Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Anvendelse
Anvendelse

Properties

ID bld_usage_v2
Country Danmark
Group Ejendomsdata
Name Anvendelse
Description
Defined on Bygninger
Value Type Category
Source BBR
Version 8.7.2020
Update Frequency Dagligt

Categories

ID Name Description
110 Stuehus til landbrugsejendom
120 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus)
121 Sammenbygget enfamiliehus
130 Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne) (Udfases)
131 Række- og kædehus (lodret adskillelse mellem enhederne)
132 Dobbelthus (to boliger med lodret adskillelse mellem enhederne)
140 Etagebolig-bygning, flerfamilehus eller to-familiehus (vandret adskillelse mellem enhederne)
150 Kollegium (bygning, hvor størstedelen af det samlede areal af boligenheder er registreret som kollegium)
160 Boligbygning til døgninstitution (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem)
185 Anneks i tilknytning til helårsbolig
190 Anden bygning til helårsbeboelse
210 Erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign. (Udfases)
211 Svinestald
212 Kvægstald
213 Fjerkræsstald
214 Minkhal
215 Væksthus
216 Foder-/ ladebygning (bygning med ydervægge)
217 Maskinhus, løsdriftstald, garage o.a.
218 Halmlade/staklade (bygning uden ydervægge)
219 Anden bygning til landbrug, skovbrug, fiskeri eller råstofindvinding
220 Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. (Udfases)
221 Bygning til erhvervsmæssig industriproduktion herunder fødevareproduktion, hvor produktionsapparatet er en integreret del af bygningen
222 Bygning til erhvervsmæssig industriproduktion herunder fødevareproduktion, hvor produktionsapparatet ikke er en integreret del af bygningen
223 Værksted
229 Anden bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk o. lign.
230 El-, gas-, vand- eller varmeværk, forbrændingsanstalt m.v. (Udfases)
231 Bygning til energiproduktion (herunder energiproduktion vedr. affaldsforbrænding o. lign.)
232 Bygning til forsyning- og energidistribution
233 Bygning til vandforsyning
234 Bygninger til affaldshåndtering, rensningsanlæg o. lign.
239 Anden bygning til forsyning- og energidistribution m.v.
290 Anden bygning til landbrug, industri etc. (Udfases)
310 Transport- og garageanlæg (Udfases)
311 Bygning til jernbane- og busdrift
312 Bygning til luftfart
313 Bygning til parkering- og transportanlæg i forbindelse med erhverv, med plads til mere end to køretøjer
314 Bygning til parkering- og transportanlæg i tilknytning til boliger, med plads til mere end to køretøjer
315 Havneanlæg
319 Andet transport anlæg
320 Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration (Udfases)
321 Bygning til kontor
322 Bygning til detailhandel
323 Bygning til lager
324 Butikscenter og storcenter
325 Tankstation
329 Anden bygning til kontor, handel og lager
330 Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed (Udfases)
331 Hotel, kro eller konferencecenter med overnatningsmulighed
332 Bed & breakfast o. lign.
333 Restaurant, café, konferencecenter uden overnatningsmuligheder o. lign.
334 Privat servicevirksomhed som frisør, vaskeri, netcafé o. lign.
339 Anden bygning til serviceerhverv.
390 Anden bygning til transport, handel etc. (Udfases)
410 Bygning til biograf, bibliotek, kirke m.v. (Udfases)
411 Biograf, teater o. lign.
412 Museum
413 Bibliotek
414 Kirke eller anden bygning til trosudøvelse for statsanerkendte trossamfund
415 Forsamlingshus
416 Forlystelsespark
419 Anden bygning til kulturelle og religiøse formål
420 Bygning til undervisning og forskning (Udfases)
421 Grundskole (folkeskole, privatskole o. lign.)
422 Universitet
429 Anden bygning til undervisning
430 Bygning til hospital, sygehjem, fodeklinik o. lign. (Udfases)
431 Hospital og sygehus
432 Hospice, behandlingshjem o. lign.
433 Sundhedscenter, lægehus, fødeklinik o. lign.
439 Anden bygning til sundhedsformål
440 Bygning til daginstitution (Udfases)
441 Daginstitution
442 Servicefunktion på døgninstitution
443 Kaserne
444 Fængsel, arresthus o. lign.
449 Anden bygning til institutionsformål
490 Bygning til anden institution (Udfases)
510 Sommerhus
520 Bygning til feriekoloni, vandrehjem o. lign. bortset fra sommerhus (Udfases)
521 Feriecenter, campingcenter o. lign.
522 Ferielejlighed og fritidsbolig
523 Bygning med ferielejligheder til eget brug
529 Anden bygning til ferieformål
530 Bygning i forbindelse med idrætsudøvelse (klubhus, idrætshal, svømmehal o. lign.) (Udfases)
531 Klubhus i forbindelse med fritids- og idrætsudøvelse
532 Svømmehal
533 Idrætshal
534 Tribune i forbindelse med stadion
535 Ridehal inklusiv stald, rideskole o. lign.
539 Anden bygninger til idrætsudøvelse o. lign.
540 Kolonihavehus
585 Anneks i tilknytning til fritids- og sommerhus
590 Anden bygning til fritidsformål
910 Garage med plads til et eller to køretøjer
920 Carport
930 Udhus
940 Drivhus (ikke landbrug)
950 Fritliggende overdækket areal
960 Fritliggende udestue
970 Tiloversbleven landbrugsbygning
990 Faldefærdig bygning
999 Ukendt bygning