Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Boliganvendelse (Udfases)
Boliganvendelse (Udfases)

Properties

ID bld_usage
Country Danmark
Group Ejendomsdata
Name Boliganvendelse (Udfases)
Description
Defined on Bygninger
Value Type Category
Source BBR
Version 5.6.2020
Update Frequency Dagligt

Categories

ID Name Description
110 Stuehus til landbrugsejendom
120 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus)
130 Række-, kæde-, eller dobbelthus Lodret adskillelse mellem enhederne
140 Etageboligbebyggelse Flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne).
150 Kollegium
160 Døgninstitution (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem) Plejehjem, alderdomshjem, borne- eller ungdomshjem
190 Anden bygning til helårsbeboelse
210 Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
220 Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v.
230 El-, gas-, vand- eller varmeværk, forbrændingsanstalt m.v.
290 Anden bygning til landbrug, industri etc.
310 Transport- og garageanlæg Fragtmandshal, lufthavnsbygning, banegårdsbygning, parkeringshus. Garage med plads til et eller to koretojer registreres med anvendelseskode 910
320 Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration
330 Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed
390 Anden bygning til transport, handel etc
410 Bygning til biograf, bibliotek, kirke m.v. Inkluderer også erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, teater o. lign.
420 Bygning til undervisning og forskning.
430 Bygning til hospital, sygehjem, fodeklinik o. lign.
440 Bygning til daginstitution
490 Bygning til anden institution Herunder kaserne, fængsel o. lign.
510 Sommerhus
520 Bygning til ferieformål m.v., bortset fra sommerhus F. eks. feriekoloni, vandrehjem o. lign.
530 Bygning i forbindelse med idrætsudøvelse (klubhus, idrætshal, svømmehal o. lign.) F. eks. klubhus, idrætshal, svommehal o. lign.
540 Kolonihavehus
590 Anden bygning til fritidsformål
910 Garage med plads til et eller to koretøjer
920 Carport
930 Udhus