Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Sverige / datalevels
Data Levels
Name Id Description
Adresskluster ad7 Kluster skapas på belägenhetsadressnivå med minst 7 vuxna i varje kluster.
Adresskluster un7 Clusters are created at unit address level such that there are at least 7 adults in each cluster.
A-Regioner areg A-region (arbetsmarknadsregion) är ett svenskt statistiskt begrepp. Indelningen i de 70 A-regionerna gjordes på 1960-talet och regionerna utgjorde då näringsgeografiskt sammanhängande områden omfattande en eller flera arbetsmarknader. Indelningen har inte ändrats sedan dess och är sedan 1990 i arbetsmarknadssammanhang ersatt av indelningen i lokala arbetsmarknadsregioner, LA-regioner.
Belägenhetsadresser acadr En belägenhetsadress anger var en plats finns. För bostadsadresser är det vanligen entrén eller infarten som adresseras.
Bostadsadresser unadr Med bostadsadress avses en adress som i flerbostadshus anges med lägenhetsnummer och får småhus och radhus anges som belägenhetsadress. Syftet är att så exakt som möjligt kunna matcha mot ett hushåll.
Celler cell250 250x 250 m cells över hela Sverige.
Celler cell1000
Cell-Kluster scbcell Klunga består av 250m celler
conzoomtyp-kluster cnztyp Ett kluster för respektive conzoomtyp
Fordon vehicl
Fordonsanvändarna vehiuser
Församlingar parish Den minsta administrativa enheten i Svenska kyrkan.
Hushåll tele_hou Hushåll defineras enligt följande: - individer som bor på samma villaadress tillhör samme hushåll - individer som bor i samma lägenhet tillhör samme hushåll.
Hushåll idm_hou
Kommuner muni Administrativ indelning för lokalt beslutsfattande.
Län laen Administrativ indelning för regionalt beslutsfattande.
Postnummer pcode
Postnummerområder pcodarea Sverige är i sorteringshänseende indelat i 86 postnummerområden. Ett postnummerområde består av en eller flera kommuner. Det finns undantag där en kommuns geografiska område kan tillhöra mer än ett postnummerområde. Postnummerområdets nummer utgörs av de två första siffrorna i postnumret som då återfinns i postnumren till alla postorter inom postnummerområdet.
Postnummre (3-ställig) pcod3
Postorter postort
SAMS-områden sams SAMS är en rikstäckande områdesindelning som skapades 1994 i samarbete med kommunerna. SAMS bygger i de större komunerna på kommunens delområdesidnelning, NYKO, och i de mindre kommunerna på valdistrikt.
Tätort town En tätort har sammanhängande bebyggelse med minst 200 folkbokförda personer. SCBs tätorter byggs upp i tre steg: 1: En kärna skapas, där max 150 meter mellan huskropparna tillåts. 2: Kärnan knyts ihop med annan bebyggelse när avståndet är max 200 meter mellan huskropparna. Kopplingen ska ske via vägnätet. 3: Tätortskärnor kan slås samman när avståndet är mer än 200 meter mellan huskroppar, om tillräckligt många bor och arbetar i de olika delarna. Den totala maxlängden mellan tätortskärnor ökar stegvis beroende på kärnornas sammanlagda dag- och nattbefolkning1. Som mest är avståndet 500 meter. Företeelser för allmännyttiga ändamål, som är tydligt utmärkta i registerdata, tillåts knyta ihop delar och ingå i tätortens ytterkanter. Det gäller bland annat idrottsplatser, begravningsplatser och koloniträdgårdar med byggnader. Ingen gräns sätts för hur stor andel fritidshus tätorten får innehålla. Tätorter tillåts också överlappa SCBs områdesgränser för fritidshusområden.
Vuxna tele_adu Individer över 16 år som har ett fast och/eller mobilt nummer. Bygger på samtliga Teleoperatörers inrapporterade data.
Vuxna idm_adu