Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Sverige / variables
Variables

Belägenhetsadresser

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
A-Region Belägenhetsadresser Category areg ZAP 30-03-2022 Månadsvis A-region (arbetsmarknadsregion) är ett svenskt statistiskt begrepp. Indelningen i de 70 A-regionerna gjordes på 1960-talet och regionerna utgjorde då näringsgeografiskt sammanhängande områden omfattande en eller flera arbetsmarknader. Indelningen har inte ändrats sedan dess och är sedan 1990 i arbetsmarknadssammanhang ersatt av indelningen i lokala arbetsmarknadsregioner, LA-regioner.
FA-Region Belägenhetsadresser Category fareg SCB 01-01-2003 Okänd Indelningen baseras främst på pendlingsstatistik från 2003, men även på utvecklingstendenser i resmönstren.
Församling Belägenhetsadresser Category parish ZAP 30-03-2022 Månadsvis Den minsta administrativa enheten i Svenska kyrkan.
H-Region Belägenhetsadresser Category hreg SCB 01-01-2003 Okänd Klassificeringen utifrån kommunens folkmängd 2002-12-31. Används inte som officiell indelning idag.
Husnummer (alfabetisk del) Belägenhetsadresser Text houno_alpha ZAP 30-03-2022 Månadsvis Adressens husnummerbokstav.
Husnummer (numerisk del) Belägenhetsadresser Text houno_num ZAP 30-03-2022 Månadsvis Adressens husnummer utan bokstav.
Husnumret Belägenhetsadresser Text houno ZAP 30-03-2022 Månadsvis
Kommun Belägenhetsadresser Category muni ZAP 30-03-2022 Månadsvis Administrativ indelning för lokalt beslutsfattande.
Län Belägenhetsadresser Category laen ZAP 30-03-2022 Månadsvis Administrativ indelning för regionalt beslutsfattande.
Navn Belägenhetsadresser Text acadr_name ZAP 30-03-2022 Månadsvis
Postnummer (3-ställig) Belägenhetsadresser Category pcod3 ZAP 30-03-2022 Månadsvis
Postnummerområde Belägenhetsadresser Category pcodarea ZAP 30-03-2022 Månadsvis Sverige är i sorteringshänseende indelat i 86 postnummerområden. Ett postnummerområde består av en eller flera kommuner. Det finns undantag där en kommuns geografiska område kan tillhöra mer än ett postnummerområde. Postnummerområdets nummer utgörs av de två första siffrorna i postnumret som då återfinns i postnumren till alla postorter inom postnummerområdet.
Postort Belägenhetsadresser Category postort ZAP 30-03-2022 Månadsvis
Postortnamn Belägenhetsadresser Text postortnam ZAP 30-03-2022 Månadsvis Namnet på postorten.
Vägnamn Belägenhetsadresser Text strname ZAP 30-03-2022 Månadsvis
ZAP-ID Belägenhetsadresser Integer acadr_key ZAP 30-03-2022 Månadsvis The ZAP-Id of an access address is a unique key for the access address that is assigned by Geomatic to all access addresses in the Geomatic's address database ZAP.

Bostadsadresser

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
conzoom®gruppe G4 Bostadsadresser Category unadr_cnzgrp_g4 Bostadsadresser, Belägenhetsadresser, Cell-Kluster, Postnummer, SAMS-områden Geomatic 01-01-2019 Årligt
conzoom®type G4 Bostadsadresser Category unadr_cnztyp_g4 Bostadsadresser, Belägenhetsadresser, Cell-Kluster, Postnummer, SAMS-områden Geomatic 01-01-2019 Årligt
Lägenhetens läge på våningen Bostadsadresser Text aptloc ZAP 30-03-2022 Månadsvis
Lägenhetsnummer Bostadsadresser Text aptnm ZAP 30-03-2022 Månadsvis
Navn Bostadsadresser Text unadr_name ZAP 30-03-2022 Månadsvis
våning Bostadsadresser Text floor ZAP 30-03-2022 Månadsvis
ZAP-ID Bostadsadresser Integer unadr_key ZAP 30-03-2022 Månadsvis The ZAP-Id of a unit address is a unique key for the unit address that is assigned by Geomatic to all unit addresses in the Geomatic's address database ZAP.

