Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / Sources
Sources in Danmark

To view specific variables within a source, click in the source in the table below.

Name Full Name Description
BBR Bygnings- og boligregisteret Bygnings- og boligregistret (BBR) er et landsdækkende register med oplysninger om samtlige bygninger og boliger i Danmark.
Boliga ApS Boliga ApS Udbudsdata fra Boliga indeholder oplysninger om aktuelle og historiske udbudte ejer- og andelsboliger, herunder liggetider, udbudspriser og links til boligannoncer.
CPR Det centrale personregister Det centrale personregister (CPR) indeholder alle personer, som har eller har haft officiel bopæl i Danmark eller Grønland. Personer, som er døde eller flyttet til udlandet, kan også findes i CPR.
CVR Det centrale virksomhedsregister Det centrale virksomhedsregister (CVR) er det officielle register for alle registrerede virksomheder i Danmark. Det indeholder både aktive og ophørte virksomheder, og både juridiske enheder og produktionsenheder.
Danmarks statistik Danmarks statistik Danmarks Statistik er det centrale statistikkontor i Danmark. Det opsamler alle samfundets statistiske oplysninger til brug i administrationen, samt i forskning, undervisning m.v. Data fra Danmarks Statistik vil altid være diskretioneret, så det vil aldrig være mulighed for at enkeltpersoner eller enkelte husstande eller virksomheder kan identificeres.
Ejendomsbeliggenhedsregistret Ejendomsbeliggenhedsregistret Ejendomsbeliggenhedsregistret er et register over referencer mellem ejendomme og de adresser, der skal anvendes som beliggenhedsadresse for ejendommen.
Ejerfortegnelsen Ejerfortegnelsen Ejerfortegnelsen (EJF) indeholder oplysninger om den eller de personer/virksomheder, som råder over fast ejendom, og hvortil meddelelser vedrørende ejendommen kan sendes. Desuden indeholder Ejerfortegnelsen oplysninger om eventuelle administratorer tilknyttet de enkelte ejendomsejerskaber.
ESR Det fælleskommunale ejendomsregister Det fælleskommunale ejendomsstamregister (ESR) er et landsdækkende register, der indeholder oplysninger om ejendomme, ejerforhold, matrikulære forhold, vurderinger og ejendomsskatter.
FBB Fredede og Bevaringsværdige Bygninger Slots- og Kulturstyrelsens database over fredede og bevaringsværdige bygninger (FBB) indeholder oplysninger om fredede bygninger, og om de bygninger, som har fået vurderet deres bevaringsværdi. Der er ikke nogen direkte sammenhæng mellem fredning og bevaringsværdi. Det er kommunerne, som giver bygningen en bevaringsværdi via en såkaldt SAVE-undersøgelse. Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der beslutter, hvilke bygninger der skal fredes. Det er ikke altid at de to myndigheder vurderer ens. Det vil ofte forekomme, at fredede bygninger har en fredningsværdi på 1 (den højeste), men man kan sagtens finde eksempler på, at fredede bygninger har en lavere bevaringsværdi, fordi Slots- og Kulturstyrelsen har lagt andre hensyn til grund for fredning.
Geodatastyrelsen Geodatastyrelsen Geodatastyrelsen, der tidligere hed Kort- og Matrikelstyrelsen (forkortet KMS), er en statsvirksomhed, og blev dannet i 1989 ved en sammenlægning af Geodætisk Institut, Søkortarkivet og Matrikeldirektoratet. Matrikeldata fra Geodatastyrelsen er en del af de frie geografiske grunddata, som kan anvendes af alle til både kommercielle og ikke-kommercielle formål uden betaling. Forudsætningen for at Geodatastyrelsen kan stille data fri, var den ændring af lovgrundlaget - ”Lov om Geodatastyrelsen” – som blev vedtaget i slutningen af 2012
Geomatic Geomatic
Matriklen Matriklen Matriklen er et register over ejendomme og jordstykker.
Myndighedsregisteret Myndighedsregisteret Myndighedsregistret fra CPR indeholder oplysninger om danske myndigheder, fx retskredse, skattecentre, politikredse og statsforvaltninger.
Statstidende Statstidende Statstidende er et elektronisk dagblad (udgivet af Justitsministeriet), som indeholder meddelelser med retsvirkning for borgere, virksomheder og myndigheder.
SVUR Statens salgs- og vurderingsregister Statens salgs- og vurderingsregister (SVUR) er et landsdækkende register, som indeholder vurderingsoplysninger, herunder oplysninger om ejendoms- og grundværdi.
Teledata Teledata Teledata (også kendt som telefonbogen eller §31-data) er teleselskabernes indberetning af deres abonnenters navn, adresse og telefonnumre.
ZAP ZAP ZAP er Geomatics egen adressedatabase, som er baseret på Danmarks Adresseregister (DAR) og suppleret med adresser fra andre kilder (fx CVR).