Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / Sources / ESR
Det fælleskommunale ejendomsregister

Below is a list of variables from ESR.

Ejendomme

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Administrator adresse c/o navn Ejendomme Text prop_admin_coname ESR 15-06-2021 Dagligt C/O navn for administratorens adresse. Denne har dog ikke angivet hvis administratoren er navne- og adressebeskyttet.
Administrator adresselinje 1 Ejendomme Text prop_admin_adrline1 ESR 15-06-2021 Dagligt Første adresselinje i administratorens adresse - typisk vejnavn, husnummer, mv. Denne har dog ikke angivet hvis administratoren er navne- og adressebeskyttet.
Administrator adresselinje 2 Ejendomme Text prop_admin_adrline2 ESR 15-06-2021 Dagligt Anden adresselinje i administratorens adresse - typisk stednavn for danske adresser. Denne har dog ikke angivet hvis administratoren er navne- og adressebeskyttet.
Administrator adresselinje 3 Ejendomme Text prop_admin_adrline3 ESR 15-06-2021 Dagligt Tredje adresselinje i administratorens adresse - typisk postnummer/by for danske adresser. Denne har dog ikke angivet hvis administratoren er navne- og adressebeskyttet.
Administrator CVR-nr Ejendomme Integer prop_admin_complegal ESR 15-06-2021 Dagligt Administratorens CVR-nr såfremt denne er en virksomhed. Denne har dog ikke angivet hvis administratoren er navne- og adressebeskyttet.
Administratornavn Ejendomme Text prop_admin_name ESR 15-06-2021 Dagligt Navnet på ejendommens administrator, såfremt en administrator findes og denne ikke er navne- og adressebeskyttet.
Antal ejerskab Ejendomme Integer propownship_cou_prop ESR 15-06-2021 Dagligt
Beliggenhed Ejendomme Text prop_location ESR 15-06-2021 Dagligt Et fritekst felt som angiver beliggenheden af ejendommen. I dette felt angives også i blandt om en ejendom er udgået.
BFE nummer Ejendomme Integer prop_matrstk_bfe ESR 15-06-2021 Dagligt BFE nummer stammer fra det vigtigste matrikelstykke på ejendommen. I tilfælde af flere matrikelstykker på en ejendom, markerer ESR det vigtigste matrikelstykke på ejendommen.
Ejendomsejernummer for det andet ejerskab Ejendomme Text prop_ownship2_ownr_no ESR 15-06-2021 Dagligt Hvis ejeren er en virksomhed kan ejendomsejernummeret angive CVR-nummeret for virksomheden. Ejendomsejernummer stammer fra det andet ejerskab på ejendommen. Det andet af evt. flere ejerskab for ejendommen.
Ejendomsejernummer for det første ejerskab Ejendomme Text prop_ownship1_ownr_no ESR 15-06-2021 Dagligt Hvis ejeren er en virksomhed kan ejendomsejernummeret angive CVR-nummeret for virksomheden. Ejendomsejernummer stammer fra det første ejerskab på ejendommen. Den første af evt. flere ejerskab for ejendommen.
Ejendomsnummer Ejendomme Integer prop_no ESR 15-06-2021 Dagligt Ejendomsnummeret er unikt indenfor en kommune. Sammen med kommunekoden udgør ejendomsnummeret således en unik nøgle for ejendommen.
Ejendomstype Ejendomme Category prop_matrstk_proptyp ESR 15-06-2021 Dagligt Ejendomstype stammer fra det vigtigste matrikelstykke på ejendommen. I tilfælde af flere matrikelstykker på en ejendom, markerer ESR det vigtigste matrikelstykke på ejendommen.
Ejerforhold for hovedejeren Ejendomme Category prop_ownship_type ESR 15-06-2021 Dagligt Angiver ejerforholdet for ejendommens hovedejer. Præcist hvilket ejerskab som udgør hovedejeren kan dog ikke oplyses.
