Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / datalevels
Data Levels
Name Id Description
Adgangsadresser acadr En adgangsadresse er ikke en postadresse. Den kan fx bruges til at identificerer en opgang eller en bygning ud fra husnummeret og husbogstavet. I DAR kaldes en adgangsadresse for et "Husnummer".
Andre deltagere cvr_otherpart Andre deltager er personer og virksomheder som optræder i virksomhedsrelationer i CVR, men som ikke selv er CVR virksomheder eller personer i CPR. Dvs. udelandske virksomheder, og personer som ikke har dansk CPR-nummer.
Bedrifter farm En bedrift er en selvstændig virksomhed som har husdyrhold eller producerer landbrugsafgrøder.
Bestemte faste ejendomme bfe
BFE ejerskab bfeownship
Bolig-/erhvervsenheder unit Ved en Bolig-/erhvervsenhed forstås et sammenhængende areal i en bygning med selvstændig adgang fra en opgang/indgang. Bolig- eller erhvervsenheden er afgrænset og fysisk adskilt fra andre bolig- eller erhvervsenheder og skal være tildelt en unik enhedsadresse, som ikke identificerer andre bolig- eller erhvervsenheder.
Boligannoncer proplistingad
Bygninger bld En Bygning er defineret som én eller flere konstruktioner, der udgør en rumlig helhed og som skærmer mod vejrliget. En bygning skal som minimum bestå af en overdækning (et tag).
Celler cell100 Ved celler forstås en 100x100 meter kvadratisk celle fra det danske kvadratnet. Det danske "kvadratnet" er udviklet af Kort og matrikelstyrelsen i samarbejde med Danmarks Statistik. Kvadratnettet beskriver samlingen af kvadratiske celler. "Celle" anvendes om den enkelte navngivne flade i kvadratnettet.
Conzoom type klynger cnztyp En enkelt klynge for hver conzoom type
Ejendomme prop En vurderingsejendom er en ejendom, som Skat har givet én vurdering. Det kan fx være en erhvervsejendom, en ejerlejlighed, et parcelhus eller et rækkehus. En ejendom er ikke et fysisk objekt, men det er en samlig af fyskiske objekter (bygninger, grunde og enheder) der vurderes og sælges sammen.
Ejerlav ejerlav Danmark er delt op i ca. 9000 ejerlav, og er baseret på den oprindelige administrative inddeling i herreder, sogne og købstæder.
Ejerskab propownship Ejerskab af en ejendom. Et ejerskab er den andel som en person eller virksomhed ejer af en ejendom. Der findes et ejerskab for hver ejer for hver ejendom.
Enhedsadresser unadr En enhedsadresse er en adresse der kan sendes post til. Den kan fx identificerer en lejlighed i en opgang via etage og sidedør. I DAR kaldes en enhedsadresse blot for en "Adresse".
Etager floor Ved en etage forstås et sammenhængende vandret bærende etageplan i en bygning afgrænset af ydermurens yderside. Etager, der opdeles af et niveauspring på mere end 1/2 etagehøjde, regnes ikke som en samlet etage. Trappeskakter, udvendige trapper og adgangsarealer indregnes i etagen.
First names fstname
Geomatic OIS-klynger gsi3 Klynger baseret på 3 husstande fra OIS data.
Geomatic OIS-klynger enrgy Klynger baseret på energiforbrug model fra OIS data.
Grunde ground Ved en grund forstås det jordstykke, hvorpå bygningen eller det tekniske anlæg er beliggende. En Grund består af enten A), B) eller C): A) En matrikel B) Flere matrikler der er samnoterede og geografisk sammenhængende. C) Et umatrikuleret areal Når en Grund består af flere matrikler, skal alle matrikler der er geografisk sammenhængende inden for samnoteringen, medtages i den pågældende Grund. En Grund oprettes kun i Nyt BBR når der forefindes mindst en BBRrelevant entitet på området (en bygning, en adresse eller et teknisk anlæg).
Husstandsadresser houadr Adresser egnede til privat helårsbeboelse (baseret på oplysinger fra BBR). Der vil blandt disse adresser også være sommerhuse, men kun såfremt der er givet dispentation til helårsbeboelse. Omkring 4% af adresserne er ubeboede, så antallet af adresser vil derfor som regel være højere end antallet af husstande ifølge Danmarks Statistik.
