Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Sverige / domains
Domains
Domain ID Description
Belägenhetsadresser acadr En belägenhetsadress anger var en plats finns. För bostadsadresser är det vanligen entrén eller infarten som adresseras.
Bostadsadresser unadr Med bostadsadress avses en adress som i flerbostadshus anges med lägenhetsnummer och får småhus och radhus anges som belägenhetsadress. Syftet är att så exakt som möjligt kunna matcha mot ett hushåll.
Familjer fam Familjer definieras enligt följande: - en familj består av maximalt två generationer som är folkbokförda på samma fastighet - en familj bildas med utgångspunkt från den yngsta generationen om det finns fler än två generationer på fastigheten - personer som är gifta med varandra/har registrerat partnerskap och är folkbok-förda på samma fastighet ingår i samma familj - en ogift person som är folkbokförd på samma fastighet som sin föräl-der/vårdnadshavare ingår i samma familj som denne - sambor som har gemensamt barn och är folkbokförda på samma fastighet ingår i samma familj - sambor utan gemensamt barn räknas som två familjer. Det är inte möjligt att göra personer till sambor om gemensamt barn saknas. Detta medför att antalet ensamstående överskattas och antalet sambor underskattas. SCB beräknar att det finns ca 500 000 personer som är sambor, men som inte kan sammanföras till familj. Notera också att SCB vid avgränsningen av familjer utgår från relationer mellan personer som är folk-bokförda på samma fastighet. Personer som är bosatta i olika lägenheter på fas-tigheten kan då bli betraktade som ingående i samma familj. Eftersom lägenhets-register saknas kan folkbokföring på lägenhet inte genomföras. Det är därför inte möjligt att framställa statistik över familjer och hushåll av god kvalitet med folk-bokföringen som grund.
Hushåll hou
Personer per Personer som är folkbokförda i Sverige.
Postnummer pcode
SAMS-områden sams SAMS är en rikstäckande områdesindelning som skapades 1994 i samarbete med kommunerna. SAMS bygger i de större komunerna på kommunens delområdesidnelning, NYKO, och i de mindre kommunerna på valdistrikt.
Vuxna adu Individer i Sverige som ej uppfyller följande kriterier: Under 18 år, utvandrad, skuldsanering, förvaltare utsedd, skyddad adress-personuppgift, avliden.