Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / domains / Jordstykker
Jordstykker
ID jordstyk
Country Danmark
Name Jordstykker
Description Et jordstykke er én flade dannet ud fra de afgrænsende matrikelskel, hvortil man har knyttet alle egenskabsdata på jordstykket. Der skelnes mellem "Matrikuleret" og "Udskilt vej". Et jordstykke, der er "Matrikuleret", har selvstændigt matrikelnummer. Et matrikelnummer består af ét til fire cifre efterfulgt af et litra på ét til tre bogstaver. Matrikelnummeret er unikt inden for et ejerlav. Matrikelnummeret og landsejerlavskoden giver på landsplan en unik matrikelbetegnelse. En "Udskilt vej" er ikke matrikuleret, men tildelt et vejlitra. Et vejlitra består af tallet 7000 efterfulgt af ét til tre bogstaver. Vejlitra er unikt inden for et ejerlav. Vejlitra og landsejerlavskoden giver på landsplan en unik matrikelbetegnelse. Begrebet matrikelbetegnelse dækker således over alle registrerede jordstykker.

Outgoing relations from jordstykker

Ejerlav Tilhører
Grunde Tilhører
Bestemte faste ejendomme Tilhører

Incoming relations to jordstykker

Matrikelstykker Tilhører
Bygninger Ligger i

Variables defined on jordstykker

Jordstykker

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Landsejerlavskode og matrikelnummer Jordstykker Text jordstyk_ejerlav_matrno Matriklen 21-05-2024 Dagligt Landsejerlavskoden og matrikelnummer sat sammen med bindestreg, f.eks. "450151-26e".
Matrikelnummer Jordstykker Text jordstyk_matrno Matriklen 21-05-2024 Dagligt Matrikelnummeret identificerer entydigt et jordstykke indenfor et ejerlav. Omfatter også vejlitrader der angives som 7000 efterfulgt af vejlitra.
Nøgle for jordstykket Jordstykker Integer jordstyk_key Matriklen 21-05-2024 Dagligt
Registreret areal Jordstykker Numeric jordstyk_area Matriklen 21-05-2024 Dagligt Det i matriklen registrerede sande areal på jordstykket – ikke nødvendigvis identisk med det geometriske areal - angivet som heltal i kvadratmeter.
Vandareal Jordstykker Numeric jordstyk_area_water Matriklen 21-05-2024 Dagligt Det antal m² af jordstykkets areal, der er vandløb (sø, kanal m.v.), hvis dette er beregnet.
Vejareal Jordstykker Numeric jordstyk_area_road Matriklen 21-05-2024 Dagligt Det antal m² af jordstykkets areal, der er vej, hvis dette er beregnet.