Jordstykker jordstyk Et jordstykke er én flade dannet ud fra de afgrænsende matrikelskel, hvortil man har knyttet alle egenskabsdata på jordstykket. Der skelnes mellem "Matrikuleret" og "Udskilt vej". Et jordstykke, der er "Matrikuleret", har selvstændigt matrikelnummer. Et matrikelnummer består af ét til fire cifre efterfulgt af et litra på ét til tre bogstaver. Matrikelnummeret er unikt inden for et ejerlav. Matrikelnummeret og landsejerlavskoden giver på landsplan en unik matrikelbetegnelse. En "Udskilt vej" er ikke matrikuleret, men tildelt et vejlitra. Et vejlitra består af tallet 7000 efterfulgt af ét til tre bogstaver. Vejlitra er unikt inden for et ejerlav. Vejlitra og landsejerlavskoden giver på landsplan en unik matrikelbetegnelse. Begrebet matrikelbetegnelse dækker således over alle registrerede jordstykker.
Klynger vbi3 Klyngerne er lavet ved at grupere 3 vejbidklynger med lignende værdier for gennemsnitsvariablen.
Klynger gmc3 Afledte mikroklynger (GMC3) er afledt af mikroklyngerne (GMC) ved at grupere 3 mikroklynger med lignende værdier for gennemsnitsvariablen.
Kommuner muni Ved kommune forstås administrativ inddeling af Danmark og Grønland (inklusive Christiansø og områder uden for kommunal inddeling i Grønland).
Landsdele landsdel Ved landsdele forstås de 11 landsdele i Danmark samt Grønland. Landsdele er en geografisk mindre opdeling end regioner og har ikke nogen administrativ indflydelse.
Legale ejerskaber compownlegal Beskriver de legale ejerskaber af en virksomhed. En legal ejer er en person eller virksomhed, der har stemmerettigheder eller kapital i en virksomhed. For yderligere information se: https://erhvervsstyrelsen.dk/legale-ejere.
Matrikelstykker matrstk Matrikelstykker fra ESR omfatter dels approberede matrikelstykker (matrikelgrunde fra KMS) og dels kommunale registreringer af jord-/arealstykker, der endnu ikke er approberet eller ikke skal approberes f.eks. en foreløbig matrikelgrund ifbm. udstykning, ejerlejlighedsetageareal, lejet grund med bygning o.a.
Mikroklynger gmc Mikroklyngesegmentering inddeler alle husstandsadresser inden for hver kommune i mikro-klynger af mindst 5 ensartede adresser. Opgange kan blive opdelt hvis de ikke er ensartede. For hver datavariabel får mikro-klyngerne tildelt en gennemsnitlig værdi (eksempel: For variablen personlig indkomst vil det være den gennemsnitlige personlige indkomst). Mikro-klyngerne inden for kommunen sorteres faldende efter den gennemsnitlige værdi og inddeles herefter i klynger af mindst 400 husstande. Data tager udgangspunkt af disse klynger.
Modtagere fk_recepient Modtagere af adresseløse forsendelser fra FK Distribution A/S.
Opgange entrance Ved en Opgang/indgang forstås det primære adgangsgivende opgangsareal og/eller en indgangsdør, som giver adgang til en samlet eller væsentlig del af en bygning.
P-enheder compprod En produktionsenhed repræsenterer det sted, hvor der drives virksomhed fra. En virksomhed har altid mindst en produktionsenhed, men kan også have flere, hvis der drives virksomhed fra flere adresser eller inden for flere brancher. I databasen findes både aktive og inaktive produktionsenheder.
Personer tele_per Personer fra den danske telefonbog (også kaldet §31-data).
Personer cvr_per
Personer all_per En samling af personer fra flere kilder. Kilderne er: personer fra CVR, personer fra teledata, personer fra statistidende og personer fra CPR opslag. Domænet brugers primært internt.
