Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / domains
Domains
Domain ID Description
Adgangsadresser acadr En adgangsadresse er ikke en postadresse. Den kan fx bruges til at identificerer en opgang eller en bygning ud fra husnummeret og husbogstavet. I DAR kaldes en adgangsadresse for et "Husnummer".
Adults adu
Andre deltagere (CVR) cvr_otherpart Andre deltager er personer og virksomheder som optræder i virksomhedsrelationer i CVR, men som ikke selv er CVR virksomheder eller personer i CPR. Dvs. udelandske virksomheder, og personer som ikke har dansk CPR-nummer.
Bestemte faste ejendomme bfe
Bolig-/erhvervsenheder unit Ved en Bolig-/erhvervsenhed forstås et sammenhængende areal i en bygning med selvstændig adgang fra en opgang/indgang. Bolig- eller erhvervsenheden er afgrænset og fysisk adskilt fra andre bolig- eller erhvervsenheder og skal være tildelt en unik enhedsadresse, som ikke identificerer andre bolig- eller erhvervsenheder.
Boligannoncer proplistingad
Bygninger bld En Bygning er defineret som én eller flere konstruktioner, der udgør en rumlig helhed og som skærmer mod vejrliget. En bygning skal som minimum bestå af en overdækning (et tag).
Celler cell100 Ved celler forstås en 100x100 meter kvadratisk celle fra det danske kvadratnet. Det danske "kvadratnet" er udviklet af Kort og matrikelstyrelsen i samarbejde med Danmarks Statistik. Kvadratnettet beskriver samlingen af kvadratiske celler. "Celle" anvendes om den enkelte navngivne flade i kvadratnettet.
Ejendomme prop En vurderingsejendom er en ejendom, som Skat har givet én vurdering. Det kan fx være en erhvervsejendom, en ejerlejlighed, et parcelhus eller et rækkehus. En ejendom er ikke et fysisk objekt, men det er en samlig af fyskiske objekter (bygninger, grunde og enheder) der vurderes og sælges sammen.
Ejerlav ejerlav Danmark er delt op i ca. 9000 ejerlav, og er baseret på den oprindelige administrative inddeling i herreder, sogne og købstæder.
Ejerskab propownship Ejerskab af en ejendom. Et ejerskab er den andel som en person eller virksomhed ejer af en ejendom. Der findes et ejerskab for hver ejer for hver ejendom.
Enhedsadresser unadr En enhedsadresse er en adresse der kan sendes post til. Den kan fx identificerer en lejlighed i en opgang via etage og sidedør. I DAR kaldes en enhedsadresse blot for en "Adresse".
Etager floor Ved en etage forstås et sammenhængende vandret bærende etageplan i en bygning afgrænset af ydermurens yderside. Etager, der opdeles af et niveauspring på mere end 1/2 etagehøjde, regnes ikke som en samlet etage. Trappeskakter, udvendige trapper og adgangsarealer indregnes i etagen.
Grunde ground Ved en grund forstås det jordstykke, hvorpå bygningen eller det tekniske anlæg er beliggende. En Grund består af enten A), B) eller C): A) En matrikel B) Flere matrikler der er samnoterede og geografisk sammenhængende. C) Et umatrikuleret areal Når en Grund består af flere matrikler, skal alle matrikler der er geografisk sammenhængende inden for samnoteringen, medtages i den pågældende Grund. En Grund oprettes kun i Nyt BBR når der forefindes mindst en BBRrelevant entitet på området (en bygning, en adresse eller et teknisk anlæg).
Husstande hou En husstand er defineret som en enhedsaddresse, hvor en eller flere personer er tilmeldt CPR registret. Der kan altså kun være en husstand pr. enhedsadresse.
Husstandsadresser houadr Adresser egnede til privat helårsbeboelse (baseret på oplysinger fra BBR). Der vil blandt disse adresser også være sommerhuse, men kun såfremt der er givet dispentation til helårsbeboelse. Omkring 4% af adresserne er ubeboede, så antallet af adresser vil derfor som regel være højere end antallet af husstande ifølge Danmarks Statistik.
