcenter
325 Tankstation
329 Anden enhed til kontor, handel og lager
330 Detailhandel m.v. (Udfases)
331 Hotel, kro, konferencecenter med overnatningsmulighed
332 Bed & breakfast o. lign.
333 Restaurant, café, konferencecenter uden overnatningsmuligheder o. lign.
334 Privat servicevirksomhed som frisør, vaskeri, netcafé o. lign.
339 Anden enhed til serviceerhverv
340 Pengeinstitut, forsikringsvirksomhed m.v. (Udfases)
350 Kontor og liberale erhverv bortset fra offentlig administration (Udfases)
360 Offentlig administration (Udfases)
370 Hotel, restauration, m.v. (Udfases)
390 Anden enhed til handel, transport etc. (Udfases)
410 Biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling m.v. (Udfases)
411 Biograf, teater o. lign.
412 Museum
413 Bibliotek
414 Kirke eller anden enhed til trosudøvelse for statsanerkendte trossamfund
415 Forsamlingshus
416 Forlystelsespark
419 Anden enhed til kulturelle og religiøse formål
420 Bibliotek, museum, kirke o. lign. (Udfases)
421 Grundskole (folkeskole, privatskole o. lign.)
422 Universitet
429 Anden enhed til undervisning
430 Undervisning og forskning (Udfases)
431 Hospital og sygehus
432 Hospice, behandlingshjem o. lign.
433 Sundhedscenter, lægehus, fødeklinik o. lign.
439 Anden enhed til sundhedsformål
440 Hospital, fødeklinik o. lign. (Udfases)
441 Daginstitution
442 Servicefunktion på døgninstitution fx personalerum, administration o. lign.
443 Kaserne
444 Fængsl, arresthus o. lign.
449 Anden enhed til institutionsformål
450 Daginstitution (Udfases)
490 Anden institution (Udfases)
510 Sommerhus
520 Enhed til feriekoloni, vandrehjem o. lign. bortset fra sommerhus (Udfases)
521 Feriecenter, campingcenter o. lign.
522 Ferielejlighed og fritidsbolig
523 Ferielejlighed til eget brug
529 Anden enhed til ferieformål
530 Enhed i forbindelse med idrætsudøvelse (Udfases)
531 Klubhus i forbindelse med fritids- og idrætsudøvelse
532 Svømmehal
533 Idrætshal
534 Tribune i forbindelse med stadion
535 Ridehal inklusiv stald, rideskole o. lign.
539 Anden enhed til idrætsudøvelse o. lign.
540 Kolonihavehus
585 Anneks enhed i tilknytning til fritids- og sommerhus
590 Anden enhed til fritidsformål
610 Ikke tidligere vurderet erhvervsenhed i nybyggeri (Udfases)
910 Garage (med plads til et eller to køretøjer)
920 Carport
930 Udhus
940 Drivhus (ikke landbrug)
950 Fritliggende overdækket areal
960 Fritliggende udestue
970 Enhed i tiloversbleven landbrugsbygning