Familjer

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Antal barn Familjer Distribution fam_chl_cou_dis Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt
Antal Barnsfaktor Familjer Category chl_cou_fac Celler Geomatic 01-01-2019 Årligt AntalBarnsfaktorn berättar hur många barn det finns per familj i visst område. Höga poäng får de områden där det bor par med många barn. Låga poäng får områden med par eller singlar utan barn.
Boendeform Familjer Distribution fam_resityp_dis Cell-Kluster (Update postponed) SCB 01-01-2015 Årligt Typ av boende.
Bostadens byggnadsår Familjer Distribution fam_resibldy_dis Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt
Byggnadsårsfaktor Familjer Category resibldy_fac Celler Geomatic 01-01-2019 Årligt Byggnadsårsfaktorn berättar hur pass gamla byggnaderna är i ett visst område. Höga poäng får de områden som har en hög andel av bostäderna är byggda på 90-talet och framåt. Låga poäng får de områden där en hög andel av bostäderna är uppförda på 20-talet eller tidigare.
Disponibel inkomst (10 grupper) Familjer Distribution fam_inco_avail_dis10 Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt Disponibel inkomst är den summa som återstår för konsumtion och sparande när man tagit summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. Disponibel inkomst är det inkomstbegrepp i den totalräknade inkomststatistiken som tillsammans med begreppen Köpkraft och Nettoinkomst bäst speglar köpkraften och levnadsstandarden för olika grupper i samhället. Från och med inkomståret 2005 har disponibel inkomst fått något förändrat innehåll. Numera ingår kapitalvinst och kapitalförlust som bruttobelopp. Tidigare redovisades kapitalvinst som taxerat belopp medan förlusten inte alls fanns med. Avdrag för privat pensionspremie var tidigare ingen avdragspost vid inkomstberäkningen. Från 2005 dras premien för pensionssparandet, både privat och i egen näring, samt periodiskt understöd av vid inkomstberäkningen.
Disponibel inkomst (6 grupper) Familjer Distribution fam_inco_avail_dis6 Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt Disponibel inkomst är den summa som återstår för konsumtion och sparande när man tagit summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. Disponibel inkomst är det inkomstbegrepp i den totalräknade inkomststatistiken som tillsammans med begreppen Köpkraft och Nettoinkomst bäst speglar köpkraften och levnadsstandarden för olika grupper i samhället. Från och med inkomståret 2005 har disponibel inkomst fått något förändrat innehåll. Numera ingår kapitalvinst och kapitalförlust som bruttobelopp. Tidigare redovisades kapitalvinst som taxerat belopp medan förlusten inte alls fanns med. Avdrag för privat pensionspremie var tidigare ingen avdragspost vid inkomstberäkningen. Från 2005 dras premien för pensionssparandet, både privat och i egen näring, samt periodiskt understöd av vid inkomstberäkningen.
Familjestorlek Familjer Distribution fam_size_dis Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt Antal personer i familjen.
Familjestorleksfaktor Familjer Category fam_size_fac Celler Geomatic 01-01-2019 Årligt Familjestorleksfaktorn berättar om hur stora familjer som bor i ett visst område. Höga poäng får de områden där det bor par med många barn. Låga poäng får områden med en hög andel singelhushåll.
Familjestruktur Familjer Distribution fam_struc_dis Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt
Har barn mellan 16 och 19 år Familjer Fraction fam_chl_16t19_fra Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt
Har barn mellan 7 och 15 år Familjer Fraction fam_chl_7t15_fra Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt
Har barn under 7 år Familjer Fraction fam_chl_u7_fra Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt
Har barn äldre än 19 år Familjer Fraction fam_chl_o19_fra Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt
Hustypsfaktor Familjer Category resityp_fac Cell-Kluster (Expired) Geomatic 01-01-2015 Årligt Hustypsfaktorn berättar vilken typ av byggnad som finns i ett visst område. Höga poäng får de områden som till den övervägande delen består av friliggande villor. Låga poäng får områden som består till största delen av flerfamiljshus.
Köpkraft Familjer Distribution fam_purpow_dis Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt Köpkraft beräknas som disponibel inkomst per konsumtionsenhet och är ett mått som gör det möjligt att jämföra familjernas köpkraft och ta hänsyn till olika sammansättningar av familjerna. En familj kan bestå av olika antal personer vilket givetvis påverkar köpkraften då familjens medlemmar ges olika konsumtionsvikt beroende på hur hushållet är sammansatt.
Köpkraftsfaktor Familjer Category purpow_fac Celler Geomatic 01-01-2019 Årligt Köpkraftsfaktorn är ett mått på hur pass köpstarkt invånarna i ett visst område är. Höga poäng får de områden där invånarna har en hög köpkraft. Låga poäng får områden där invånarna i genomsnitt har en låg köpkraft.
Upplåtelseform Familjer Distribution fam_tenure_dis Cell-Kluster (Expired), Postnummer (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt
Yngsta barns ålder Familjer Distribution fam_age_ychl_dis Cell-Kluster (Expired) SCB 01-01-2015 Årligt
Ägandefaktor Familjer Category tenure_fac Celler Geomatic 01-01-2019 Årligt Ägandefaktorn berättar hur vanligt det är med att man äger sitt boende i ett område. Höga poäng får de områden där det finns många hus som ägs av de de boende. Låga poäng får områden där det finns en stor andel hyresrätter.