Ejerlavsnavn Ejendomme Text prop_matrstk_ejerlav_name ESR 15-06-2021 Dagligt Navnet på ejerlavet, normalt angivet som "ejerlav, sogn". Ejerlavsnavn stammer fra det vigtigste matrikelstykke på ejendommen. I tilfælde af flere matrikelstykker på en ejendom, markerer ESR det vigtigste matrikelstykke på ejendommen.
Ejerlejlighedsnummer Ejendomme Text prop_flatno ESR 15-06-2021 Dagligt Nummer som unikt identificerer en ejerlejlighed inden for en moderejendom. Har kun en værdi for ejendomme, som er ejerlejligheder.
Er adminstrator navne- og adressebeskyttet Ejendomme Boolean prop_admin_protected ESR 15-06-2021 Dagligt Angiver om ejendommens administrator er navne- og adressebeskyttet.
Er moderejendom Ejendomme Boolean prop_ismother ESR 15-06-2021 Dagligt Angiver om ejendommen er en moderejendom for ejerlejligheder.
Har administrator Ejendomme Boolean prop_hasadmin ESR 15-06-2021 Dagligt
Kommune- og ejendomsnr Ejendomme Text prop_munipropno ESR 15-06-2021 Dagligt Kommunekode og ejendomsnummer sammensat i et tekstfelt i formattet {kommunekode}-{ejendomsnr}. Denne variable kan bruges til unikt at identificere en ejendom.
Landsejerlavskode Ejendomme Integer prop_matrstk_ejerlav_key ESR 15-06-2021 Dagligt Landsejerlavskode har 7 cifre, og giver sammen med matrikelnummeret en entydig identifikationen af et areal/jordstykke. Landsejerlavskode stammer fra det vigtigste matrikelstykke på ejendommen. I tilfælde af flere matrikelstykker på en ejendom, markerer ESR det vigtigste matrikelstykke på ejendommen.
Matrikelareal Ejendomme Numeric matrstk_area_sum_prop ESR 15-06-2021 Dagligt Det totale areal af alle de matrikelstykker som tilhører ejendommen.
Matrikelnummer Ejendomme Text prop_matrstk_matrno ESR 15-06-2021 Dagligt Matrikelnummeret identificerer entydigt et jordstykke indenfor et ejerlav. Omfatter også vejlitrader der angives som 7000 efterfulgt af vejlitra. Matrikelnummer stammer fra det vigtigste matrikelstykke på ejendommen. I tilfælde af flere matrikelstykker på en ejendom, markerer ESR det vigtigste matrikelstykke på ejendommen.
Moderejendommens beliggenhed Ejendomme Text prop_mothrloc ESR 15-06-2021 Dagligt
Moderejendomsnummer Ejendomme Integer prop_mothrno ESR 15-06-2021 Dagligt
Navn for det andet ejerskab Ejendomme Text prop_ownship2_ownr_name ESR 15-06-2021 Dagligt Navn stammer fra det andet ejerskab på ejendommen. Det andet af evt. flere ejerskab for ejendommen.
Navn for det første ejerskab Ejendomme Text prop_ownship1_ownr_name ESR 15-06-2021 Dagligt Navn stammer fra det første ejerskab på ejendommen. Den første af evt. flere ejerskab for ejendommen.
Nøgle for ejendommen Ejendomme Integer prop_key ESR 15-06-2021 Dagligt
Nøgle for moderejendommen Ejendomme Integer prop_mothrkey ESR 15-06-2021 Dagligt For ejerlejligheder angiver dette nøglen på den moderejendom, som ejerlejligheden tilhører.
Overdragelsemåde Ejendomme Category prop_transtype ESR 15-06-2021 Dagligt
Seneste Handelsdato Ejendomme Date prop_purdate ESR 15-06-2021 Dagligt
Seneste handelspris Ejendomme Numeric prop_purprice ESR 15-06-2021 Dagligt
Vejareal Ejendomme Numeric matrstk_area_road_sum_prop ESR 15-06-2021 Dagligt
Zone Ejendomme Category prop_matrstk_zone ESR 15-06-2021 Dagligt Zone stammer fra det vigtigste matrikelstykke på ejendommen. I tilfælde af flere matrikelstykker på en ejendom, markerer ESR det vigtigste matrikelstykke på ejendommen.