Personer cst_per
Politikredse politikr
Postdistrikter postdist
Postnummerveje pcstreet Det stykke af en vej som løber inden for det samme postnummer. For de fleste veje ligger hele vejen inden for det samme postnummer, men nogle veje strækker sig over flere postnumre, og vil således være opdelt i flere postnummerveje.
Postnumre pcode Postnumre inddeler Danmark i geografiske områder, der benyttes ved omdeling af post. Flere postnumre kan være tilknyttet det samme postdistrikt.
Reelle ejerskaber compownreal Beskriver de reelle ejerskaber af en virksomhed. Reelle ejere er fysiske personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af en virksomhed. For yderligere information se: https://erhvervsstyrelsen.dk/reelle-ejere.
Regioner region Ved regioner forstås den administrative inddeling af Danmark i fem regioner i Danmark samt Grønland Amtskommune.
Relationer comprelation
Retskredse byret Ved en retskreds forstås en geografisk opdeling af Danmark. Hver retskreds har en byret tilknyttet. Byretten er den mest lokale domstol oghar sin egen afdeling for fogedret, skifteret, familieret og boligret.
Skattecentre skatcent Ved et skattecenter forstås det skattecenter, der knytter sig til den administrative inddeling.
Sogne parish
Statsforvaltninger statsfor
Telefonnumre tele_phone Telefonnumre fra den danske telefonbog (også kaldet §31-data).
Udbudssager proplisting En udbudssag angiver et forsøg på salg af en ejendom eller bolig gennem et udbud via en ejendomsmægler/formidler. En udbudssag kan bestå af flere boligannoncer også fra forskellige mæglere. Det er tidsrummet mellem boligannoncerne som afgør om der er tale om samme udbudssag eller en ny udbudssag.
Valgsteder voteplace Stedet hvor stemmeafgivelsen foregår ved valg. Der kan være et eller flere valgsteder tilknyttet hver valgkreds.
Vejbidklynger vbi Vejbidsegmentering opdeler alle veje i hver kommune i mindre vejstykker ud fra følgende definition: Hvis der er mere end 5 husstande på hver vejside, deles vejen i lige og ulige numre. Vejsiderne kan derefter opdeles i vejbidder så længe stykkerne består af 5 husstande eller flere. Opgange deles ikke selv hvis den består af flere end 10 husstande. Såfremt der er mindre end 5 husstande på vejen, bliver den placeret i en rest gruppe. For hver datavariabel får vejstykkerne tildelt en gennemsnitlig værdi (eksempel: For variablen personlig indkomst vil det være den gennemsnitlige personlige indkomst). Vejstykkerne inden for kommunen sorteres faldende efter den gennemsnitlige værdi og inddeles herefter i klynger af mindst 400 husstande. Data tager udgangspunkt af disse klynger.
Vejbidklynger geovbi Geomatics vejbider indeler alle husstande i bidder af 3 husstande inden for den enkelte vej eller opgang. Eventuel restgruppe lægges sammen med den sidste hele vejbid. Hver vejbid får tildelt en gennemsnitlig værdi for andel sommerhusejere. Vejbidderne inden for kommunen sorteres faldende efter den gennemsnitlige værdi og indeles herefter i klynger af mindst 400 husstande.
Vejsideklynger vsi Vejsidesegmentering opdeler alle veje i hver kommune i mindre vejstykker ud fra følgende definition: Hvis der er mere end 5 husstande på hver vejside, deles vejen i lige og ulige numre. Vejsiderne kan derefter opdeles i vejstykker så længe stykkerne består af 20 husstande eller flere. Opgange deles ikke selv hvis den består af flere end 40 husstande. Såfremt der er mindre end 5 husstande på vejen, bliver den placeret i en rest gruppe. For hver datavariabel får vejstykkerne tildelt en gennemsnitlig værdi (eksempel: For variablen personlig indkomst vil det være den gennemsnitlige personlige indkomst). Vejstykkerne inden for kommunen sorteres faldende efter den gennemsnitlige værdi og inddeles herefter i klynger af mindst 400 husstande. Data tager udgangspunkt af disse klynger.
Virksomheder complegal Alle virksomheder i Danmark er repræsenteret ved en enkelt juridisk enhed, som er unikt identificeret ved CVR-nummeret. I databasen findes både aktive og inaktive juridiske enheder.