Hushåll

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Antal barn Hushåll Distribution hou_chl_cou_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-12-2021 Årligt
Bostadens byggnadsår Hushåll Distribution hou_resibldy_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-12-2021 Årligt
Disponibel inkomst (10 grupper) Hushåll Distribution hou_inco_avail_dis10 Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-12-2021 Årligt Disponibel inkomst är den summa som återstår för konsumtion och sparande när man tagit summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. Disponibel inkomst är det inkomstbegrepp i den totalräknade inkomststatistiken som tillsammans med begreppen Köpkraft och Nettoinkomst bäst speglar köpkraften och levnadsstandarden för olika grupper i samhället. Från och med inkomståret 2005 har disponibel inkomst fått något förändrat inne-håll. Numera ingår kapitalvinst och kapitalförlust som bruttobelopp. Tidigare re-dovisades kapitalvinst som taxerat belopp medan förlusten inte alls fanns med. Avdrag för privat pensionspremie var tidigare ingen avdrags-post vid inkomstberäkningen. Från 2005 dras premien för pensionssparandet, både privat och i egen näring, samt periodiskt understöd av vid inkomstberäk-ningen.
Disponibel inkomst (6 grupper) Hushåll Distribution hou_inco_avail_dis6 Cell-Kluster SCB 01-12-2021 Årligt Disponibel inkomst är den summa som återstår för konsumtion och sparande när man tagit summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. Disponibel inkomst är det inkomstbegrepp i den totalräknade inkomststatistiken som tillsammans med begreppen Köpkraft och Nettoinkomst bäst speglar köpkraften och levnadsstandarden för olika grupper i samhället. Från och med inkomståret 2005 har disponibel inkomst fått något förändrat inne-håll. Numera ingår kapitalvinst och kapitalförlust som bruttobelopp. Tidigare re-dovisades kapitalvinst som taxerat belopp medan förlusten inte alls fanns med. Avdrag för privat pensionspremie var tidigare ingen avdrags-post vid inkomstberäkningen. Från 2005 dras premien för pensionssparandet, både privat och i egen näring, samt periodiskt understöd av vid inkomstberäk-ningen.
Har barn mellan 16 och 19 år Hushåll Fraction hou_chl_16t19_fra Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-12-2021 Årligt
Har barn mellan 7 och 15 år Hushåll Fraction hou_chl_7t15_fra Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-12-2021 Årligt
Har barn under 7 år Hushåll Fraction hou_chl_u7_fra Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-12-2021 Årligt
Har barn äldre än 19 år Hushåll Fraction hou_chl_o19_fra Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-12-2021 Årligt
Hushållsstorlek Hushåll Distribution hou_size_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-12-2021 Årligt Variabeln hushållsstorlek visar antalet personer i hushållet.
Hushållstyp Hushåll Distribution hou_struc_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-12-2021 Årligt
Köpkraft Hushåll Distribution hou_purpow_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-12-2021 Årligt Köpkraft beräknas som disponibel inkomst per konsumtionsenhet och är ett mått som gör det möjligt att jämföra familjernas köpkraft och ta hänsyn till olika sam-mansättningar av familjerna. En familj kan bestå av olika antal personer vilket givetvis påverkar köpkraften då familjens medlemmar ges olika konsumtionsvikt beroende på hur hushållet är sammansatt.
Upplåtelseform Hushåll Distribution hou_tenure_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-12-2021 Årligt
Yngsta barns ålder Hushåll Distribution hou_age_ychl_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-12-2021 Årligt

