Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Anvendelse (Udfases)
Anvendelse (Udfases)

Properties

ID unadr_usage
Country Danmark
Group Ejendomsdata
Name Anvendelse (Udfases)
Description Anvendelse (Udfases) stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen.
I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Defined on Enhedsadresser
Value Type Category
Source BBR
Version 2.7.2020
Update Frequency Dagligt

Categories

ID Name Description
110 Stuehus til landbrugsejendom
120 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus).
130 Række-, kæde- eller dobbelthus Lodret adskillelse mellem enhederne.
140 Etageboligbebyggelse Flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne).
150 Kollegium
160 Døgninstitution Plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem.
190 Anden enhed til helårsbeboelse
210 Erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug m.v. Heruender også skovbrug, gartneri, råstofudvinding og lign.
220 Erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. F. eks. fabrik, værksted o. lign.
230 El-, gas-, vand- eller varmeværk Inkluderer også forbrændingsanstalt og lignende
290 Anden enhed til produktion og lager Anden enhed til produktion og lager i forbindelse med landbrug, industri o. lign.
310 Transport- og garageanlæg F. eks. fragtmandshal, lufthavnsbygning, banegårdsbygning o. lign.
320 Engroshandel og lager.
330 Detailhandel m.v.
340 Pengeinstitut, forsikringsvirksomhed m.v.
350 Kontor og liberale erhverv bortset fra offentlig administration Kontorer for advokater, rådgivende ingeniører, klinikker o.lign.
360 Offentlig administration.
370 Hotel, restauration, m.v. Herunder også vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed.
390 Anden enhed til handel, transport etc.
410 Biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling m.v.
420 Bibliotek, museum, kirke o. lign.
430 Undervisning og forskning F. eks. skole, gymnasium, forskningslaboratorium.
440 Hospital, fødeklinik o. lign.
450 Daginstitution.
490 Anden institution Anden institution, herunder kaserne, fængsel m.v.
510 Sommerhus.
520 Enhed til ferieformål, dog ikke sommerhus Feriekoloni vandrehjem o. lign.
530 Enhed i forbindelse med idrætsudøvelse F. eks. klubhus, idrætshal, svømmehal og lignende
540 Kolonihavehus.
590 Anden enhed til fritidsformål.
610 Ikke tidligere vurderet erhvervsenhed i nybyggeri