Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Sverige / domains / Familjer
Familjer
ID fam
Country Sverige
Name Familjer
Description Familjer definieras enligt följande: - en familj består av maximalt två generationer som är folkbokförda på samma fastighet - en familj bildas med utgångspunkt från den yngsta generationen om det finns fler än två generationer på fastigheten - personer som är gifta med varandra/har registrerat partnerskap och är folkbok-förda på samma fastighet ingår i samma familj - en ogift person som är folkbokförd på samma fastighet som sin föräl-der/vårdnadshavare ingår i samma familj som denne - sambor som har gemensamt barn och är folkbokförda på samma fastighet ingår i samma familj - sambor utan gemensamt barn räknas som två familjer. Det är inte möjligt att göra personer till sambor om gemensamt barn saknas. Detta medför att antalet ensamstående överskattas och antalet sambor underskattas. SCB beräknar att det finns ca 500 000 personer som är sambor, men som inte kan sammanföras till familj. Notera också att SCB vid avgränsningen av familjer utgår från relationer mellan personer som är folk-bokförda på samma fastighet. Personer som är bosatta i olika lägenheter på fas-tigheten kan då bli betraktade som ingående i samma familj. Eftersom lägenhets-register saknas kan folkbokföring på lägenhet inte genomföras. Det är därför inte möjligt att framställa statistik över familjer och hushåll av god kvalitet med folk-bokföringen som grund.

Outgoing relations from familjer

Belägenhetsadresser Lever på

Incoming relations to familjer

Personer Tillhör

Variables defined on familjer

Familjer

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Antal barn Familjer Distribution fam_chl_cou_dis Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt
Antal Barnsfaktor Familjer Category chl_cou_fac Celler Geomatic 01-01-2019 Årligt AntalBarnsfaktorn berättar hur många barn det finns per familj i visst område. Höga poäng får de områden där det bor par med många barn. Låga poäng får områden med par eller singlar utan barn.
Boendeform Familjer Distribution fam_resityp_dis Cell-Kluster (Update postponed) SCB 01-01-2015 Årligt Typ av boende.
Bostadens byggnadsår Familjer Distribution fam_resibldy_dis Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt
Byggnadsårsfaktor Familjer Category resibldy_fac Celler Geomatic 01-01-2019 Årligt Byggnadsårsfaktorn berättar hur pass gamla byggnaderna är i ett visst område. Höga poäng får de områden som har en hög andel av bostäderna är byggda på 90-talet och framåt. Låga poäng får de områden där en hög andel av bostäderna är uppförda på 20-talet eller tidigare.
Disponibel inkomst (10 grupper) Familjer Distribution fam_inco_avail_dis10 Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt Disponibel inkomst är den summa som återstår för konsumtion och sparande när man tagit summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. Disponibel inkomst är det inkomstbegrepp i den totalräknade inkomststatistiken som tillsammans med begreppen Köpkraft och Nettoinkomst bäst speglar köpkraften och levnadsstandarden för olika grupper i samhället. Från och med inkomståret 2005 har disponibel inkomst fått något förändrat innehåll. Numera ingår kapitalvinst och kapitalförlust som bruttobelopp. Tidigare redovisades kapitalvinst som taxerat belopp medan förlusten inte alls fanns med. Avdrag för privat pensionspremie var tidigare ingen avdragspost vid inkomstberäkningen. Från 2005 dras premien för pensionssparandet, både privat och i egen näring, samt periodiskt understöd av vid inkomstberäkningen.
Disponibel inkomst (6 grupper) Familjer Distribution fam_inco_avail_dis6 Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt Disponibel inkomst är den summa som återstår för konsumtion och sparande när man tagit summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. Disponibel inkomst är det inkomstbegrepp i den totalräknade inkomststatistiken som tillsammans med begreppen Köpkraft och Nettoinkomst bäst speglar köpkraften och levnadsstandarden för olika grupper i samhället. Från och med inkomståret 2005 har disponibel inkomst fått något förändrat innehåll. Numera ingår kapitalvinst och kapitalförlust som bruttobelopp. Tidigare redovisades kapitalvinst som taxerat belopp medan förlusten inte alls fanns med. Avdrag för privat pensionspremie var tidigare ingen avdragspost vid inkomstberäkningen. Från 2005 dras premien för pensionssparandet, både privat och i egen näring, samt periodiskt understöd av vid inkomstberäkningen.
Familjestorlek Familjer Distribution fam_size_dis Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt Antal personer i familjen.
Familjestorleksfaktor Familjer Category fam_size_fac Celler Geomatic 01-01-2019 Årligt Familjestorleksfaktorn berättar om hur stora familjer som bor i ett visst område. Höga poäng får de områden där det bor par med många barn. Låga poäng får områden med en hög andel singelhushåll.
Familjestruktur Familjer Distribution fam_struc_dis Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt
Har barn mellan 16 och 19 år Familjer Fraction fam_chl_16t19_fra Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt
Har barn mellan 7 och 15 år Familjer Fraction fam_chl_7t15_fra Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt
Har barn under 7 år Familjer Fraction fam_chl_u7_fra Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt
Har barn äldre än 19 år Familjer Fraction fam_chl_o19_fra Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt
Hustypsfaktor Familjer Category resityp_fac Cell-Kluster (Expired) Geomatic 01-01-2015 Årligt Hustypsfaktorn berättar vilken typ av byggnad som finns i ett visst område. Höga poäng får de områden som till den övervägande delen består av friliggande villor. Låga poäng får områden som består till största delen av flerfamiljshus.
Köpkraft Familjer Distribution fam_purpow_dis Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt Köpkraft beräknas som disponibel inkomst per konsumtionsenhet och är ett mått som gör det möjligt att jämföra familjernas köpkraft och ta hänsyn till olika sammansättningar av familjerna. En familj kan bestå av olika antal personer vilket givetvis påverkar köpkraften då familjens medlemmar ges olika konsumtionsvikt beroende på hur hushållet är sammansatt.
Köpkraftsfaktor Familjer Category purpow_fac Celler Geomatic 01-01-2019 Årligt Köpkraftsfaktorn är ett mått på hur pass köpstarkt invånarna i ett visst område är. Höga poäng får de områden där invånarna har en hög köpkraft. Låga poäng får områden där invånarna i genomsnitt har en låg köpkraft.
Upplåtelseform Familjer Distribution fam_tenure_dis Cell-Kluster (Expired), Postnummer (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt
Yngsta barns ålder Familjer Distribution fam_age_ychl_dis Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt
Ägandefaktor Familjer Category tenure_fac Celler Geomatic 01-01-2019 Årligt Ägandefaktorn berättar hur vanligt det är med att man äger sitt boende i ett område. Höga poäng får de områden där det finns många hus som ägs av de de boende. Låga poäng får områden där det finns en stor andel hyresrätter.