Personer

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Avdrag för pensionssparande Personer Distribution per_deduct_pens_dis Cell-Kluster (Expired), Postnummer (Expired) SCB 01-01-2016 Årligt
Boende efter förenklad upplåtelseform Personer Distribution per_ownship_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-12-2021 Årligt
Civilstånd Personer Distribution per_marsta_dis Postnummer SCB 01-12-2021 Årligt Civilstånd utgår från hur man är registrerad i folkbokföringen. I ”gifta” ingår registrerad partner, i ”skilda” ingår separerad partner och i ”änkor/änklingar” ingår efterlevande partner.
Civilstånd efter kön Personer Distribution per_marsta_gend_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-12-2021 Årligt
Härkomst Personer Distribution per_origin_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-12-2021 Årligt
Inkomstränta Personer Distribution per_inco_intrst_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-12-2021 Årligt
Kulturell Mixfaktor Personer Category origin_fac Celler Geomatic 01-01-2019 Årligt Kulturell Mixfaktorn talar om hur pass blandat ett område är kulturellt. Höga poäng får de områden där en hög andel av populationen är födda utomlands. Låga poäng får de områden där en hög andel av populationen är födda i Sverige.
Kön Personer Distribution per_gend_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-12-2021 Årligt
Pensionsavdragsfaktor Personer Category deduct_pens_fac Cell-Kluster (Expired) Geomatic 01-01-2012 Årligt Pensionsavdragsfaktorn är ett mått på hur många och mycket invånarna i ett område i genomsnitt gör skatteavdrag för pensionssparande. Höga poäng får de områden där en stor andel av invånarna gör avdrag för pensionssparande. Låga poäng får områden där en låg andel av invånarna gör avdrag för pensionssparande.
Person income decile Personer Distribution per_inco_10_dis Cell-Kluster SCB 01-12-2021 Årligt
Personlig inkomst Personer Distribution per_inco_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-12-2021 Årligt
Ränteintäktsfaktor Personer Category inco_intrst_fac Cell-Kluster (Expired) Geomatic 01-01-2015 Årligt Ränteintäktsfaktorn är ett mått på hur mycket ränteintäkt i genomsnitt invånarna i ett visst område har. Höga poäng får de områden där invånarna har årliga ränteintäkter på över 1 000 kr. Låga poäng får områden där en liten andel människor har ränteintäkter.
Totalt inbetald utgiftsränta Personer Distribution per_deduct_intrst_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-12-2021 Årligt
Utbildningsfaktor Personer Category edu_fac Celler Geomatic 01-01-2019 Årligt Utbildningsfaktorn berättar hur hög utbildningsnivån är i ett visst område. Höga poäng får de områden som har en hög andel personer som har en högskoleexamen. Låga poäng får de områden där en hög andel av personerna har maximalt grundskoleutbildning eller praktiskt gymnasium.
Utbildningsnivå Personer Distribution per_edu_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-12-2021 Årligt Variabeln utbildningsnivå baseras på befolkning i intervallet 25-64 år gamla.
Ålder Personer Distribution per_age_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-12-2021 Årligt Ålder i slutet av året.

Postnummer

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Antal hushåll Postnummer Integer hou_cou_pcode SCB 01-12-2021 Årligt
Antal personer Postnummer Integer per_cou_pcode SCB 01-12-2021 Årligt
Antal personer som är vuxen Postnummer Integer per_adult_cou_pcode SCB 01-12-2021 Årligt Om personen är vuxen.
Postnummer Postnummer Category pcode ZAP 30-03-2022 Månadsvis

SAMS-områden

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
SAMS-områden SAMS-områden Category sams_key SCB 01-06-2016 Okänd