Ejerlav

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Ejerlavsnavn Ejerlav Text ejerlav_name ESR 15-06-2021 Dagligt Navnet på ejerlavet, normalt angivet som "ejerlav, sogn".
Landsejerlavskode Ejerlav Integer ejerlav_key ESR 15-06-2021 Dagligt Landsejerlavskode har 7 cifre, og giver sammen med matrikelnummeret en entydig identifikationen af et areal/jordstykke.

Ejerskab

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Adresselinje 1 Ejerskab Text propownship_ownr_adrline1 ESR 15-06-2021 Dagligt Første adresselinje i ejerens adresse - typisk vejnavn, husnummer, mv.
Adresselinje 2 Ejerskab Text propownship_ownr_adrline2 ESR 15-06-2021 Dagligt Anden adresselinje i ejerens adresse - typisk stednavn for danske adresser.
Adresselinje 3 Ejerskab Text propownship_ownr_adrline3 ESR 15-06-2021 Dagligt Tredie adresselinje i ejerens adresse - typisk postnummer/by for danske adresser.
c/o Ejerskab Text propownship_ownr_co_name ESR 15-06-2021 Dagligt c/o navn som skal angives som en del af ejerens adresse.
Ejendomsejernummer Ejerskab Text propownship_ownr_no ESR 15-06-2021 Dagligt Hvis ejeren er en virksomhed kan ejendomsejernummeret angive CVR-nummeret for virksomheden.
Ejerforhold Ejerskab Category propownship_ownr_type ESR 15-06-2021 Dagligt
Købesum Ejerskab Numeric propownship_purprice ESR 15-06-2021 Dagligt
Navn Ejerskab Text propownship_ownr_name ESR 15-06-2021 Dagligt
Nøgle for ejerskabet Ejerskab Integer propownship_key ESR 15-06-2021 Dagligt
Owner CVR-nr Ejerskab Integer propownship_ownr_complegal ESR 15-06-2021 Dagligt
Skødedato Ejerskab Date propownship_deeddate ESR 15-06-2021 Dagligt

Jordstykker

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Landsejerlavskode og matrikelnummer Jordstykker Text jordstyk_ejerlav_matrno ESR 15-06-2021 Dagligt Landsejerlavskoden og matrikelnummer sat sammen med bindestreg, f.eks. "450151-26e".
Matrikelnummer Jordstykker Text jordstyk_matrno ESR 15-06-2021 Dagligt Matrikelnummeret identificerer entydigt et jordstykke indenfor et ejerlav. Omfatter også vejlitrader der angives som 7000 efterfulgt af vejlitra.
Nøgle for jordstykket Jordstykker Integer jordstyk_key ESR 15-06-2021 Dagligt
Registreret areal Jordstykker Numeric jordstyk_area ESR 15-06-2021 Dagligt Det i matriklen registrerede sande areal på jordstykket – ikke nødvendigvis identisk med det geometriske areal - angivet som heltal i kvadratmeter.
Vandareal Jordstykker Numeric jordstyk_area_water ESR 15-06-2021 Dagligt Det antal m² af jordstykkets areal, der er vandløb (sø, kanal m.v.), hvis dette er beregnet.
Vejareal Jordstykker Numeric jordstyk_area_road ESR 15-06-2021 Dagligt Det antal m² af jordstykkets areal, der er vej, hvis dette er beregnet.

Matrikelstykker

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Areal Matrikelstykker Numeric matrstk_area ESR 15-06-2021 Dagligt
Artskode Matrikelstykker Category matrstk_art ESR 15-06-2021 Dagligt
BFE nummer Matrikelstykker Integer matrstk_bfe ESR 15-06-2021 Dagligt
Delnummer Matrikelstykker Text matrstk_partno ESR 15-06-2021 Dagligt Løbenummer ved underopdeling af matrikelnummer.
Ejendomstype Matrikelstykker Category matrstk_proptyp ESR 15-06-2021 Dagligt
Ejerlejlighedsnummer Matrikelstykker Text matrstk_flatno ESR 15-06-2021 Dagligt Nummer som unikt identificerer en ejerlejlighed inden for en moderejendom. Har kun en værdi for ejendomme, som er ejerlejligheder.
Er vigtigste Matrikelstykker Boolean matrstk_main ESR 15-06-2021 Dagligt Angiver om matrikelstykket er det vigtigste på den pågældende ejendom.
Matrikelnummer Matrikelstykker Text matrstk_matrno ESR 15-06-2021 Dagligt Matrikelnummeret identificerer entydigt et jordstykke indenfor et ejerlav. Omfatter også vejlitrader der angives som 7000 efterfulgt af vejlitra.
Nøgle for matrikelstykket Matrikelstykker Integer matrstk_key ESR 15-06-2021 Dagligt
Vejareal Matrikelstykker Numeric matrstk_area_road ESR 15-06-2021 Dagligt
Zone Matrikelstykker Category matrstk_zone ESR 15-06-2021 Dagligt