Jordstykker jordstyk Et jordstykke er én flade dannet ud fra de afgrænsende matrikelskel, hvortil man har knyttet alle egenskabsdata på jordstykket. Der skelnes mellem "Matrikuleret" og "Udskilt vej". Et jordstykke, der er "Matrikuleret", har selvstændigt matrikelnummer. Et matrikelnummer består af ét til fire cifre efterfulgt af et litra på ét til tre bogstaver. Matrikelnummeret er unikt inden for et ejerlav. Matrikelnummeret og landsejerlavskoden giver på landsplan en unik matrikelbetegnelse. En "Udskilt vej" er ikke matrikuleret, men tildelt et vejlitra. Et vejlitra består af tallet 7000 efterfulgt af ét til tre bogstaver. Vejlitra er unikt inden for et ejerlav. Vejlitra og landsejerlavskoden giver på landsplan en unik matrikelbetegnelse. Begrebet matrikelbetegnelse dækker således over alle registrerede jordstykker.
Landsdele landsdel Ved landsdele forstås de 11 landsdele i Danmark samt Grønland. Landsdele er en geografisk mindre opdeling end regioner og har ikke nogen administrativ indflydelse.
Legale ejerskaber compownlegal Beskriver de legale ejerskaber af en virksomhed. En legal ejer er en person eller virksomhed, der har stemmerettigheder eller kapital i en virksomhed. For yderligere information se: https://erhvervsstyrelsen.dk/legale-ejere.
Matrikelstykker matrstk Matrikelstykker fra ESR omfatter dels approberede matrikelstykker (matrikelgrunde fra KMS) og dels kommunale registreringer af jord-/arealstykker, der endnu ikke er approberet eller ikke skal approberes f.eks. en foreløbig matrikelgrund ifbm. udstykning, ejerlejlighedsetageareal, lejet grund med bygning o.a.
Opgang/indgang entrance Ved en Opgang/indgang forstås det primære adgangsgivende opgangsareal og/eller en indgangsdør, som giver adgang til en samlet eller væsentlig del af en bygning.
P-enheder compprod En produktionsenhed repræsenterer det sted, hvor der drives virksomhed fra. En virksomhed har altid mindst en produktionsenhed, men kan også have flere, hvis der drives virksomhed fra flere adresser eller inden for flere brancher. I databasen findes både aktive og inaktive produktionsenheder.
Personer per Personer som er tilmeldt CPR registret og har bopælsadresse i Danmark.
Personer (CVR) cvr_per
Personer (Statstidende) cst_per
Personer (Teledata) tele_per Personer fra den danske telefonbog (også kaldet §31-data).
Politikredse politikr
Postnummerveje pcstreet Det stykke af en vej som løber inden for det samme postnummer. For de fleste veje ligger hele vejen inden for det samme postnummer, men nogle veje strækker sig over flere postnumre, og vil således være opdelt i flere postnummerveje.
Postnumre pcode Postnumre inddeler Danmark i geografiske områder, der benyttes ved omdeling af post. Flere postnumre kan være tilknyttet det samme postdistrikt.
Reelle ejerskaber compownreal Beskriver de reelle ejerskaber af en virksomhed. Reelle ejere er fysiske personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af en virksomhed. For yderligere information se: https://erhvervsstyrelsen.dk/reelle-ejere.
Relationer comprelation
Retskredse byret Ved en retskreds forstås en geografisk opdeling af Danmark. Hver retskreds har en byret tilknyttet. Byretten er den mest lokale domstol oghar sin egen afdeling for fogedret, skifteret, familieret og boligret.
Skattecentre skatcent Ved et skattecenter forstås det skattecenter, der knytter sig til den administrative inddeling.
Statsforvaltninger statsfor
Telefonnumre (Teledata) tele_phone Telefonnumre fra den danske telefonbog (også kaldet §31-data).
Udbudssager proplisting En udbudssag angiver et forsøg på salg af en ejendom eller bolig gennem et udbud via en ejendomsmægler/formidler. En udbudssag kan bestå af flere boligannoncer også fra forskellige mæglere. Det er tidsrummet mellem boligannoncerne som afgør om der er tale om samme udbudssag eller en ny udbudssag.
Virksomheder complegal Alle virksomheder i Danmark er repræsenteret ved en enkelt juridisk enhed, som er unikt identificeret ved CVR-nummeret. I databasen findes både aktive og inaktive juridiske enheder.