Vuxna

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Civilståndsfaktor Vuxna Category marsta_fac Adresskluster Geomatic 01-01-2017 Årligt Civilståndsfaktorn är en indikation på andeln personer i ett område som är gifta eller änklingar. Höga poäng får de områden som har en hög andel personer som är gifta/änklingar. Låga poäng får de områden där en låg andel är gifta/änklingar.
conzoom®grupp G3 Vuxna Distribution adu_cnzgrp_g3_dis Adresskluster, Celler, Postnummer, SAMS-områden Geomatic 01-01-2017 Årligt
conzoom®grupp G3 Vuxna Category cnzgrp_g3 Belägenhetsadresser, Adresskluster, Celler, Postnummer, SAMS-områden Geomatic 01-01-2017 Årligt
conzoom®typ G3 Vuxna Distribution adu_cnztyp_g3_dis Adresskluster, Celler, Postnummer, SAMS-områden Geomatic 01-01-2017 Årligt
conzoom®typ G3 Vuxna Category cnztyp_g3 Belägenhetsadresser, Adresskluster, Celler, Postnummer, SAMS-områden Geomatic 01-01-2017 Årligt
Conzoomgrupp Vuxna Distribution cnzgrp_dis Postnummer Geomatic 01-03-2014 Årligt
Conzoomgrupp Vuxna Category cnzgrp Belägenhetsadresser, Celler, Postnummer Geomatic 01-03-2014 Årligt
Conzoomtyp Vuxna Distribution cnztyp_dis Postnummer Geomatic 01-03-2014 Årligt
Conzoomtyp Vuxna Category cnztyp Belägenhetsadresser, Celler, Postnummer Geomatic 01-03-2014 Årligt
Ekonomiintressefaktor Vuxna Category ecointrst_fac conzoomtyp-kluster Geomatic 01-01-2017 Årligt Med begreppet ”ekonomi-intresse” menar vi en person som är intresserad av dels frågor som behandlar privatekonomi, och dels frågor som behandlar olika former av Värdepapper (exempelvis aktier, fonder m.m) Tillsammans utgör dessa båda intresse det som vi kallar för ett ”ekonomi-intresse”.
Inkomstfaktor Vuxna Category inco_fac Adresskluster Geomatic 01-01-2017 Årligt Inkomstfaktorn är en indikation på adressens genomsnittliga inkomst beräknad utifrån inkomst av tjänst. Höga poäng får de områden som har en hög andel personer som är höginkomsttagare. Låga poäng får de adresser där en hög andel låginkomstagare.
Internetfaktor Vuxna Category intnet_fac conzoomtyp-kluster Geomatic 01-01-2017 Årligt Internetfaktorn är ett mått på hur pass aktiv man är på att använda Internet och hur man använder det. Vi mäter om man man anger att Internet är ens första källa för information och/eller man upplever att handla varor över Internet har gjort ens liv enklare. Vi tittar även på hur stor andel i de olika faktorerna som har tillgång till en smartphone och/eller Surfplatta.
Kapitalinkomstfaktor Vuxna Category inco_withcap_fac Adresskluster Geomatic 01-01-2017 Årligt Kapitalinkomstfaktorn är en indikation på adressens genomsnittliga inkomst beräknad enbart utifrån inkomst utav kapital. Höga poäng får de områden som i genomsnitt har en hög inkomst av kapital. Låga poäng får de områden där invånarna har en liten eller ingen inkomst utav kapital
Medvetenhetsfaktor Vuxna Category conscness_fac conzoomtyp-kluster Geomatic 01-01-2017 Årligt Med begreppet ”medvetenhet” menar vi en människa som är beredd att betala extra för varor som är ekologiskt odlade, miljövänliga och/eller rättvisemärkta. Samtidigt så finns det en oro kring miljöutsläpp och man är samtidigt medveten kring hur ens handlingar påverkar klimat och närmiljö och därför gärna aktivt bidrar till ett bättre samhälle genom att sopsortera och liknande.
Reklamfaktor Vuxna Category adv_fac conzoomtyp-kluster Geomatic 01-01-2017 Årligt Med ”Reklam” menar vi den typ av marknadsföring som sker via Adresserade postala utskick, oadresserad reklam i brevlådan, Telemarketing och Reklam som sänds i de komersiella Tv-kanalerna. I denna faktor mäter vi hur pass mottaglig en person är för marknadsföring i dessa kanaler och om man påverkas av reklam för att köpa varor.
Sociala medier faktor Vuxna Category socmedia_fac conzoomtyp-kluster Geomatic 01-01-2017 Årligt Med ”Sociala Medier” menar vi hur ofta en person använder följande Sociala Medier: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Det vi tittar på i denna faktor är hur ofta en person använder ovanstående sociala nätverk.
Åldersfaktor Vuxna Category age_fac Adresskluster Geomatic 01-01-2017 Årligt Åldersfaktorn är en indikation på hur gamla personerna är som bor på en speciell adress. Höga poäng får de adresser som har en hög andel äldre personer. Låga poäng får de adresser med hög andel yngre människor.
Överskott av kapitalfaktor Vuxna Category surpcap_fac Adresskluster Geomatic 01-01-2017 Årligt Överskott av kapitalfaktor är baserad på variabeln: Överskott av kapital